Ledere

Norge må med i det europeiske forsvarsfondet

Dersom Norge skal delta i europeisk forsvarsmateriellsamarbeid og norsk forsvarsindustri skal fortsette å være en del av den europeiske forsvarsindustrien, er det avgjørende at Norge deltar i det europeiske forsvarsfondet.
Les mer


Transformasjonsfond - FMR 2019 med fokus på teknologiutfordringen

Forsvarssjefen vil satse på nyskapning og innovasjon
Les mer


FoU = forsvarsevne og kompetanse

Langtidsplanen for Forsvaret er en svært god anledning til å styrke satsningen på FoU slik at forsvarsindustrien kan forbli attraktive arbeidsgivere for de beste hodene, at Forsvaret også i fremtiden kan snu seg til norsk industri når behovet er der og sikre "spin-off" til sivilsamfunnet.
Les mer


Ny teknologi gir muligheter

Norge er kommet langt i å utvikle mange "nye" teknologiområder, også i et internasjonalt perspektiv. En målrettet satsning kan bidra til å sikre at vi opprettholder posisjonen over tid. Det vil komme både Forsvaret og industrien til gode.
Les mer


Forsvaret må satse på FOU

Gjennom mange tiår har Forsvaret og industrien samarbeidet for å finne de riktige løsningene som styrker forsvarsevnen. Kreativitet og innovasjonsevne har preget mange av de, kanskje dristige, satsningene på utvikling av nasjonale løsninger, som har resultert i gode produkter og systemer, slik som bl.a. missiler, luftvern, kommunikasjons-, kommando- og kontrollsystemer, avansert ammunisjon og undervannssystemer. Mange av disse satsningene har også resultert i store eksportkontrakter som både kommer Forsvaret og storsamfunnet til gode.
Les mer


Forsvarsevne, innovasjon, ringvirkninger - Eksport av forsvarsmateriell skaper store verdier

I løpet av de nærmeste månedene skal Stortinget behandle den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge. Statistikken viser at eksporten fra Norge økte med over 30% fra 2016 til 2017. Det er bra for forsvarsevnen, for nasjonal verdiskapning og for teknologisk og industriell utvikling, og det skaper interessante høyteknologiske arbeidsplasser i alle deler av landet. Uten eksport er det ingen forsvarsindustri i Norge. Derfor er det helt avgjørende at behandlingen av meldingen sikrer at Utenriksdepartementets forutsigbare praktisering av eksportregelverket blir videreført.
Les mer


Ubåtanskaffelsen inn i en avgjørende fase

Norge og Tyskland er enige om å anskaffe 6 identiske ubåter, 4 til Norge og 2 til Tyskland. I løpet av noen uker mottar Forsvarsmateriell tilbudet. Da skal også leverandøren levere en plan for forsvarsindustrielt samarbeid. Stortinget har enstemmig slått fast at før det eventuelt inngås kontrakt om anskaffelse av nye ubåter, skal det inngås en overordnet strategisk og langsiktig industrisamarbeidsavtale der leverandøren forplikter seg til ulike former for gjensidig industrisamarbeid tilsvarende ubåtenes anskaffelsesverdi, med målsetting om en betydelig nasjonal verdiskaping både gjennom direkte og indirekte avtaler så vel som drifts- og vedlikeholdssamarbeid.
Les mer


Forsvarssamarbeid i EU - Norsk forsvarsindustri på utsiden?

For noen få dager siden fattet forsvarsministrene i 25 EU-land beslutning om oppstart av de 17 første samarbeidsprosjektene i EUs nye forsvarssamarbeid PESCO. Samtidig ble diskusjonen om tredjelands muligheter til å delta utsatt. Danmark, som har reservert seg mot forsvarssamarbeidet i EU generelt og Storbritannia, som er på vei ut, får dermed ikke anledning til å delta i PESCO-prosjekter inntil videre. Norge er selvfølgelig også utenfor så lenge modalitetene for eventuelt samarbeid med tredjeland ikke er avklart.
Les mer


Forutsigbare rammebetingelser sikrer kritisk kompetanse og eksportinntekter.

I løpet av de neste ukene skal Stortinget behandle den årlige meldingen om eksportkontroll. Meldingen viser at den positive utviklingen i norsk forsvarsindustri fortsetter. Norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig og vinner kontrakter i nye markeder. Det er avgjørende for å opprettholde forsvarsevnen. Ved behandlingen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien i fjor sommer merket en enstemmig Utenriks- og forsvarskomite seg "at eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri som kan levere materiell og systemer til Forsvaret og understøtte Forsvarets virksomhet i fred, krise og krig".
Les mer


EU-kommisjonen på offensiven - Norge må handle

EU-kommisjonen har akkurat lansert en omfattende pakke for å styrke forsvaret av Europa og den europeiske forsvarsindustrien. Kommisjonen vil satse på forskning og utvikling innenfor forsvarsteknologi og varsler også at den har ambisjoner om å bidra med betydelige beløp til flernasjonale europeiske prosjekter på forsvarsområdet.
Les mer


Mens vi venter på kontrakter

Norge har valgt Tyskland som strategisk samarbeidspartner for neste generasjons ubåt. Tyskland har, i følge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet, bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. KONGSBERG, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik har undertegnet en avtale om å etablere et norsk joint venture som skal være en eksklusiv leverandør av kampsystemer til tkMS sine ubåter.
Les mer


Nye utfordringer - nye muligheter?

Brexit, Trump, EUs nye handlingsplan for forsvar, landmaktstudie og en sikkerhetssituasjon i konstant endring. Sjelden har det hersket større usikkerhet om hvordan forsvarsmarkedet utvikler seg enn ved utgangen av 2016.
Les mer


Forsvarsindustriens rammebetingelser

For norsk forsvarsindustri er 2016 det viktigste året på svært lenge. Aldri tidligere har så mange viktige politiske prosesser som bestemmer forsvarsindustriens rammebetingelser vært gjenstand for politisk behandling på samme tid. Det er en sjelden mulighet til å styrke og å sikre forsvarsindustriens rammebetingelser.
Les mer


Nye Ubåter - industrielle ambisjoner

Stortinget har lagt forholdene til rette for at en tilsvarende tilnærming til industrielt samarbeid som den som ble lagt til grunn ved anskaffelsen av fregattene også kan legges til grunn ved anskaffelsen av nye ubåter. Nå må modellen implementeres. Det er god modell med dokumentert effekt. Den vil bidra til å sikre at ubåtene leveres med de løsningene brukeren har behov for og til at de industrielle ambisjonene for anskaffelsen blir oppfylt.
Les mer


Stortinget vil styrke forsvarsindustrien

Den 1. mars avga Utenriks- og forsvarskomitéen innstilling (Innst. 185 S (2015-2016)) til stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld St. 9 (2015-2016)). Det er bred politisk enighet på Stortinget om målet og rammene for strategien. Bl.a. er komiteen tydelig på at Forsvaret bør velge nasjonale leverandører når forholdene ligger til rette for det og at det ved anskaffelser fra utlandet skal kreves industrisamarbeidsavtaler som sikrer norsk forsvarsindustri markedsadgang. Det bidrar til å legge til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser som er helt nødvendige for å videreføre og styrke forsvarsindustrien.
Les mer


Nasjonal forsvarsindustriell strategi - Forsvarsevne og verdiskapning

Forsvaret er avhengig av industrien for å opprettholde kompetanse på komplekse sensor- og våpensystemer. Derfor må forholdene legges til rette for å sikre at vi kan opprettholde og styrke en nasjonal forsvarsindustri som kan levere kosteffektivt materiell som møter Forsvarets krav og understøtte materiellet. Det forutsetter at Forsvaret anskaffer fra norsk industri når den kan levere, at forsvarsindustrien blir en strategisk partner som sikrer materiellets tilgjengelighet og relevans i hele levetiden, at anskaffelser til Forsvaret fra utlandet sikrer markedsadgang og et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll.
Les mer


Forsvarsindustrien - en strategisk ressurs for Forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd varsler økt satsning på strategisk samarbeid med sivilt næringsliv.
Les mer


Samarbeidet skal styrkes

12. juni behandlet Stortinget innstillingen om "Investeringar i Forsvaret" (Innst. 337 S (2014-15)). I innstillingen, under omtalen av "Ubåtkapasitet etter 2020", understreker et bredt flertall i Utenriks- og forsvarskomiteen viktigheten av en kompetent og konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Det slås fast at det strategiske samarbeidet mellom Forsvaret, forsknings og- utviklingsmiljøene og næringslivet må baseres på Forsvarets behov, må styrkes og omfatte både nasjonale og internasjonale prosjekter.
Les mer

Forutsigbare rammebetingelser - forutsetning for en nasjonal forsvarsindustri

Forsvarets investeringsportefølje vært gjenstand for en omfattende omprioritering i løpet av sommeren. Resultatet er at mange anskaffelser er redusert i omfang, kansellert eller skjøvet ut i tid. Dette får store negative konsekvenser for flere norske forsvarsleverandører.
Les mer

Tid for handling!

Den russiske annekteringen av Krim og utviklingen i Ukraina har ført til en varig endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa som krever endringer i norsk forsvarspolitikk. En erkjennelse av manglende evne til å respondere tilstrekkelig raskt på en trussel i våre nærområder, for lav reaksjonsevne og utholdenhet og et økende press på balansen mellom ambisjonsnivå, struktur og tilgjengelige ressurser, er bakteppet for at Forsvarsministeren nylig ga Forsvarssjefen et oppdrag om å utarbeide et fagmilitært råd som grunnlag for en ny langtidsplan for Forsvaret.
Les mer

Rammebetingelsene avgjør fremtiden til norsk forsvarsindustri

Forsvarsmarkedet endrer seg hurtig. I Europa og i USA fører reduserte budsjetter til omstillinger i forsvarsindustrien. EU er i ferd med å ta nye grep for å regulere det europeiske forsvarsmarkedet og i USA ser vi stadig nye tiltak for å verne om nasjonal industri. Et marked i endring stiller også krav til at Norge og norsk forsvarsindustri må tilpasse seg. Dette er en del av årsaken til at Forsvarsdepartementet nylig har kommunisert at den gjeldene strategien for samarbeid mellom Forsvaret og industrien, som ble nedfelt i St. meld. nr. 38 (2006-2007), skal evalueres og oppdateres.


Les mer


Eksportkontroll - forutsigbarhet en forutsetning for konkurranseevne

Stortinget har akkurat avsluttet behandlingen av meldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012. Det er betryggende at det hersker bred politisk enighet i Stortinget om at praktiseringen av eksportkontrollen skal videreføres uten endringer. Det sikrer norsk forsvarsindustri stabile og forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å satse langsiktig i det internasjonale forsvarsmarkedet i trygg forvissning om at så lenge bedriftene innretter seg etter etablert praksis vil nødvendige lisenser bli innvilget.
Les mer

Ny regjering - utfordringer og forventninger

"Regjeringen vil bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri." Dette er budskapet den nye regjeringen har til forsvarsindustrien i sin politiske plattform, Sundvoldenplattformen.
Les mer

Stø kurs

Velgerne har talt. Landet får en ny regjering. I skrivende stund er det hverken klart hvem som blir med i den nye regjeringen eller hvilke partier den skal utgå fra. Uavhengig av koalisjonens sammensetning og hvem som kommer i regjering hviler det nå et stort ansvar på den nye regjeringen for å legge til rette slik at den positive utviklingen norsk forsvarsindustri har hatt det siste tiåret kan fortsette.
Les mer


Norsk forsvarsindustri - en konkurransedyktig partner

Norsk forsvarsindustri er en viktig samarbeidspartner og leverandør av materiell, tjenester og kompetanse som er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle Forsvarets operative evne.
Les mer

BAE Systems + EADS = Ett europeisk marked for forsvarsmateriell?

For kort tid siden ble det kjent at de to største europeiske forsvarsleverandørene EADS og BAE Systems er i fusjonsforhandlinger.
Les mer

Forsvarsindustrien, en viktig del av næringspolitikken

Norsk næringsliv utvikler seg i forskjellige retninger. Næringer som er knyttet til utvinning og produksjon av olje og gass opplever sterk vekst og lønnsomhet.
Les mer


Flernasjonalt samarbeid - En mulighet for industrien?

På NATOs toppmøte i Chicago var det bred enighet om å videreføre arbeidet med "Smart Defence".
Les mer

Kampflyanskaffelsen suksess eller fiasko industrielt - Ammunisjon og missiler avgjør

Kampflyprosjektet går nå inn i en avgjørende fase. Kostnader, basevalg og spekulasjoner om flyenes prestanda i.f.t operative krav har fått stor oppmerksomhet.
Les mer

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as