Ny stortingsmelding om forsvarsindustriell strategi

Foto: Kongsberg Defence and Aerospace AS

Den oppdaterte forsvarsindustrielle strategien skal legge til rette for tettere samarbeid mellom Forsvaret og forsvarsindustrien, bl.a. gjennom økt satsning på konseptutvikling og eksperimentering, styrket eksportsatsning og forenklede og mer fleksible anskaffelsesprosesser slik at gjennomføringstiden for anskaffelser blir redusert og det blir enklere for små- og mellomstore bedrifter å levere til Forsvaret.

Fredag 12. mars la Forsvarsdepartementet frem en ny forsvarsindustriell strategi for Stortinget med tittelen «Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar» (Meld. St. 17 (2020-2021)).

I stortingsmeldingen understreker Regjeringen at norsk forsvarsindustris evne til å levere materiell og tjenester til Forsvaret er strategisk viktig for Norge og nasjonal sikkerhet. Strategien legger opp til å styrke sikkerheten gjennom samarbeid med selskaper som er teknologiledende på områder som dekker Forsvarets behov. Derfor vil Regjeringen at gjensidig forsterkende samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien skal videreutvikles og styrkes.

Regjeringen legger opp til å tilpasse måten anskaffelser blir gjennomført på for å sikre en helhetlig tilnærming fra forskning og utvikling frem til gjennomføring av anskaffelser, levetidsunderstøttelse og videreutvikling. Avtaler om strategisk partnerskap med industri og næringsliv skal benyttes der dette er hensiktsmessig. Regjeringen vil utvikling og iverksette virkemidler og tiltak for små og mellomstore bedrifter, som både styrker bredden i norsk forsvarsindustri og imøtekommer forsvarssektorens behov.

Utviklingen av nye og banebrytende teknologier drives i økende grad av kommersielle krefter. Slike teknologier kan imidlertid få stor betydning for fremtidig utvikling av operative kapasiteter og forsvarsstrukturen, derfor skal strategien også bidra til at Forsvaret får tilgang til slike teknologier og at forholdene blir lagt til rette for å utnytte potensialet de kan ha for Forsvaret.

Regjeringen vil styrke internasjonalt materiell- og industrisamarbeid. Økt adgang til utenlandske markeder er avgjørende for å opprettholde en internasjonalt konkurransedyktig forsvarsindustri. Derfor mener Regjeringen at industrisamarbeidsavtaler ved større anskaffelser til Forsvaret fra utlandet fortsatt vil være et avgjørende virkemiddel for å sikre markedsadgang for norsk industri. Samarbeidet med USA står sentralt og Regjeringen vil videreføre og styrke det etablerte samarbeidet med amerikanske myndigheter og industri. Samarbeidet med Tyskland om strategiske kapasiteter som ubåter og missiler og norsk medlemskap i Det europeiske forsvarsfondet trekke frem som andre viktige tiltak som vil styrke Norges posisjon i europeisk militært, teknologisk og industrielt samarbeid.

Les mer om strategien på Forsvarsdepartementets nettsider.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: