Norsk-britisk forsvarsindustriseminar i Bergen 2.-3. oktober- Programmet er oppdatert

Norsk og britisk flagg

Bli oppdatert på britisk-norsk forsvarsindustri- og materiellsamarbeid. Møt representanter fra britiske og norske myndigheter og industri i Bergen 2.-3. oktober 2023. Mer enn 70 deltagere er påmeldt. Påmeldingen er fortsatt åpen.

I samarbeid med vår britiske søsterforening ADS arrangerer vi norsk-britisk forsvarsindustriseminar i  Bergen 2. - 3. oktober 2023.

Storbritannia er verdens 5. største marked for forsvarsmateriell.  I 2021 brukte landet om lag 530 milliarder kroner, tilsvarende 2,7% av BNP på forsvar.  Storbritannia er en av Norges viktigste allierte i NATO og det foregår et omfattende samarbeid på militær side.  Samarbeidet forventes å styrkes ytterligere i årene som kommer, bl.a. som følge av at Nordområdene får fornyet sikkerhetspolitisk aktualitet og fordi UK og Norge i fremtiden kommer til å operere noen felles plattformer og systemer som f.eks. F-35 kampfly og P-8 maritime overvåkningsfly.  Norge står foran flere store anskaffelser bl.a. av fartøyer og helikoptre der britisk industri kan være aktuelle leverandører. Begge land har lignende utfordringer og behov knyttet til sikring og forsvar av infrastruktur under vann og når det gjelder å nyttigjøre seg rombaserte kapasiteter

Samhandelen med UK er allerede økende.  Det britiske forsvaret anskaffer bl.a. våpensstasjoner, droner, missiler og taktisk kommando- og kontrollsystemer fra Norge for å nevne noe.  UK leder også det internasjonale fondet for Ukraina. Norge bidrar med betydelige midler til fondet og norsk indsutri har allerede blitt tildelt betydelige kontakter gjennom fondet.

I fjor utga UK MOD  "UK Defence Arctic Strategy". Denne legger bl.a til grunn at britiske styrker i mye større grad enn før skal operere og trene i nordområdene, inkludert i Nord-Norge.  I denne forbindelse heter det i en uttalelese fra UK MOD: "The UK will also invest in research and development to build a sustainable and modernised Defence capability for the region." I dette kan det ligge et nytt muilghetsrom for styrket samarbeid mellom UK og Norge om forsvarsmateriell og industri.

Utover dette kan det også ligge til rette for et styrket samarbeid om FOU.  UK MOD har en  "UK MoD Science and technology strategy", som gir en pekepinn på ambisjoner innretning av det videre arbeid på dette området der UK også søker seg mot en lederrolle i forbindelse med NATOs fornyede satsning på Innovasjon gjennom bl.a. DIANA initiativet og NATO innovation fund.

Flere britiske leverandører, bl.a. Supacat, Chess og Marshall ADG har utestående industrisamarbeidsforpliktelser i Norge på mer enn 450 millioner kroner.

Seminaret arrangeres i tilknytning til bilateralt materiellmøte mellom Forsvarsdepartementet og MOD UK og både norske og britiske myndigheter planlegger deltagelse på høyt nivå.  

Påmelding og program her.  

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: