Foto: NAMMO

Forsvarsindustrien fortsatte fremgangen i 2016

Omsetningen i norsk forsvarsindsutri øket med 4% til drøyt 13 milliarder kroner i 2016. Betydelig økning av leveransene til utenlandske kunder driver veksten Dette bekrefter den positive trenden med jevn omsetningsvekst som vi har sett de senere år.

FFI publiserte nylig nøkkeltall for norsk forsvarsindustri for 2016. Statistikken har blitt utarbeidet årlig siden 2009 på oppdrag fra FD og FSi.

Tallene viser at norsk forsvarsindustri utvikler seg positivt. I tillegg til den positive utviklngen av lønnsomhet, omsetning og eksport fremgår det av statistikken at investeringene i FOU i bedriftene økte med omlag 3% til nærmere 1,05 milliarder kroner.

Forsvarsindsutriens anskaffelser fra norske underleverandører økte også til nesten 3 millarder kroner. Antall årsverk bransjen vokste til litt over 5000, hvorav nærmere 1800 er i små- og mellomstore bedrifter.

Den positive utviklingen blidrar til å sikre at norsk forsvarsindustri kan fortsette å utvikle materiell og systemer slik at Forsvaret kan løse sine oppgaver og ivareta vesentlige
norske sikkerhetsinteresser og sikre evnen til å forsvare norsk territorium og interesser. I tillegg bidrar forsvarsindustrien betydelig til nasjonal verdiskapning, teknologisk og industriell utvikling,
eksportinntekter og høyteknologiske arbeidsplasser.

Hele rapprten fra FFI kan lastes ned her.

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Essendropsgate 3
Majorstuen
0368 Oslo

KONTAKT OSS