Forsvarsindustrien - en strategisk ressurs for Forsvaret.

Forsvarssjefens fagmilitære råd varsler økt satsning på strategisk samarbeid med sivilt næringsliv.

Forsvarssjefen har akkurat presentert sitt fagmilitære råd. Ikke overraskende konkluder han med at dersom Norge skal ha et Forsvar med nødvendig avskrekkende effekt i en uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon må forsvarsbudsjettet økes betydelig. Dette er nødvendig for å kunne investere i moderne materiell som tilfører forsvaret nye kapasiteter som f.eks. kampluftvern til Hæren og ubemannede systemer. Det er også en forutsetning for å kunne fornye og oppdatere eksisterende kapasiteter som bl.a kampfly, ubåter og artilleri.

Å tilføre mere penger er en forutsetning for å kunne finansiere strukturen FSJ foreslår. Han foreslår imidlertid også betydelige innsparinger på drift som virkemiddel. Videre legges det vekt på nødvendigheten av at Forsvaret i større grad nyttiggjør seg sivilsamfunnets ressurser der det er hensiktsmessig og kosteffektivt enn vi har sett tidligere.


I sitt råd til Forsvarsministeren sier FSJ bl.a. følgende:
«Totalforsvaret og sivile leverandører vil i større grad bli benyttet. Logistikkonsepter som utnytter kapasiteten som finnes hos det sivile næringsliv skal videreutvikles. De logistikkressursene som operasjonene krever i fremtiden vil være en blanding av Forsvarets egne, og ressurser som skaffes til veie på kommersiell basis eller gjennom Totalforsvaret.»


Mer eksplisitt vises det bl.a. til at prestasjonsbaserte avtaler med sivile leverandører vil kunne redusere bemanningen innen materiellstyring, anskaffelse og lager, i tillegg til at lagerarealet kan reduseres betraktelig fordi flere av oppgavene flyttes til leverandør.


Det er en klar kobling mellom nasjonale sikkerhetsinteresser, Forsvarets evne og kapasitet til å ivareta disse interessene og nasjonal industris kompetanse og kapasitet til å understøtte Forsvaret. Med utgangspunkt i Forsvarets behov, har Stortinget sluttet seg til at Norge skal ha industriell kompetanse innenfor et lite antall teknologiske kompetanseområder for å kunne ivareta vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser.


Innenfor disse områdene er forsvarsindustrien i stand til å støtte Forsvaret i fred, krise og krig. Det forutsetter imidlertid at nødvendig kompetanse, infrastruktur, råvarer, komponenter/reservedeler etc. er tilgjengelig når behovet oppstår. Industrien trenger forutsigbarhet for å gjøre de investeringer som er nødvendige. Det sikres best ved at industrien så langt det mulig integreres i fredsdriften gjennom strategiske kontrakter, der hovedregelen er at industrien i fredstid har de samme oppgaver i den daglige drift av Forsvaret som industrien er forutsatt å skulle ha i krise og krig.


Skal forsvarsindustrien forbli en kompetent samarbeidspartner må kompetanse og teknologi utvikles kontinuerlig. Høyteknologiske kompetansemiljøer som ikke får nye oppgaver forvitrer. Kostnaden forbundet med reetablering av kompetanse på det nivået norsk forsvarsindustri besitter er så omfattende at dersom den forvitrer, vil det i praksis innebære at den er tapt. Derfor må norsk industri få levere når Forsvaret anskaffer materiell som faller innenfor de kompetanseområdene der norsk industri skal ha en strategisk rolle i forhold til å understøtte Forsvaret. Dette er en forutsetning for å opprettholde nasjonal kompetanse Forsvaret har behov for. Det betyr også at når Forsvaret anskaffer materiell fra utlandet som direkte omfatter noen av kompetanseområdene, må det legges til rette for at norsk industri involveres slik at det kan bygges kompetanse som gjør det mulig å understøtte materiellet med nasjonale ressurser. Dette forutsetter systematisk bruk av mulighetene anskaffelsesregelverket gir for å påberope unntak fra bestemmelser som i utgangspunktet ikke tillater direkte anskaffelser og at tilstrekkelige langsiktige avtaler kan inngås, som f. eks. EØS-avtalens art. 123.


Regjeringen har varslet at den i høst vil legge frem en Stortingsmelding om samarbeidet mellom Forsvaret og forsvarsindustrien. Bl.a. i lys av ovenstående forventer vi at meldingen, og den påfølgende stortingsbehandlingen, vil sikre rammebetingelser som legger til rette for at industrien kan videreutvikle og styrke sin rolle som en strategisk ressurs for Forsvaret, som leverandør av moderne kosteffektive løsninger og som samarbeidspartner for drift, vedlikehold og oppgradering av materiell og systemer. Da kan forsvarsindustrien fortsette å bidra til forsvarsevnen og til de endringene som FSJ legger opp til.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as