Kampflyanskaffelsen suksess eller fiasko industrielt - Ammunisjon og missiler avgjør

Kampflyprosjektet går nå inn i en avgjørende fase. Kostnader, basevalg og spekulasjoner om flyenes prestanda i.f.t operative krav har fått stor oppmerksomhet.

Ikke så rart etter som det det er norgeshistoriens største anskaffelsesprosjekt det er snakk om. Derfor er også anskaffelsen svært viktig for norsk forsvarsindustri.

Siden starten for mer enn 10 år siden, har det vært en forutsetning at det industrielle utbyttet av prosjektet minst skulle tilsvare anskaffelseskostnadene. Senere ble det også et mål at prosjektet skulle komme bedrifter over hele landet til gode. Ved flere anledninger er det på politisk nivå sagt klart i fra at forpliktende avaler for norsk industri er en forutsetning for å inngå kontrakt om kjøp av fly. Så sent som høsten 2010 ble det gitt uttrykk for at det industrielle innholdet er en integrert del av beslutningsprosessen som kan få direkte konsekvenser for utfallet.

Hvor står vi så i dag. Norske bedrifter har konkurrert seg til kontrakter for 1,8 mrd kr. Lockheed Martin og Pratt & Whitney har presentert industriplaner med et potensiale de hevder er på om lag 25 mrd.kr. Det er etter vår oppfatning svært optimistisk estimert da mange av mulighetene enten innholdsmessig er slik at det passer dårlig med norsk industris kompetanse, og/eller er åpne for konkurranse mellom alle partnerland, slik at det er urealistisk å anta at norsk industri vil være i stand til å vinne alt. De involverte norske bedriftene estimerer det realistiske volumet i planene til et sted mellom 13 og 15 mrd. Kr. Det er også kun et fåtall norske bedrifter som er aktuelle leverandører. Dette betyr at slik industriplanene fremstår i dag vil de aldri kunne sikre at ambisjonene for det industrielle utbyttet av kampflyprosjektet blir nådd.

Et godt industrielt utbytte av kampflyprosjektet er derfor avhengig av at de nasjonale utviklingsprosjektene for ny ammunisjon, APEX, og nytt missil for overflate- og landmålskapasitet, Joint Strike Missile (JSM) blir suksesser. Det innebærer både at det norske Forsvaret anskaffer disse systemene til sine F-35, men også at det lykkes å overbevise flere F-35 partnernasjoner om å anskaffe de samme systemene. P.t. er det kun disse to prosjektene som har potensial til å sikre at det norske industrielle utbyttet av kampflyprosjektet kan oppfylle ambisjonene.

I lys av den betydelige usikkerhet som Lockheed Martins industriplan er beheftet med, så er det helt avgjørende for at kampflyprosjektet skal bli en industriell suksess, at Joint Strike Missile (JSM) og APEX blir en del av F-35 systemet og anskaffet av de andre partnerlandene.

Skal dette lykkes er det helt avgjørende at alle nasjonale aktører, politiske myndigheter, embetsverket, Forsvaret og industrien spiller på lag. En forutsetning for suksess er at det ikke hersker tvil om at Norge trenger både APEX og JSM fordi begge systemer tilfører F-35 operative kapasiteter som er avgjørende for at flyene skal kunne løse sine oppdrag. Det oppnås ved at det klart kommuniseres at Norge vil gå videre med utvikling og integrasjon av både APEX og JSM når de pågående faser av utviklingen er ferdigstilt i 2013 og at det inngås intensjonsavtaler om å anskaffe systemene. Da vil prosjektene fremstå som både troverdige og robuste. Det vil være nøkkelen til at mulige internasjonale partnere, som i øyeblikket er avventende i påvente av en avklaring om Norge kommer til å gå for disse systemene, må ta stilling til øm de ønsker å bli med i et flernasjonalt samarbeid. Ettersom flere av partnernasjonene har tydelig uttalte operative behov, det ikke finnes alternative systemer på markedet og de fleste av nasjonene verken har kompetanse eller resurser til å gjennomføre en egen utvikling, er det svært sannsynlig at Norge vil fremstå som en meget attraktiv partner for samarbeid om disse kapasitetene når vi har robuste nasjonale anskaffelsesprogrammer på plass.

Et utvidet samarbeid om JSM og APEX vil også kunne være en mulighet til høste politisk gevinst i NATO, der det er strekt fokus på å sikre bedre utnyttelse av stadig knappere forsvarsbudsjetter gjennom øket internasjonalt samarbeid. Et flernasjonalt samarbeid under norsk ledelse om anskaffelse, drift, og oppdatering av både ammunisjon og missiler innenfor rammen av F-35 vil være et velkomment bidrag til en ikke alt for lang liste over vellykkede samarbeidsinitiativer innen alliansen.

Et vellykket kampflyprosjekt, sett fra industriens ståsted, forutsetter at de nasjonale "følgeprosjektene" blir en suksess. Kampflyleverandørens industriplan, vil sikre oppdrag til noen få norske bedrifter innenfor noen nisjer, men vil ikke være tilstrekkelig til å sikre at ambisjonene blir nådd. Derfor må både APEX-ammunisjon og JSM med som en del av totalløsningen når Stortinget fatter beslutning om oppstart av kampflyprosjektet.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as