Forsvarssamarbeid i EU - Norsk forsvarsindustri på utsiden?

For noen få dager siden fattet forsvarsministrene i 25 EU-land beslutning om oppstart av de 17 første samarbeidsprosjektene i EUs nye forsvarssamarbeid PESCO. Samtidig ble diskusjonen om tredjelands muligheter til å delta utsatt. Danmark, som har reservert seg mot forsvarssamarbeidet i EU generelt og Storbritannia, som er på vei ut, får dermed ikke anledning til å delta i PESCO-prosjekter inntil videre. Norge er selvfølgelig også utenfor så lenge modalitetene for eventuelt samarbeid med tredjeland ikke er avklart.

Dette føyer seg inn i et mønster som vanskelig kan tolkes annerledes enn at toneangivende EU-land har satt seg fore at Europas strategiske autonomi skal sikres gjennom samarbeidsmodeller der de selv utvikler rammene og stiller betingelsene, før eventuelle andre nasjoner får anledning til å delta i prosjektene.

Parallelt med utviklingen av PESCO arbeider EU ufortrødent videre med å etablere det europeiske forsvarsfondet (EDF), som skal legge til rette for en konkurransedyktig europeisk forsvarsindustri. Fondet er delt i to, forsvarsforskning (DR) og et program for utvikling av europeisk forsvarsindustri (EDIDP). Kommisjonens ambisjon er at fondet, etter 2020, årlig skal sikre 500 mill. EUR til forsvarsforskning og 5 mrd. EUR til utvikling av teknologi, produkter og systemer. De første tre årene frem t.o.m. 2020 er en prøveperiode for å teste ut hvordan forsvarsprosjekter kan gjennomføres i EU. Fondet etableres innenfor rammen av det indre markedet, med styrket konkurranseevne for europeisk forsvarsindustri som hovedbegrunnelse.

Norge har, som eneste tredjeland, fått anledning å delta i det forberedende programmet for forsvarsforskning (PADR) som ble startet opp i fjor. Utviklingsprogrammet for Europeisk forsvarsindustri (EDIDP) er inne i den siste og avgjørende behandlingen i Brussel i de såkalte «trilogue» forhandlingene mellom Kommisjonen, Medlemsstatene og EU-parlamentet. Her ligger det ikke an til at Norge vil få delta i EDIDP. Det gir grunn til bekymring.

EUs nye fremstøt på forsvarsområdet er langt mer ambisiøse enn noe vi tidligere har sett og det er all grunn til å ta dette på alvor. Til forskjell fra tidligere forsøk på å regulere forsvarsmarkedet, har kommisjonen nå tatt initiativ til å legge betydelige summer på bordet for å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter. Dersom det ender med at norsk forsvarsindustri holdes utenfor, vil det helt åpenbart være uheldig og svekke industriens muligheter til å vinne innpass i europeiske samarbeidsprosjekter på sikt. Blir konsekvensen at det store europeiske markedet blir enda mer lukket enn det allerede er, er det alvorlig for norsk forsvarsindustri.

Forsvarsfondet etableres innenfor rammen av det indre marked, der Norge gjennom EØS-avtalen har et avklart forhold til EU og medlemslandene. Norge har implementert EUs direktiver om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Det sikrer at EUs forsvarsindustri kan konkurrere i det norske forsvarsmarkedet. Dersom vi i fremtiden får en situasjon der europeiske bedrifter skal konkurrere i det norske markedet med teknologi og produkter som er utviklet med betydelige subsidier fra EU, uten at norsk industri får anledning til delta i disse prosjektene og i tillegg med dårligere markedsadgang enn i dag, vil det bli sterkt konkurransevridende i norsk industris disfavør, både hjemme og ute. Dette kan ikke være i samsvar intensjonene i EØS-avtalen. Dersom det norske forsvarsmarkedet skal være åpent for europeiske leverandører, må det, med EØS-avtalen og europeisk industris markedsadgang i Norge som begrunnelse, forutsettes at Norge og norsk forsvarsindustri også får anledning til å være med i EU-subsidierte programmer som forsker frem ny teknologi og utvikler nye produkter i Europa. Det vil være bra også for Europeisk forsvarsindustri som norsk industri er en integrert del av.

Norske myndigheter arbeider for dette og det er viktig at dette arbeidet videreføres med en klar målsetting om at norsk industri skal kunne delta i EDIDP prosjekter etter 2020. I tillegg må det vurderes å iverksette tiltak for å kompensere for den åpenbare konkurransevridningen det vil innebære dersom europeisk industri skal kunne konkurrere i Norge og med norsk forsvarsindustri internasjonalt med produkter der utviklingen subsidiers av EU.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as