Etikk og antikorrupsjon

Forsvarsindustrien avhengig av høy etisk standard

Norsk forsvarsindustri bidrar til en utvikling som går i retning økt transparens og kontroll gjennom blant annet åpenhet om eksporttillatelser, sporing av produkter og bedre internasjonalt samarbeid.

Åpenhet og dokumentert etisk standard er vesentlige krav fra kundene i denne sektoren. Både industrielle kunder og brukerne stiller strenge krav til en høy etisk standard. Dermed blir åpenhet og etikk vesentlige konkurransefaktorer.
Les mer


Seminardag om etikk og antikorrupsjon

60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid.
Les mer


Internasjonalt samarbeid om felles etiske standard for industrien

Det er et sterkt fokus på forretningsetikk og antikorrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Temaet har også stor politisk oppmerksomhet og FSi ønsker å bidra til at industrien og myndighetene i fellesskap kan sikre at høy etisk standard kan bli et konkurransefortrinn for norsk industri.

Forsvarsindustriens europeiske paraplyorganisajon ASD, oppdaterte i 2011 ASD Common Industry Standard for Ethics and Anti-Corruption. FSi har gjennom seminarer og arrangementer for sine medlemmer satt fokus på økt kunnskap og bevissthet om etikk og anti-korrupsjonsspørsmål. Arrangementene har tatt for seg ulike forhold og scenarier som er aktuelle for våre medlemsbedrifter som opererer i det norske og internasjonale forsvarsmarkedet. Det er orientert om den internasjonale standarden og Forsvarsdepartementets etiske egenerklæring som stiller krav til leverandører som skal kvalifisere seg for anskaffelser til Forsvaret.


Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Det er vesentlig at kontakten holdes innenfor forsvarlige etiske rammer. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for tillit til statstjenesten, herunder Forsvaret. Forsvarsdepartementet utarbeidet i mars 2007 egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Reglene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. En viktig forutsetning for å videreutvikle et godt og ryddig samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet er respekt for disse verdiene og normene.
Les mer

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as