FSi

Innhold

Svendsen utvalgets rapport - Høringsinnspill

Svendsen-utvalgets rapport: "Økt evne til å kombinere menneske og teknologi - veier mot et høyteknologisk forsvar" - Høringsinnspill fra FSi.

Forsvarsdepartmentet sendte tidligere i høst Svendsenutvalgets rapport på høring.

Rapporten peker bl.a. på behovet for å øke evnen til å nyttiggjøre seg teknologi og bidra til økt innovasjonsevne.  Forsvarsdepartementet ønsket i denne forbindelse høringsinnspill om tiltak som kan iverksettes for å øke Forsvarets evne til å nyttiggjøre seg teknologi og bidra til økt innovasjonsevne og hvilke tiltak er mest relevante for å gi økt gjennomføringsevne?

På denne bakgrunn har FSi bl.a. gitt følgende innspill:

· Økt bruk av strategiske samarbeidsavtaler der næringslivet tar et større ansvar for å levere og/eller understøtte operative kapasiteter i tett samarbeid med brukermiljøene i Forsvaret. Strategisk samarbeid legger til rette for at Forsvaret får tilgang til brede og dype kompetansemiljøer i ledende nasjonale teknologibedrifter samtidig som bedriftene videreutvikler sin forståelse for Forsvarets behov.

· Forsvaret bør intensivere og styrke satsningen på konseptutviklings- og eksperimenteringsaktiviteter, der utprøving og testing av ny teknologi gjennomføres i samarbeid mellom brukermiljøene og næringslivet i realistiske stridsmiljøer. Det vil gjøre det mulig å teste og verifisere nytteverdien av ny teknologi og innovative konsepter for militære formål, styrke forståelsen og kompetansen i Forsvarssektoren om teknologiens muligheter og begrensinger og styrke industriens forståelse for Forsvarets operative behov, utfordringer og problemer.

· Det bør legges til rette for løpende kompetanseutveksling mellom Forsvaret og næringslivet. En ordning som legger til rette for og incentiverer hospitering av offiserer og spesialister med lang operativ erfaring i industrien vil over tid øke forståelsen for teknologiske og industrielle muligheter og begrensninger i Forsvaret og industriens forståelse av Forsvarets behov og utfordringer.

·Det bør etableres åpne brukerdrevne arenaer som gjør det attraktivt for næringsliv og akademia, i tett dialog med brukerrepresentanter, å foreslå løsninger på operative problemstillinger uten at det i forkant blir stilt krav som begrenser muligheten til å fremme innovative løsningsforslag.

FSi mener bl.a at følgende tiltak er relevante for å gi økt gjennomføringsevne:

· Sett fokus på problemet som skal løses og involver eksterne aktører fra begynnelsen. Ikke vent til konsept eller krav er avklart.

· Etabler nettverk for brukermiljøer, akademia og næringslivet som legger til rette for at informasjon kan flyte fritt mellom aktørene og at aktørene kan samhandle med færrest mulig begrensninger.

· Finansieringsordninger som kan bidra til at innovative kompetanse- og utviklingsmiljøer anser Forsvarssektoren som et attraktivt miljø for innovasjon.

· Introdusere prosesser som er spesielt utformet for å sikre at tiden det tar fra et problem er identifisert og erkjent til en løsning foreligger, blir så kort som mulig.

FSi høringsuttalelse kan du lese i sin helhet på regjeringen.no.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: