Sterk utvikling i eksporten av Forsvarsmateriell

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med over 30% fra 2016 til 2017. Norskutviklede løsninger blir stadig mer etterspurt i det internasjonale markedet.

Utenriksdepartementet la rett før sommerferien frem den årlige Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge. Her fremgår det at eksporten av lisenspliktige varer fra Norge økte kraftig fra 2016 til 2017. Årsaken til denne sterke positive utviklingen er at det langsiktige samarbeidet mellom Forsvarssektoren som har pågått siden 1990-tallet, nå gir stadig større uttelling. Med utgangspunkt i Forsvarets behov, har norsk forsvarsindustri tatt frem moderne kosteffektive løsninger som mange nasjoner etterhvert har fattet interesse for og som nå gir seg utslag i stadig flere og større eksportkontrakter til norske forsvarsbedrifter. Ettersom det som regel tar mer enn ett år fra det inngås kontrakt til leveranse finner sted, forventes det derfor at den sterke utviklingen vil fortsette de nærmeste år.

Spesielle norske forhold gjør det i noen tilfeller helt nødvendig å utvikle nye løsninger for å sikre at Forsvaret kan løse sine oppgaver for å ivareta vesentlige norske sikkerhetsinteresser og sikre evnen til å forsvare norsk territorium og interesser. Dette er hovedårsaken til at det finnes en forsvarsindustri i Norge. Det er av flere årsaker en forutsetning for å ha en forsvarsindustri i Norge, at materiell og systemer som er utviklet for Forsvaret blir eksportert. Omfanget som anskaffes til Forsvaret er for lite til å sikre en rimelig avkastning av investeringene i utvikling og produksjonsanlegg. Videre er det for lang tid (20 - 40 år) mellom hver gang Forsvaret anskaffer en type materiell eller system, til at det er mulig å opprettholde relevante nasjonale teknologiske kompetansemiljøer som understøtter Forsvaret uten at disse miljøene styrkes og videreutvikles gjennom eksportkontrakter og/eller deltagelse i flernasjonale samarbeidsprosjekter. I tillegg kommer at utenlandske kunder finansierer videreutvikling og oppgraderinger av materiell som er utviklet for Forsvaret. Dette nyter Forsvaret godt av når tiden er inne til å oppgradere materiellet som brukes i Norge. På denne måten bidrar eksporten av forsvarsmateriell til å redusere levetidskostnadene for Forsvaret, og til at systemene forblir relevante vesentlig lenger enn hva som hadde vært mulig dersom det norske forsvaret hadde vært eneste bruker.

De store satsningene på utvikling av forsvarsmateriell i Norge, og påfølgende leveranser til Forsvaret og utenlandske brukere, gir store ringvirkningseffekter. Et stort og økende antall små og mellomstore (SMB) teknologibedrifter i hele landet deltar i økende grad som partnere i de store nasjonale teknologiprogrammene på forsvarsområdet, som ligger helt i forkant av den teknologiske utviklingen. Dette hever disse bedriftenes kompetanse, styrker konkurransekraften både nasjonalt og i eksportmarkedet, og gjør dem attraktive når utenlandske leverandører til Forsvaret og annen utenlandsk høyteknologisk industri, søker samarbeidspartnere og underleverandører i Norge.

I tillegg til å tilføre Forsvaret materiell og systemer bidrar derfor forsvarsindustrien også betydelig til nasjonal verdiskapning, teknologisk og industriell utvikling, eksportinntekter og høyteknologiske arbeidsplasser. Omsetningen i norsk forsvarsindustri i 2016 var omlag 13 milliarder kroner. Industrien har om lag 5000 direkte ansatte som skaper ringvirkningseffekter tilsvarende ytterligere flere tusen årsverk over hele landet. Verdiskapningen er ca. 4,5 milliarder kroner p.r. år.

Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og måten disse håndheves og praktiseres på, sikrer god kontroll med eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Alle lisenssøknader behandles individuelt, basert på en løpende vurdering av forholdene i det aktuelle landet som det søkes om lisens til, og Regjeringen iverksetter de tiltak den finner nødvendig for å sikre at eksporten skjer i samsvar med Stortingets føringer og det som fremkommer i loven med tilhørende forskrift og retningslinjer. Utenriksdepartementets konsekvente og strenge praksis for å innvilge lisens for eksport av forsvarsmateriell, gir forsvarsindustrien nødvendig forutsigbarhet samtidig som eksporten skjer på en forsvarlig måte. Dette underbygges av at det, som det bl. a. fremgår av Meld. St. 5 (2017-2018), ikke er kjent at norskproduserte våpen har kommet på avveie, samtidig som forsvarsindustrien øker eksporten.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as