FSi

Innhold

Norsk forsvarsindustri fortsetter fremgangen

Omsetningsvekst og solid ordrereserve styrker forsvarevenen, sikrer verdiskapning og arbeidsplasser i en krevende tid og skaper handlingsrom for fremtiden.

Forsvarets forskingsinstitutt publiserte nylig rapporten om Forsvarsindustrien i Norge for 2019. Den viser at omsetningen ble rekordhøy med en økning på mer enn 10% til 17,7 milliarder kroner. Eksporten er fortsatt også høy, og de norskeide forsvarsbedriftene i utlandet viser en positiv utvikling. Det er også positivt at de små og mellomstore forsvarsbedriftene kan vise til en betydelig omsetningsvekst i 2019. SMBene i forsvarsindustrien hadde en vekst på over 10% og står nå for mer enn 30% av den samlede omsetningen i bransjen. SMBene lykkes også på eksportmarkedet. De står for over 30% av den totale eksporten av forsvarsmateriell fra Norge.

Et annet nøkkeltall som fortjener oppmerksomhet, er rapportert ordrereserve. Ved inngangen til 2020 hadde norsk forsvarsindustri en ordrereserve på om lag 27 milliarder kroner.  Dette er en økning på over 90 prosent fra årsskiftet 2018/2019.  I en tid da mange bransjer har store utfordringer som følge av koronapandemien har forsvarsindustrien en ordrereserve som er "all time high". Fra media er kjent at det også i inneværende år er inngått flere omfattende strategiske samarbeidsavtaler med Forsvaret og store eksportkontrakter i 2020.  Det er derfor grunn til å anta at ordreserven ytterligere har økt gjennom året.

Dette innebærer at aktivitetsnivået i norsk forsvarsindustri, på tross av de utfordringene koronapandemien innebærer, er økende. Det gjør at mange bedrifter nå bemanner opp og at mange norske SMBer får langsiktige underleverandørkontrakter. Dette er viktig, særlig for virksomheter som også er eksponert i bransjer der korona pandemien har ført til oppbremsing og markedssvikt.

Utviklingen de siste årene viser med all tydelighet hvor viktig det er at rammebetingelsene legges til rette for utvikling og vekst i forsvarsindustrien.  At norsk forsvarsindustri i en krevende tid er en bransje som bidrar til å holde verdkapningen oppe og hjulene i gang, er et synlig bevis på at den satsningen som myndighetene og industrien i fellesskap har gjort de siste 20 årene er svært vellykket.  Særlig gledelig er det at denne utviklingen bygger på at det norske forsvaret har særlige behov som ikke løses ved å anskaffe såkalt hyllevare i det åpne markedet. Suksessen er en konsekvens av at Forsvaret, akademia og industrien i fellesskap har tatt frem kosteffektive fremtidsrettede løsninger med stort utviklingspotensial som også er attraktiv for allierte og andre nærstående lands Forsvar.

Langtidsplanen som akkurat er behandlet i Stortinget innebærer en betydelig opptrapping av satsningen på Forsvaret.  Det innebærer også at det kommer mange nye muligheter for å videreføre den positive utviklingen i industrien og sikre at norsk forsvarsindustri forblir en viktig del av Totalforsvaret, en strategisk partner for Forsvaret og en attraktiv leverandør og samarbeidspartner i det internasjonale forsvarsmarkedet.  Det forutsetter at norsk forsvarsindustri får levere når Forsvaret har behov der forholdene ligger til rette for det, økt satsning på forsvarsteknologisk FOU, at det konsekvent og målrettet benyttes industrisamarbeidsavtaler som sikrer Forsvarets og forsvarsindustriens interesser ved anskaffelser fra utlandet og at det tette samarbeidet med norske myndigheter for å legge til rette for markedsadgang og internasjonalt samarbeid videreføres.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg pÄ 1 nyhetsbrev: