Forsvaret må satse på FOU

Gjennom mange tiår har Forsvaret og industrien samarbeidet for å finne de riktige løsningene som styrker forsvarsevnen. Kreativitet og innovasjonsevne har preget mange av de, kanskje dristige, satsningene på utvikling av nasjonale løsninger, som har resultert i gode produkter og systemer, slik som bl.a. missiler, luftvern, kommunikasjons-, kommando- og kontrollsystemer, avansert ammunisjon og undervannssystemer. Mange av disse satsningene har også resultert i store eksportkontrakter som både kommer Forsvaret og storsamfunnet til gode.

Felles for så å si alle de vellykkede nasjonale utviklingsprosjektene er at de er blitt gjennomført innenfor rammen av den såkalte trekantmodellen, som har gjort det mulig å kombinere kompetanse hos brukerne, i forskningsmiljøene og i industrien på en effektiv måte. Det har gjort det mulig å ta frem materiell og systemer i Norge som det, gitt tilgjengelige ressurser, ikke er selvsagt at skulle kunne la seg realisere nasjonalt. Det tette samarbeidet og evnen til å tenke nytt kombinert med vilje hos alle parter til å ta kalkulert risiko, har i det lange løp vist seg å gi resultater som i mange tilfeller langt har oversteget hva forventingene i utgangspunktet var.

Den teknologiske utviklingen går imidlertid stadig hurtigere. Det innebærer at mulighetsrommet for å ta frem helt nye konsepter og løsninger blir stadig større, men det forutsetter handlekraft og evne til å gå fra ide til utvikling mye hurtigere enn i dag for å utnytte dette rommet. Samtidig er den sikkerhetspolitiske situasjonen og den globale økonomiske balansen i rask endring. Aktører som tidligere ikke var teknologisk på nivå med Vesten haler raskt innpå og vil med stor grad av sannsynlighet være minst på samme teknologinivå i løpet av noen få år. Enkelte av disse aktørene har samfunnssystemer som gjør det mulig å handle svært hurtig i forhold til å ta i bruk ny teknologi uten å gjennomføre konsekvensanalyser og uten å hensyn ta etiske og juridiske problemstillinger på samme måte som i Vesten. Det betyr sannsynligvis at vi kommer til å se helt nye anvendelser av teknologi hos aktører som ikke har verdier og ambisjoner som er sammenfallende med våre. Det kommer til å påvirke brukerkravene til Forsvarets materiell og systemer.

Dersom de tradisjonelle modellene for utvikling og anskaffelse av forsvarsmateriell videreføres uten endring er derfor risikoen stor for at Forsvaret i fremtiden kan få levert materiell og systemer som både er teknologisk utdatert og irrelevant i forhold trusselbildet. Derfor må noe gjøres for å legge til rette for å nyttiggjøre seg den stadig raskere teknologiske utviklingen, som i stor grad er drevet av kommersielle krefter, og for å sikre at Forsvaret forblir relevant. For industrien er dette også selvfølgelig helt vesentlig. Uten relevante løsninger som kommer ut i markedet tidsnok til at de er teknologisk på høyden har norsk forsvarsindustri ingen fremtid. Derfor er det helt avgjørende at nye modeller for samarbeid som gjør det mulig å arbeide tettere og hurtigere sammen med brukerne og forskningsmiljøene blir implementert.

Nylig presenterte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en rapport om "Forsvarssektorens innovasjonsmodell - Trekantmodellen v. 2.0" som er utarbeidet i samarbeid mellom FFI, Forsvarsmateriell og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Rapporten er et viktig innspill i arbeidet med å skape ytterligere moment i implementeringen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien som Regjeringen presenterte i Stortingsmelding 9 (2015 -2016). Særlig i relasjon til Stortingets klart uttrykte forventning om at strategien skal innebære en satsning på forskning og utvikling innenfor de åtte teknologiske kompetanseområdene, som det er enighet om at skal videreutvikles og styrkes i norsk forsvarsindustri. Dette er viktig fordi det har liten hensikt å utvikle nye samarbeidsmodeller uten at de fylles med innhold. I denne sammenhengen er det viktig å minne om at mange av de løsningene som i dag er helt avgjørende for forsvarsevnen, og som utgjør en stor andel av forsvarsindustriens eksport, har sitt utspring i FOU-satsninger som ligger langt tilbake i tid, i noen tilfeller 20-30 år. Skal forsvarsindustrien fortsette å bidra til forsvarsevnen og til betydelige inntekter til Staten er det helt avgjørende at det fortsatt satses på FOU i forsvarssektoren.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as