Forsvarsindustriens rammebetingelser

For norsk forsvarsindustri er 2016 det viktigste året på svært lenge. Aldri tidligere har så mange viktige politiske prosesser som bestemmer forsvarsindustriens rammebetingelser vært gjenstand for politisk behandling på samme tid. Det er en sjelden mulighet til å styrke og å sikre forsvarsindustriens rammebetingelser.

Rett før sommeren behandlet Stortinget den nasjonale forsvarsindustrielle strategien. Det er bred politisk enighet om viktigheten av en nasjonal forsvarsindustri og at eksport av forsvarsmateriell er en forutsetning for å opprettholde et forsvarsindustrielt miljø i Norge. Ved behandlingen av proposisjonen om investeringer i Forsvaret fulgte Stortinget opp med å tydeliggjøre de industrielle forutsetningene for anskaffelse av nye ubåter.

Norsk forsvarsindustri er en konsekvens av at Forsvaret har operative behov som ikke kan dekkes gjennom anskaffelser i det internasjonale markedet. . Noen ganger er det helt nødvendig å utvikle materiell og systemer som sikrer at Forsvaret kan ivareta vesentlige norske sikkerhetsinteresser og forsvare norsk territorium. Dette blir ikke mindre viktig i fremtiden når fokus dreies fra bidrag i internasjonale operasjoner til å styrke den nasjonale forsvarsevnen.Forsvarsindustrien har kritisk kompetanse og produksjonskapasitet som er viktig for beredskap og forsyningssikkerhet. Det krever imidlertid løpende investeringer i teknologi, kompetanse og infrastruktur og forsvarsindustrien er helt avhengig av forutsigbarhet for å kunne satse langsiktig på dette.

I de kommende ukene skal Stortinget behandle langtidsplanen for Forsvaret og stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2015. Resultatet av den politiske behandlingen blir avgjørende for forsvarsindustriens rammebetingelser. Industrien trenger tydelige og konsistente koblinger mellom den forsvarsindustrielle strategien, langtidsplanen og eksportkontrollregimet. Da kan industrien fortsette å utvikle teknologi og produkter i Norge som både kommer Forsvaret og det sivile samfunnet til gode.

Forslaget til langtidsplan omhandler mange nye og store investeringer som er viktige for å videreutvikle og å styrke norsk forsvarsindustri, som f.eks. ubåter, luftvern, maritime patruljefly, F-35, luftvarslingssensorer, kystvaktfartøyer m.m. Det sivile samfunnets ressurser får økt betydning for å ivareta forsyningsberedskap og leveransesikkerhet i en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Videre heter det i forslaget at samarbeid med sivile skal vurderes innenfor kompetanseområder som ikke er kjernekompetanse for Forsvaret.

Ved behandlingen av den forsvarsindustrielle strategien la Stortinget til grunn til at forholdene skal legges best mulig til rette for å videreutvikle og styrke norsk forsvarsindustri. Stortinget la til grunn at Forsvaret bør benytte nasjonal industri til anskaffelser der norsk industri kan levere kosteffektive løsninger som møter Forsvarets behov, når anskaffelsene er relevante for å opprettholde nasjonal teknologisk kompetanse som er viktig for Forsvaret. Videre merket Stortinget seg at eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri som kan levere materiell og systemer til Forsvaret og understøtte Forsvarets virksomhet i fred, krise og krig. Samtidig ga et bredt flertall i komiteen sin støtte til at regjeringen viderefører dagens retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell.

Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og måten disse håndheves og praktiseres på, sikrer god og tilstrekkelig kontroll med eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Samtidig er norsk forsvarsindustri en troverdig og pålitelig leverandør og partner i det internasjonale markedet. Derfor er det viktig og riktig at dagens retningslinjer for eksport og måten disse praktiseres på videreføres. Et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll er helt avgjørende for å sikre Forsvaret tilgang til teknologi, kompetanse og infrastruktur i fred, krise og krig.

Når nå langtidsplanen og eksportkontrollmeldingen behandles i Stortinget forventer industrien at den forsvarsindustrielle strategien følges opp. Det innebærer bl.a. å legge til rette for en gjennomgang av Forsvarets eksisterende materiell og systemer, og planlagte og godkjente større anskaffelser, for å konkretisere på hvilke områder, og i hvilket omfang, det er aktuelt å innlede langsiktig strategisk samarbeid med norsk industri om understøttelse og forvaltning av materiell og systemer. Videre er det en forutsetning for norsk forsvarsindustris eksistens at eksportkontrollregimet ikke endres vesentlig og at praktiseringen forblir forutsigbar, slik det har vært de senere årene.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as