Kraftig vekst i eksporten av forsvarsmateriell i 2016

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med 10 % fra 2015 til 2016. Til sammen ble det det eksportert varer og tjenester for militære formål fra Norge til en verdi av nærmere 4,6 milliarder kroner i 2016.

Utenriksdepartementet la i dag, 27. oktober 2017, frem den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge for 2016. Meldingen bekrefter den positive utviklingen i norsk forsvarsindustri. I 2016 ble det utstedt lisens for eksport av varer og tjenester til militær bruk til om lag 60 nasjoner og nærmere 90 virksomheter over hele landet fikk innvilget lisens.

Statistikken viser at norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig. Dette er i samsvar med ambisjonene i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien som regjeringen la frem høsten 2015 og som et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til. Et stabilt og forutsigbart eksportkontrollregime, slik det praktiseres av Utenriksdepartementet, er helt avgjørende for at norsk forsvarsindustri skal være en troverdig leverandør og attraktiv partner i det internasjonale forsvarsmarkedet. Norske myndigheters støtte til eksport av forsvarsmateriell, i form av bistand fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret, ambassadene og Innovasjon Norge er også en sterkt medvirkende årsak til den positive utviklingen.

Forsvarsindustrien er en kritisk ressurs for å ivareta vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser, suverenitetshevdelse og avgjørende for å opprettholde forsvarsevnen. Eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å videreutvikle og styrke forsvarsindustrien og i