Forutsigbare rammebetingelser sikrer kritisk kompetanse og eksportinntekter.

I løpet av de neste ukene skal Stortinget behandle den årlige meldingen om eksportkontroll. Meldingen viser at den positive utviklingen i norsk forsvarsindustri fortsetter. Norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig og vinner kontrakter i nye markeder. Det er avgjørende for å opprettholde forsvarsevnen. Ved behandlingen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien i fjor sommer merket en enstemmig Utenriks- og forsvarskomite seg «at eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri som kan levere materiell og systemer til Forsvaret og understøtte Forsvarets virksomhet i fred, krise og krig.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge og norsk industris deltagelse i flernasjonale forsvarsmateriellprosjekter, er også en forutsetning for at industrien skal kunne fortsette å styrke og videreutvikle et landbasert høyteknologisk kompetansemiljø med høy verdiskapning og betydelige ringvirkninger i mange lokalsamfunn i hele landet.

Eksporten er et synlig bevis på at det er mulig å lykkes internasjonalt, selv om det norske regelverket for eksportkontroll er et av verdens strengeste og åpenheten om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge er større enn i de aller fleste nasjoner. Nøkkelen til at norsk forsvarsindustri lykkes internasjonalt med et strengt regelverk er at eksportkontrollregimet er stabilt og praktiseringenforutsigbar. Et bredt politisk flertall har i nærmere 20 år sluttet opp om hovedlinjene ieksportkontrollregimet. Så sent som ved behandlingen av Innst. 185 S (2015-2016) støttet et bredt flertall i Stortinget at «regjeringen viderefører dagens retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell.». For norsk forsvarsindustris troverdighet som leverandør og samarbeidspartner er dette helt avgjørende.

Anskaffelse av forsvarsmateriell er en svært tid- og ressurskrevende prosess. Valg av leverandør er også et valg av en strategisk indu