Det overordnede målet for IKT-strategien er å «Understøtte økt operativ evne gjennom teknologi», og oppsummert er siktemålet med IKT-strategien at:

· Forsvarssektoren samlet sett utnytter IKT effektivt og på en måte som bedre understøtter innovasjon.

· Det samarbeides effektivt med markedet for få tilgang til ny teknologi raskt og sikkert.

· Myndighet og ansvar er tydelig delegert til etatene, innenfor rammen av en tydelig og helhetlig styringsmodell, i tråd med de politiske rammer og føringer som er gitt.

Strategien kan du lese mer om her.