Forutsigbare rammebetingelser sikrer kritisk kompetanse og eksportinntekter.

I løpet av de neste ukene skal Stortinget behandle den årlige meldingen om eksportkontroll. Meldingen viser at den positive utviklingen i norsk forsvarsindustri fortsetter. Norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig og vinner kontrakter i nye markeder. Det er avgjørende for å opprettholde forsvarsevnen. Ved behandlingen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien i fjor sommer merket en enstemmig Utenriks- og forsvarskomite seg "at eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å videreføre en nasjonal forsvarsindustri som kan levere materiell og systemer til Forsvaret og understøtte Forsvarets virksomhet i fred, krise og krig".

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge og norsk industris deltagelse i flernasjonale forsvarsmateriellprosjekter, er også en forutsetning for at industrien skal kunne fortsette å styrke og videreutvikle et landbasert høyteknologisk kompetansemiljø med høy verdiskapning og betydelige ringvirkninger i mange lokalsamfunn i hele landet.

Eksporten er et synlig bevis på at det er mulig å lykkes internasjonalt, selv om det norske regelverket for eksportkontroll er et av verdens strengeste og åpenheten om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge er større enn i de aller fleste nasjoner. Nøkkelen til at norsk forsvarsindustri lykkes internasjonalt med et strengt regelverk er at eksportkontrollregimet er stabilt og praktiseringen forutsigbar. Et bredt politisk flertall har i nærmere 20 år sluttet opp om hovedlinjene i eksportkontrollregimet. Så sent som ved behandlingen av Innst. 185 S (2015-2016) støttet et bredt flertall i Stortinget at «regjeringen viderefører dagens retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell.». For norsk forsvarsindustris troverdighet som leverandør og samarbeidspartner er dette helt avgjørende.

Anskaffelse av forsvarsmateriell er en svært tid- og ressurskrevende prosess. Valg av leverandør er også et valg av en strategisk industripartner som kjøpernasjonen forventer at kan levere og understøtte sine produkter i mange år. Kjøpernasjonen aksepterer å gjøre sin forsvarsevne avhengig av at leverandøren får eksportlisens i opprinnelseslandet. Dersom en etablert leverandør ikke lengre er i stand til levere som forventet påløper store kostnader for kjøpernasjonen, bl.a. som følge av behov for utskifting av materiell med lang gjenværende levetid, kvalifisering, opplæring og trening, dokumentasjon og ukurans, men mest alvorlig, forsvarsevnen kan bli vesentlig svekket i de årene det tar å innføre en alternativ løsning fra en annen leverandør. Derfor må det foreligge svært tungtveiende grunner før det gis avslag på søknad om eksportlisens til en nasjon når leveranser av et visst omfang allerede har funnet sted.

Eksportkontrollen er også en integrert del av utenriks- og sikkerhetspolitikken og påvirker utviklingen av mellomstatlige forhold mellom Norge og andre nasjoner. Utenriksdepartementet forvalter kontrollen innenfor de rammer og føringer som Stortinget gir. Det innebærer bl.a. at en rekke kriterier, knyttet til menneskerettighetssituasjonen og humanitære forhold, som for eksempel de som fremgår av EUs adferdskodeks for eksport av forsvarsmateriell, blir vurdert før det utstedes lisens. Det fremgår av meldingen at det ikke er kjent at forsvarsmateriell fra Norge har kommet på avveie, det tyder på at kontrollen fungerer etter hensikten. Stortinget kan, ved å slutte oppom et velfungerende regelverk og praktiseringen av dette, bidra til fortsatt stabilitet og forutsigbarhet som styrker norsk forsvarsindustris internasjonale konkurransekraft.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as