Forsvarsevne, innovasjon, ringvirkninger - Eksport av forsvarsmateriell skaper store verdier

I løpet av de nærmeste månedene skal Stortinget behandle den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge. Statistikken viser at eksporten fra Norge økte med over 30% fra 2016 til 2017. Det er bra for forsvarsevnen, for nasjonal verdiskapning og for teknologisk og industriell utvikling, og det skaper interessante høyteknologiske arbeidsplasser i alle deler av landet. Uten eksport er det ingen forsvarsindustri i Norge. Derfor er det helt avgjørende at behandlingen av meldingen sikrer at Utenriksdepartementets forutsigbare praktisering av eksportregelverket blir videreført.

Norges, samfunnets og innbyggernes sikkerhet forutsetter at Forsvaret med troverdighet kan hevde suverenitet, avskrekke og gjennomføre effektive militære operasjoner. Derfor må Forsvaret ha materiell og systemer som fungerer under norske forhold. Det handler om løsninger som kan realiseres med begrensende ressurser, og som sikrer at oppdragene kan løses også når klimaet og topografien viser seg fra sin mest krevende side. Det er ikke en selvfølge at forsvarsmateriell som utvikles av andre nasjoner med utgangspunkt i deres egne krav, uten videre kan møte Forsvarets behov. Norsk forsvarsindustris rolle er derfor å utvikle og levere løsninger som møter Forsvarets behov, når det ikke uten videre kan anskaffes i markedet, og å forbedre, oppdatere og tilpasse materiell som allerede er i bruk.

Det norske markedet er imidlertid for lite til å kunne opprettholde nasjonal industri som er kritisk for forsvarsevnen. Det er også for lang tid (20 - 40 år) mellom hver gang Forsvaret anskaffer et større system, til at det er mulig å opprettholde en nasjonal industri som understøtter Forsvaret, hvis ikke industrien kan videreutvikle seg gjennom utvikling og leveranser av materiell og systemer til kunder utenfor Norge.

Derfor er eksport av forsvarsmateriell helt nødvendig for forsvarsevnen. I tillegg er det slik at leveranser til utenlandske kunder ofte innebærer videreutvikling og oppgradering av materiell utviklet for Forsvaret. Det kommer Forsvaret til gode når tiden er inne til å oppgradere og levetidsforlenge materiell og systemer. Eksport bidrar dermed også til å redusere levetidskostnadene for Forsvaret og til at systemene forblir relevante vesentlig lengre enn dersom Forsvaret hadde vært eneste bruker.

Forsvarsindustrien er store og små bedrifter i lokalsamfunn i alle deler av landet. Om lag 5000 arbeidstagere er direkte sysselsatt i utvikling og produksjon av forsvarsmateriell. Dette er attraktive arbeidsplasser i noen av Norges mest avanserte utviklings­ og produksjonsbedrifter. Innovasjon, høyteknologi, kvalitet og industriell utvikling er kritiske suksessfaktorer. Det gir betydelig «spin­off» i form av gjenbruk av teknologi og prosesser i industriell virksomhet for sivile formål. Forsvarsindustrien er en lønnsom og fremtidsrettet innovasjonsdrevet industri med et betydelig potensial for videre vekst.

Eksport av forsvarsmateriell forutsetter tillit hos den utenlandske kunden. Kontrakter om leveranser av forsvarsmateriell omfatter svært langvarige forpliktelser, ofte 20-30 år. Valg av leverandør innebærer derfor, for enhver nasjon, at det etableres et langsiktig avhengighetsforhold som nasjonens forsvarsevne avhenger av. Det gjelder også de nasjonene norsk forsvarsindustri leverer til.

Derfor er det helt avgjørende at rammebetingelsene for eksport er stabile og forutsigbare. Ensidige norske tiltak, som innebærer vesentlige endringer i praktiseringen av eksportkontrollregimet vil få svært negative konsekvenser for norsk forsvarsindustri og de utenlandske kundene. For kundene vil det kunne svekke forsvarsevnen og få store økonomiske konsekvenser som følge av å skulle måtte erstatte materiell fra Norge, lenge førlevetiden er nådd, med andre løsninger. Mange nasjoner anser også handel med forsvarsmateriell som en strategisk relasjon som er med å definere de mellomstatlige relasjonene til Norge.

Vesentlige endringer i praktiseringen av eksportkontrollregimet vil ødelegge tilliten til Norge i det internasjonale forsvarsmarkedet. Det vil ikke kunne begrenses til den nasjonen som eventuelt blir direkte berørt, men skape generell usikkerhet om hvorvidt Norge og norsk forsvarsindustri er til å stole på og om industrien er i stand til å vedstå seg sine forpliktelser som leverandør av kritiske forsvarssystemer som skal fungere i mange ti-år. Norsk forsvarsindustri vil også bli vesentlig mindre attraktiv som partner i internasjonale samarbeidsprosjekter der Norge deltar for å dele kostnader med andre nasjoner.

Skulle rammebetingelsene bli vesentlig endret vil det innebære omfattende kapasitetstilpasninger, nedbemanning, redusert lønnsomhet og, aller viktigst, forsvarsevnen vil bli svekket som følge av at muligheten til å dele kostnader om vedlikehold, oppgradering og videreutvikling av Forsvarets systemer med andre nasjoner blir redusert. I tillegg vil en nedbygging av forsvarsindustrien i Norge innebære at Norge gjør seg helt avhengig av de store internasjonale aktørene også på områder der det er bred enighet om at det av nasjonale sikkerhetsinteresser er behov for en nasjonal industri. Forsvarets behov vil imidlertid ikke bli endret som følge av dette og det vil derfor også ha som konsekvens at Norge må finansiere utvikling av teknologi og materiell hos utenlandske leverandører, uten at dette bidrar til nasjonal teknologisk eller industriell utvikling. Det som eventuelt utvikles for norske skattebetaleres penger vil da også være underlagt eksportkontrollregimet i nasjonen utvikling og/eller produksjon finner sted, og ikke det norske eksportkontrollregimet.

Å videreføre en forutsigbar og stabil praktisering av eksportkontrolleregimet, slik Utenriksdepartementet ivaretar dette på i dag, er derfor i Statens, Forsvarets og industriens interesse og det bidrar til å sikre vekst og arbeidsplasser i høyteknologiske virksomheter i alle deler av landet.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as