INFO/ERFA 2014 - Forsvarsindustriens rolle i et kunnskapsbasert Norge

Nærmere 250 deltagere var på plass da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt åpningsforedraget på årets INFO/ERFA- konferanse.

Temaet for årets INFO/ERFA konferanse var "Forsvarsindustriens rolle i et kunnskapsbasert Norge". Statsråden åpnet med å slå fast at forsvarsindustrien er en viktig partner som betyr mye for Forsvaret.

Hun la vekt på at Regjeringen vil legge til rette for at forsvarsindustrien får muligheter til fortsatt vekst og nevnte fire hovedspor for å legge tilrette for dette:

Markedsadgang. Regjeringen vil bidra til at industrien oppnår økt markedsadgang i det internasjonale forsvarsmarkedet. Forsvarsindustrien i Norge er avhengig av støtte for å lykkes på eksportmarkedene. Eksportfremmende tiltak fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret er viktig for hvordan produktene oppfattes i markedet og for hvordan industrien hevder seg.

Industrisamarbeid og gjenkjøp. Forsvarsministeren sa at gjenkjøpsordningen gjennom en årrekke utvilsomt har vært svært vellykket. Norge vil opprettholde krav til industrisamarbeid i anskaffelser av særlig betydning for vår nasjonale sikkerhet, slik dette er hjemlet i EØS-avtalens artikkel 123. I denne sammenheng understreket hun betydningen av at EUs forsvarsdirektiv må fungere i praksis, ellers gir det ingen mening og at likebehandling er vesentlig for nroske myndigheter.

Større investeringer i utdanning, forskning og innovasjon. Forsvarsindustrien har en vesentlig rolle å spille i et kunnskapsbasert Norge fordi den bidrar til innovasjon og teknologiutvikling som kommer hele samfunnet til gode. Forsvarsindsutrien er i høyeste grad en del av regjeringens visjon om et kunnskapsbasert samfunn.

Skattelettelser. Regjeringen tror dette best sikrer vår konkurransekraft og dermed trygger norske arbeidsplasser. Bedriftene vil ha større mulighet til å utvikle seg hvis de beholder mer av egne penger. Samtidig oppfordres også privat næringsliv og industri til å investere mer i forskning og utvikling. Det gjelder også forsvarsindustrien.

Forsvarsministerens andre hovedtema var behovet for samarbeid og samspill. Hun konkluderte innledningsvis med at innovasjon og teknologiutvikling er for viktig til å overlate til forsvarsindustrien alene og at nettopp derfor er trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien så viktig. Fordelene trekantsamarbeidet gir oss må utnyttes videre. Samarbeidet gjør veien kort mellom bruker, forskningsmiljø og industri. "Det er ubyråkratisk, det er liten risiko for friksjon og det er pragmatisk. Det er kvaliteter vi skal hegne om videre. Fordi det er mye av forklaringen på vår framgang.", sa statsråden.

Hun annonserte også at det er iverksatt en evaluering av strategien i St. meld. nr. 38 (2006-2007) og at industrien vil bli invitert til å gi innspill i denne prosessen.

Les Forsvarsministerens innlegg her.

Første dag av konferansen var viet temaene næringsklynger og markedsadgang.

Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI holdt et engasjerende og innholdsrikt fordrag om "Et kunnskapsbasert Norge", etterfult av innlegg fra Sverre Narvesen, NCE Raufoss og Per-Håvard Kleven fra Devotek som gjennom praktiske eksempler viste hvorda klynger i praksis gir økt verdiskapning. Ben Moores fra IHS Janes, GM Mike Lyden NATO Support Agency og Rune Fagerli fra FD delte sine betraktinger om interenasjonale markedstrender og markedsmuligheter med forsamlingen.

Konferansens dag to ble åpnet med et foredag av Forsvarssjefen, Admiral Haakon Bruun-Hansen som ga en orientering om et relevant Forsvar med høy kvalitet. I sitt innlegg ga FSJ en beskrivelse av status for kapabilitetsutviklingen i Forsvaret, utfordringene Forsvaret står overfor og veien videre.

Siste del av konfereansen var viet ubemannede systemer. Forskningssjef Stein Grinaker innledet med en presentasjon om: Forsvaret, det sivile samfunn og norsk industri. Han ble etterfulgt av Lars Magnus Torp, Kongsberg Maritime som presenterte den autonome undervannsfarkosten Hugin. Kapteinløytnant Robert W. Nesse orienterte om UAVer i Sjøforsvaret. Til slutt delte Generaladvokat Arne Willy Dahl sin betraktninger om temaet: Autonome systemer i grenseland mellom juss, etikk og politikk, med forsamlingen.

Konferansen ble ledet av Siri-Lill Mannes.

FSi takker alle bidragsytere og konferansedeltagere og ønsker velkommen tilbake til INFO/ERFA 2015.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as