Det europeiske råd signaliserer ytterligere tiltak på forsvarsområdet

På møtet 19. - 20. desember 2013 diskuterte EUs stats- og regjeringsledere for første gang siden Lisboatraktaten trådte i kraft, forsvarspolitikk generelt og Europeisk forsvarsindustri spesielt.

Diskusjonen tok utgangspunkt i to bakgrunnspapirer fra h.h.v. kommisjonen og EUs høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton.

I konklusjonene fra møtet identifiseres et antall kapabilitetsområder der unionen har kritiske mangler og hvor Rådet særlig fokuserer på følgende kapabiliteter som skal prioriteres:

  • Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) in the 2020-2025 timeframe
  • Air-to-Air refuelling capacity
  • Satellite Communication: preparations for the next generation of Governmental Satellite
  • Cyber

I forhold til europeisk forsvarsindustri uttrykker Rådet at Europa behøver en mer integrert, levedyktig innovativ og konkurransedyktig industri. Rådet legger vekt på viktigheten av et velfungerende forsvarsmarked basert på åpenhet, likebehandling og transparens. Kommisjonens meddelelse av juli 2013 ble vel mottatt og har merket seg at kommisjonen i samarbeid med EUs høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk og Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) har som intensjon å utarbeide en implementeringsplan.

Det understrekes at full og korrekt implementering av både forsvarsdirektivet og direktivet for "intra-community transfer" er nødvendig for å åpne markedet for underleverandører fra hele Europa og å realisere stordriftsfordeler og mer grensekryssende handel med forsvarsprodukter.

For å sikre europeisk forsvarsindustris konkurranseevne på sikt og nødvendig tilgang til moderne kapabiliteter er det avgjørende å opprettholde forsvarsteknologisk utviklingskompetanse, særlig på kritiske teknologiområder. Medlemsstaten oppfordres derfor til å øke investeringene felles utviklingsprosjekter for å maksimere synergiene mellom nasjonal forskning og forskning i EU-regi. På denne bakgrunn ønskes Kommisjonens intensjon om å se nærmere på hvordan resultatene fra Horisont 2020 også kan bidra til å styrke industrielle kapasiteter på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Senest medio 2014 skal EDA og kommisjonen ferdigstille en plan for utvikling av forsvarsindustri standarder i Europa uten å dupliserer allerede eksiterende standarder, særlig NATO-standarder. Det skal også utarbeides forslag til hvordan felles anerkjennelse av nasjonale militære sertifiseringer kan bidra til kostnadsreduksjoner.

Små-og mellomstore bedrifter vies stor oppmerksomhet som en viktig del av verdikjeden i forsvarsindustrien og som viktige kilder for innovasjon og for å legge til rette for konkurransedyktighet for bransjen. Rådet understreker viktigheten av at SMBene gis markedsadgang på tvers av landegrensene og at de mulighetene EU-retten gir i forhold til underleveranser på forsvarsområdet og bruk av generelle lisenser utnyttes. Kommisjonen inviteres til å se nærmere på muligheten for å implementere ytterligere tiltak for å åpne opp verdikjeden for SMBer fra alle EU-land.

Rådet oppfordrer videre kommisjonen til å utvikle, i samarbeid med høyrepresentanten og EDA en plan for at Europeisk regime for "security of supply".

I juni 2015 vil Rådet evaluere fremdriften i ovenstående og gi ytterligere føringer basert på en rapport fra forsvarsministerne basert på innspill fra Kommisjonen, Høyrepresentanten og EDA.

Kommunikeet fra møtet kan du lese i sin helhet her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as