3 jagerfly mot blå himmel

Det er viktig at vi har en nasjonal forsvarsindustri i Norge

Det mener 70 % av de spurte i en landsdekkende undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra Folk og Forsvar.

Undersøkelsen viser også at det er bred oppslutning om Forsvaret og verneplikten i befolkningen. Nesten 9 av 10 mener Norge bør ha et militært forsvar og 8 av 10 mener vi bør beholde verneplikten.

At 70 % av utvalget mener det er viktig at vi har en forsvarsindustri i Norge er betryggende. Det er også svært gledelig at nesten 80 % sier seg enige i at det er viktig for forsvarsevnen at Norge har en nasjonal forsvarsindustri. Omtrent like mange (80%) er også enige i at norsk forsvarsindustri er viktig for nasjonal verdiskapning, teknologi og arbeidsplasser.

Dette er godt nytt for en industri som vokser og styrker sin posisjon i det internasjonale forsvarsmarkedet.  Forsvarsindustriens eksistens er helt avhengig av at den bidrar til å styrke forsvarsevnen.  Dette er det bred politisk tilslutning til at norsk forsvarsindustri gjør, noe som bl.a. kom klart til uttrykk da Stortinget i juni behandlet den forsvarsindustrielle strategien.  Resultatene fra Opinions undersøkelse underbygger at befolkningen og politikerne har sammenfallende oppfatning av hva forsvarsindustrien bidrar med både hva gjelder forsvarsevne, nasjonal verdiskapning, teknologi og arbeidsplasser.

Det som ikke fremgår av undersøkelsen, er at norsk forsvarsindustri i økende grad også blir en stadig viktigere bidragsyter til forsvarsevnen til mange av våre allierte og dermed også til NATOs evne til kollektivt forsvar, som er selve grunnsteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.  Bedriftenes evne, i samarbeid med Forsvaret og andre norske myndigheter, til å utvikle og levere høyteknologiske kosteffektive løsninger som muliggjør høyt ettertraktede kapasiteter hos våre allierte, blir lagt merke til.  Det bidrar til å øke Norges anseelse hos våre allierte, styrke Norges posisjon i NATO og det er også en måte for Norge å bidra til byrdefordelingen i alliansen på som samtidig gir betydelige positive effekter i mange lokalsamfunn i hele landet.  En forutsetning for å kunne realisere disse effektene er at vi har forutsigbare rammebetingelser for eksport av forsvarsmateriell.

Derfor forventer vi at Stortinget, når det før jul skal behandle den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell, sikrer at eksportkontrollregelverket og praktiseringen av dette videreføres langt de samme linjene som har ligget til grunn de senere år. Industrien er helt avhengig av et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll for å kunne opprettholde og videreutvikle industriell kapasitet, teknologi og kompetanse i Norge som er kritisk for Forsvarsevnen og som bidrar med store eksportinntekter, nasjonal verdiskapning og attraktive og interessante høyteknologiske arbeidsplasser i store og små bedrifter i hele landet.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: