Sterk vekst for norsk forsvarsindustri i 2019

Omsetingen i norsk forsvarsindsutri økte med over 10% til 17,7 milliarder kroner i 2019.

Forsvarets forskningsinstitutt har publisert statisitkken for norsk forsvarsindustri i 2019. Den postive trenden fortsatte for norsk forsvarsindsutri i 2019. Omsetingen på 17,7 milliarder kroner er det den høyeste så langt.   Det var også en vekst i antall årsverk i de norske virksomhetene og eksporten ble opprettholdt på et høyt nivå.

Forsvarsindustrien leverer materiell, systemer og kompetanse som er avgjørende for Forsvarets kampkraft og forsvarsevnen. Norsk forsvarsindustri eksisterer fordi topografi, klima og begrensede økonomiske og menneskelige ressurser, gjør at det i noen tilfeller helt nødvendig å utvikle nasjonale løsninger for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver. I løpet av de siste årene har Forsvaret inngått en rekke strategiske samarbeidsavtaler med norsk forsvarsindustri om bl.a. ammunisjonsforvaltning, vedlikeholdstjenester, logistikkstøtte og militære IKT-systemer. Det øker forsvarsindustriens betydning for forsvarsevnen ytterligere. Eksport av norsk forsvarsmateriell bidrar også til å styrke forsvarsevnen til NATO-allierte og andre samarbeidspartnere og dermed også til nasjonens og innbyggernes trygghet og sikkerhet.

Eksport er en forutsetning for en forsvarsindustri i Norge. Forsvarets anskaffelser av norskutviklet materiell er alt for små til å sikre en akseptabel avkastning på investeringene i utvikling og anleggsmidler. Videre tar det for lang tid (20 - 40 år) mellom hver gang Forsvaret anskaffer en kategori materiell eller system, til at nasjonale teknologiske kompetansemiljøer som understøtter Forsvaret kan opprettholdes, uten at disse miljøene styrkes og videreutvikles gjennom eksport og/eller deltagelse i flernasjonale samarbeidsprosjekter. Eksportleveranser sikrer finansiering av videreutvikling og oppgraderinger av materiell som er utviklet for Forsvaret. På denne måten bidrar eksporten til å redusere levetidskostnadene for Forsvaret og til at systemene forblir relevante vesentlig lengre enn hva som hadde vært mulig dersom det norske forsvaret hadde vært eneste bruker.

Gjennom krisen som COVID-19 pandemien har skapt, har forsvarsindustrien vist at den er forberedt på at uventede situasjoner kan oppstå raskt og ha store konsekvenser. Bedriftene har vært i stand til å holde produksjonen i gang, og sikre at både Forsvaret og allierte lands forsvar får sine leveranser.

Forsvarsindustrien bidrar også betydelig til nasjonal verdiskapning, teknologisk og industriell utvikling, eksportinntekter og høyteknologiske arbeidsplasser i hele landet. De store satsningene på utvikling av forsvarsmateriell i Norge, og påfølgende leveranser til Forsvaret og utenlandske brukere, gir store ringvirkningseffekter. Et stort og økende antall små og mellomstore (SMB) teknologibedrifter i hele landet deltar i de store nasjonale teknologiprogrammene på forsvarsområdet. 

Den forsvarsrelaterte omsetningen i norske små- og mellomstore bedrifter over hele landet utgjør om lag 5 milliarder kroner, tilsvarende 30% av den totale omsetningen i norsk forsvarsindustri. Mesteparten av dette beløpet er enten eksport, eller underleveranser til materiell som eksporteres fra Norge. SMBer alene står også for ca. 30% av den direkte eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Teknologi og kompetanse som er utviklet i forsvarsindustrien er også etterhvert blitt viktig for å ta frem produkter og systemer som er av stor betydning for å gjennomføre tiltak som skal bidra til nå FNs bærekraftsmål. Undervannsteknologi, avanserte sensorer og kommando- og kontrollsystemer, er eksempler på spin-off fra forsvarsindustrien som er avgjørende bl.a. for å kunne utvikle autonome skip og kartlegge mikroplast i havet.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: