Industri og forsvar

I den teknologiske verdensklassen

Forsvarsindustriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige betingelser. Det viktigste bidraget er å drive innovasjon og teknologisk utvikling på høyt nivå.

Norsk forsvarsindustri sørger for at Norge er i verdensklasse når det gjelder enkelte teknologiske løsninger. Produktporteføljen består i stor grad av delsystemer som kan integreres på mange plattformer. Det har gjort det mulig for norsk forsvarsindustri å posisjonere seg som underlevernadør til mange av de store globale forsvarsleverandørene i både USA og Europa.

Forsvarsindustrien har en vesentlig høyere FOU-andel enn annen norsk industri. Hele ti prosent av omsetningen går tilbake til teknologisk forskning og utvikling. Fem prosent av næringslivets samlede forskning og utvikling foregår i forsvarsindustrien. Dette har igjen en positiv effekt på annen norsk industri som samhandler med forsvarsindustrien.

Norske forsvarsbedrifter bidrar til verdiskaping og sysselsetting i distriks-Norge. Samlet er den årlige omsetningen på mer enn 13 milliarder kroner, med en sysselsetting på drøyt 5000 årsverk. Det tilsvarer 3,5 prosent av industrisysselsettingen i Norge.

En sterk forsvarsindustri er en forutsetning for et moderne norsk forsvar

Det særnorske trepartssamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien sikrer at Forsvaret får tilgang til nødvendig teknologikompetanse. Dermer er industrien en forutsetning for å opprettholde Norges forsvarsevne.

Det norske Forsvaret blir stadig mer avansert, samtidig som aktivitetene er konsentrert om færre, prioriterte oppgaver. En konsekvens av dette er at Forsvaret i mindre grad enn tidligere selv besitter nødvendig teknologikompetanse. Det er likevel helt nødvendig at kompetansen opprettholdes i Norge for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Derfor er norsk forsvarsindustri i dag en enda viktigere bidragsyter til at norsk forsvar holder det ønskede teknologiske nivå.

Forsvaret er forsvarsindustriens viktigste kunde. Industriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige priser. Det tette samarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk industri bidrar til et moderne forsvar og en sterk forsvarsindustri.

Samarbeidet sikrer at Forsvaret får skreddersydde løsninger og at norsk industri kan levere systemer og produkter som høster stor internasjonal anerkjennelse, og som er kosteffektive og teknologisk innovative.

Hvorfor samarbeid mellom forsvar og industri?

Et langsiktig, strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien er et bidrag til fremtidig industriell vekst gjennom forskning, utvikling og innovasjon. Det gir Forsvaret tilgang til nødvendig kompetanse, teknologi og produkter som møter Forsvarets behov. Samtidig skaper det knoppskyting i sivilt næringsliv, legger grunnlag for nye næringer og medvirker til utvikling av trygge og attraktive arbeidsplasser.

Samarbeidet mellom Forsvaret og industrien gjør at begge parter både utfordrer og styrker hverandre. Dette er det viktig å videreutvikle slik at samspillet kan understøtte nødvendige endringsprosesser i Forsvaret. Investeringsbeslutninger i forsvarssektoren har horisonter opp mot 40 år. Dette omfatter teknologiutvikling, produksjon, anskaffelse, drift og oppgradering av materiellet. Kostnadene er høye og konsekvensene av feilanskaffelser meget store. Feilbeslutninger kan best forebygges gjennom et tett samarbeid mellom Forsvaret og industrien. Slikt samarbeid sikrer høy kompetanse, deltakelse i internasjonalt materiellsamarbeid og målrettet bruk av gjenkjøp.

Forsvaret må prioritere kjernevirksomhet og operative funksjoner. Forsvaret vil ikke makte å opprettholde teknologisk dybdekunnskap og spisskompetanse om eget materiell og systemer. Strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien kan sikre fortsatt nasjonal kompetanse og tjenester, på områder som vil være kritiske i fremtiden. Industrien kan i økende grad være totalleverandør til Forsvaret i hele materiellets levetid; fra utvikling til leveranse, vedlikehold, oppgradering og avhending.

Norsk forsvarsindustri opplever hard internasjonal konkurranse, både hjemme og ute. Industrien har likevel lykkes utenlands som følge av kontinuerlig produkt- og teknologiutvikling i samarbeid med Forsvaret, målrettet bruk av gjenkjøp og aktiv posisjonering i flernasjonale samarbeidsprosjekter. Forsvarsindustrien er ulik annen industri fordi den opererer i et marked som består av kun én kunde i hver nasjon: Det nasjonale forsvaret. De nasjonale markedene, inkludert det amerikanske markedet, er lukket med ulike mekanismer som gir fortrinn til egen industri.

Forsvarsindustrien har vital sikkerhetspolitisk betydning fordi den forvalter kompetanse og teknologi som Forsvaret er avhengig av. Det fordrer et tett samarbeid mellom industrien og Forsvaret. Det er viktig å videreutvikle gode og forutsigbare institusjonelle rammer for dette samarbeidet og for eksport, slik også det store flertallet av de europeiske landene og USA gjør.

Gjenkjøp er her avgjørende for å sikre markedsadgang til lukkede, nasjonale markeder. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fremhever to grunnleggende forhold som er avgjørende for at norsk forsvarsindustri skal lykkes og for at Forsvaret kan sikres tilgang til kritisk kompetanse :

  • Tett samarbeid mellom industrien, forskningsmiljøer og Forsvaret
  • Gjenkjøpsavtaler som gir adgang til lukkede markeder i utlandet

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as