Ledere

EU-kommisjonen på offensiven - Norge må handle

EU-kommisjonen har akkurat lansert en omfattende pakke for å styrke forsvaret av Europa og den europeiske forsvarsindustrien. Kommisjonen vil satse på forskning og utvikling innenfor forsvarsteknologi og varsler også at den har ambisjoner om å bidra med betydelige beløp til flernasjonale europeiske prosjekter på forsvarsområdet.
Les mer


Mens vi venter på kontrakter

Norge har valgt Tyskland som strategisk samarbeidspartner for neste generasjons ubåt. Tyskland har, i følge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet, bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. KONGSBERG, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik har undertegnet en avtale om å etablere et norsk joint venture som skal være en eksklusiv leverandør av kampsystemer til tkMS sine ubåter.
Les mer


Nye utfordringer - nye muligheter?

Brexit, Trump, EUs nye handlingsplan for forsvar, landmaktstudie og en sikkerhetssituasjon i konstant endring. Sjelden har det hersket større usikkerhet om hvordan forsvarsmarkedet utvikler seg enn ved utgangen av 2016.
Les mer


Forsvarsindustriens rammebetingelser

For norsk forsvarsindustri er 2016 det viktigste året på svært lenge. Aldri tidligere har så mange viktige politiske prosesser som bestemmer forsvarsindustriens rammebetingelser vært gjenstand for politisk behandling på samme tid. Det er en sjelden mulighet til å styrke og å sikre forsvarsindustriens rammebetingelser.
Les mer


Nye Ubåter - industrielle ambisjoner

Stortinget har lagt forholdene til rette for at en tilsvarende tilnærming til industrielt samarbeid som den som ble lagt til grunn ved anskaffelsen av fregattene også kan legges til grunn ved anskaffelsen av nye ubåter. Nå må modellen implementeres. Det er god modell med dokumentert effekt. Den vil bidra til å sikre at ubåtene leveres med de løsningene brukeren har behov for og til at de industrielle ambisjonene for anskaffelsen blir oppfylt.
Les mer


Stortinget vil styrke forsvarsindustrien

Den 1. mars avga Utenriks- og forsvarskomitéen innstilling (Innst. 185 S (2015-2016)) til stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld St. 9 (2015-2016)). Det er bred politisk enighet på Stortinget om målet og rammene for strategien. Bl.a. er komiteen tydelig på at Forsvaret bør velge nasjonale leverandører når forholdene ligger til rette for det og at det ved anskaffelser fra utlandet skal kreves industrisamarbeidsavtaler som sikrer norsk forsvarsindustri markedsadgang. Det bidrar til å legge til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser som er helt nødvendige for å videreføre og styrke forsvarsindustrien.
Les mer


Nasjonal forsvarsindustriell strategi - Forsvarsevne og verdiskapning

Forsvaret er avhengig av industrien for å opprettholde kompetanse på komplekse sensor- og våpensystemer. Derfor må forholdene legges til rette for å sikre at vi kan opprettholde og styrke en nasjonal forsvarsindustri som kan levere kosteffektivt materiell som møter Forsvarets krav og understøtte materiellet. Det forutsetter at Forsvaret anskaffer fra norsk industri når den kan levere, at forsvarsindustrien blir en strategisk partner som sikrer materiellets tilgjengelighet og relevans i hele levetiden, at anskaffelser til Forsvaret fra utlandet sikrer markedsadgang og et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll.
Les mer


Forsvarsindustrien - en strategisk ressurs for Forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd varsler økt satsning på strategisk samarbeid med sivilt næringsliv.
Les mer


Samarbeidet skal styrkes

12. juni behandlet Stortinget innstillingen om "Investeringar i Forsvaret" (Innst. 337 S (2014-15)). I innstillingen, under omtalen av "Ubåtkapasitet etter 2020", understreker et bredt flertall i Utenriks- og forsvarskomiteen viktigheten av en kompetent og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Det slås fast at det strategiske samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings og- utviklingsmiljøene og næringslivet må baseres på Forsvarets behov, må styrkes og omfatte både nasjonale og internasjonale prosjekter.
Les mer

Forutsigbare rammebetingelser - forutsetning for en nasjonal forsvarsindustri

Forsvarets investeringsportefølje vært gjenstand for en omfattende omprioritering i løpet av sommeren. Resultatet er at mange anskaffelser er redusert i omfang, kansellert eller skjøvet ut i tid. Dette får store negative konsekvenser for flere norske forsvarsleverandører.
Les mer

Tid for handling!

Den russiske annekteringen av Krim og utviklingen i Ukraina har ført til en varig endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa som krever endringer i norsk forsvarspolitikk. En erkjennelse av manglende evne til å respondere tilstrekkelig raskt på en trussel i våre nærområder, for lav reaksjonsevne og utholdenhet og et økende press på balansen mellom ambisjonsnivå, struktur og tilgjengelige ressurser, er bakteppet for at Forsvarsministeren nylig ga Forsvarssjefen et oppdrag om å utarbeide et fagmilitært råd som grunnlag for en ny langtidsplan for Forsvaret.
Les mer

Rammebetingelsene avgjør fremtiden til norsk forsvarsindustri

Forsvarsmarkedet endrer seg hurtig. I Europa og i USA fører reduserte budsjetter til omstillinger i forsvarsindustrien. EU er i ferd med å ta nye grep for å regulere det europeiske forsvarsmarkedet og i USA ser vi stadig nye tiltak for å verne om nasjonal industri. Et marked i endring stiller også krav til at Norge og norsk forsvarsindustri m