FSi

Innhold

Koronakrisen

FSi jobber for medlemmene i en krevende tid. Har du spørsmål eller trenger råd knyttet til din bedrift i forbindelse med koronakrisen? Vi vil prøve å hjelpe deg. Saken oppdateres fortløpende.

Koronapandemien har medført store konsekvenser for hele samfunnet og næringslivet er i løpet av kort tid blitt påført en krevende situasjon for å beholde kompetanse og arbeidsplasser. FSi har tatt flere initiativ overfor myndighetene for å støtte medlemsbedriftene og bedre rammebetingelsene, og vi jobber tett med myndighetene for å få på plass tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen. Gjennom FSis ulike programutvalg og SMB-utvalget har vi innhentet forslag til innspill til aktiviteter som kan iverksettes raskt. Vi svarer også på ulike henvendelser fra medlemsbedrifter som ber om råd og støtte.

I forrige uke sendte vi et brev til Forsvarsdepartementet der vi tok opp flere utfordringer som medlemsbedrifter har gjort oss oppmerksomme på, og vi sendte en rekke forslag til tiltak til Forsvarsdepartementet som vi mener kan iverksettes for å bidra til å begrense de negative konsekvensene av pandemien for norsk forsvarsindustri. Målsettingen er å sikre at viktige arbeidsplasser og kritisk kompetanse som er en del av nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser, ikke går tapt i den kritiske perioden vi nå er inne i.

Blant tiltakene vi har foreslått er:

  • Forsere igangsatte anskaffelsesprosjekter som nasjonal forsvarsindustri kan levere
  • Prioritere igangsettelse av planlagte anskaffelsesprosjekter som kan gjennomføres direkte fra nasjonal forsvarsindustri
  • Inngå foreløpige kontrakter for anskaffelser der kontraktsforhandlinger med nasjonale leverandører pågår
  • Iverksette risikoreduserende aktiviteter, som f.eks. studier og konseptutviklingsaktiviteter, for planlagte og mulige investeringsprosjekter ved bruk av forprosjektmidler
  • Utløse opsjoner i inngåtte kontrakter
  • Forsere avrop på rammeavtaler
  • Forsere anskaffelser av reservedeler og forbruksmateriell
  • Forlenge/utvide igangsatte FOU-aktiviteter
  • Forsere behandlingen av søknader om FOU-tilskudd og redusere kravet til egenfinansiering i disse prosjektene
  • Vise fleksibilitet ift håndheving av straffeklausuler, betalingsbetingelser etc.

FSi er i løpende dialog med Forsvarsdepartementet om oppfølging av disse innspillene, og vi forventer i løpet av kort tid de første tilbakemeldingene. Vi kommer også fortløpende til å fremme nye forslag etter hvert som vi får innspill fra medlemsbedriftene.

Vi har også en dialog med FD for å få klarhet i hvordan forsvarsindustrien omfattes av begrepet kritisk samfunnsfunksjon.

Medlemsundersøkelsen som vi gjennomførte forrige uke har gitt oss svært viktig informasjon som vi tar med oss i dialogen med myndighetene. For å ha et så mest mulig oppdatert grunnlag vil undersøkelsen bli gjentatt før påske.

FSi fortsetter dialogen med myndighetene for å få iverksatt tiltak for forsvarsindustrien. Samtidig jobbes det med å identifisere konkrete muligheter som raskt kan bidra til aktivitet. Dette arbeidet vil i stor grad foregå innenfor program-/SMB-utvalg.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: