Norske virksomheter konkurrerer seg til 500 millioner kroner fra EDF

Svært god uttelling for Norge i den første tildelingsrunden i det europeiske forsvarsfondet

Tildelingene av midler til FOU-prosjekter i det Europeiske forsvarsfondet (EDF) i 2022 er nå offentliggjort.  EU-kommisjonen har tildelt om lag 12 milliarder kroner til 61 europeiske samarbeidsprosjekter.  Ca. 500 millioner kroner tilfaller norske virksomheter som deltar i til sammen 16 konsortier. 

Det norske bidraget til programmet er om lag 300 millioner kroner p.r. år. Det innebærer at norske virksomheter allerede i det første arbeidsprogrammet under EDF har sikret seg finansiering fra programmet som overstiger Norges bidrag med mer enn 50%.  Dette er et svært godt resultat som viser at norske virksomheter er konkurransedyktige og besitter attraktiv teknologi og kompetanse.  Tildelingene fordeler seg med 15% til instituttsektoren og 85% til industrien.  Av om lag 425 millioner som skal tildeles norske bedrifter vil 160 millioner kroner, tilvarende 38%, gå til små og mellomstore bedrifter. Tilsammen er 12 bedrifter og 4 virksomheter i instituttsektoren med i konsortier som har fått sine søknader akseptert av Kommisjonen.

Tett samarbeid og dialog mellom virksomhetene og Forsvarsdepartementet, som forvalter EDF i Norge, har vært helt avgjørende for å oppnå det det svært gode resultatet.  Dette viser også viktigheten av at Forsvarssektoren satser på forskning og utvikling slik at nasjonal medfinansiering til prosjektene er tilgjengelig.  FOU bevilgningene har blitt betydelig trappet opp de senere år. Dette har vært avgjørende for å legge til rette for norsk industrideltagelse i EDF og det er en forutsetning at disse bevilgingene minst opprettholdes på nåværende nivå for å sikre at Norges bidrag til EDF også i årene som kommer skal komme norske virksomheter til gode.

Resultatet av tildelingene viser at både små og store norske bedrifter kan hevde seg i konkurransen om midlene i EDF.  Dette er viktig fordi det gjør det mulig for norsk industri å delta i konsortier som skal utvikle teknologi som kommer til å bli benyttet i fremtidige europeiske materiellsamarbeidsprosjekter.  Gjennom å delta i EDF bereder bedriftene grunnen for å komme med i slike prosjekter, etablerer samarbeidsrelasjoner med ledende europeiske forsvarsleverandører og forenkler markedsadgangen til det europeiske markedet som i utgangspunktet er svært vanskelig tilgjengelig.  For Forsvarssektoren betyr dette at dersom Norge i fremtiden velger å anskaffe matereill som innholder teknologi utviklet i EDF prosjekter der norsk industri deltar, så er kompetanse og teknologiforståelse lett tilgjengelig fra nasjonale aktører.

Informasjon om EDF og årets utlysninger finnes på Forsvarsdepartementets nettside for EDF www.forsvarsfondet.no. og på EU-kommisjonens nettsider.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: