Det europeiske forsvarsfondet - Strategi for norsk deltagelse

Forsvarsdepartementet har utarbeidet strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsvarsfondet.

Norge deltar fra i år i Det Europeiske Forsvarsfondet (EDF). Regjeringen har nylig fremmet en egen proposisjon til Stortinget om formelt samtykke til å delta i EDF. Her finnes også en uoffisiell oversettelse av EUs forordning som etablerer fondet.

Fondet, som har en økonomisk ramme på om lag 80 milliarder kroner i perioden 2021-2027, skal styrke europeisk forsvarsevne og stridskraft, motvirke fragmenteringen av det europeiske forsvarsmarkedet, og bedre europeisk forsvarsindustris konkurransekraft og evne til å levere teknologi, systemer og kompetanse som Europa trenger i fremtiden.

Programmet består av en forskningsdel (1/3 av rammen) og en utviklingsdel (2/3 av rammen). Programmet kan finansiere forskning og utvikling av forsvarsteknologi og materiell fra grunnleggende forskning til og med prototyper. Fondets midler kan ikke benyttes til å finansiere industrialisering og anskaffelser. Det forblir et nasjonalt ansvar.

Som følge av at Norge deltar i programmet, vil norske bedrifter kunne delta i EDF-finansierte FOU-prosjekter på like vilkår med industri EUs medlemsstater.

Programmet forventes å starte opp i juli 2021 med utlysning av de første prosjektene. Søknadsfrist vil bli november/desember 2021 og de første kontraktene (grant agreements) forventes inngått mot slutten av 2022.

For å bli vurdert må søknader fremsendes fra konsortier som består av minst 3 virksomheter hjemmehørende i minst 3 EØS-stater.

Forsvarsdepartmentets strategi redegjør for norske interesser og mål med EDF, hvilke prioriteringer norske myndigheter legger til grunn for deltagelsen i EDF, organisering av arbeidet, støtteaktiviteter, påvirkning og finansiering.

Strategien i sin helhet kan lastes ned her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: