Nasjonal forsvarsindustriell strategi - Forsvarsevne og verdiskapning

Forsvaret er avhengig av industrien for å opprettholde kompetanse på komplekse sensor- og våpensystemer. Derfor må forholdene legges til rette for å sikre at vi kan opprettholde og styrke en nasjonal forsvarsindustri som kan levere kosteffektivt materiell som møter Forsvarets krav og understøtte materiellet. Det forutsetter at Forsvaret anskaffer fra norsk industri når den kan levere, at forsvarsindustrien blir en strategisk partner som sikrer materiellets tilgjengelighet og relevans i hele levetiden, at anskaffelser til Forsvaret fra utlandet sikrer markedsadgang og et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll.

I løpet av noen måneder skal Stortinget behandle både Meld St. nr. 9 (2015-2016) "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" og Meld. St. nr. 8 (2015-2016) "Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014". Vi forventer at behandlingen gir forsvarsindustrien stabile og forutsigbare rammebetingelser som både sikrer at industrien fortsatt kan bidra til å styrke forsvarsevnen og til å skape verdier og interessante arbeidsplasser i en høyteknologisk industri som er internasjonalt konkurransedyktig.

I stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi, som ble lagt frem i slutten av oktober, legges det vekt på at nasjonale løsninger for utvikling, produksjon og/eller vedlikehold av enkelte typer kritisk materiell er et nødvendig tiltak fordi det kan ikke forventes at det internasjonale forsvarsmarkedet alltid vil være i stand til fullt ut å levere materiell som dekker særegne norske behov. Det vil derfor være nødvendig å opprettholde og videreutvikle kompetanse innenfor norsk forsvarsindustri på områder av betydning for vår nasjonale sikkerhet.

Meldingen bekrefter at norsk forsvarsindustri styrker forsvarsevnen og bidrar til å ivareta vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser. Norske forhold krever ofte tilpasset materiell for at Forsvaret skal kunne løse sin viktigste oppgave - å forsvare Norge. Derfor er en nasjonal forsvarsindustri som har kunnskap om norske forhold, og som kan utvikle materiell og systemer som er tilpasset Forsvarets behov, nødvendig for å ivareta nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser.

En uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon gjør at leveransesikkerhet igjen blir viktig. Oppstår en sikkerhetspolitisk krise som berører en eller flere nasjoner som leverer materiell til Norge, er det sannsynlig at nasjonen det gjelder vil prioritere egne behov. Det svekker vår forsvarsevne. Derfor er forsvarsindustrien også viktig for nasjonal forsyningssikkerhet og beredskap.

Innenfor åtte prioriterte teknologiske kompetanseområder legger stortingsmeldingen opp til å samarbeide med norsk industri. På disse områdene har norsk industri unik kompetanse om mye av Forsvarets materiell og betydelig produksjonskapasitet. Derfor kan forsvarsindustrien yte et viktig bidrag til å ivareta behovet for leveransesikkerhet og støtte drift og vedlikehold av Forsvarets materiell i fred, krise og krig. Det forutsetter at industrien brukes i den daglige driften av Forsvaret. Derfor er det på enkelte områder helt nødvendig å foreta et valg mellom åpen internasjonal konkurranse og strategisk samarbeid mellom Forsvaret og norsk forsvarsindustri. Det lar seg ikke gjøre med en kombinasjon dersom forsvarsindustrien skal ha en rolle i å understøtte Forsvarets drift av materiell og eventuelt militære operasjoner.

Derfor må norsk industri foretrekkes når Forsvaret skal utvikle og/eller anskaffe materiell og systemer som inneholder teknologi og/eller produkter som er definert som en del av nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser. Dette er en forutsetning for at industrien skal kunne fortsette å bidra til å styrke forsvarsevnen. Uten at dette er en del av rammebetingelsene for norsk forsvarsindustri, slik det er for andre nasjoners forsvarsindustri, er det ikke mulig å opprettholde nasjonal kompetanse og leveransesikkerhet over tid.

En annen forutsetning for en levedyktig nasjonal forsvarsindustri er eksport. Leveranser til utlandet sikrer videreutvikling av teknologi og systemer og at industriens kompetanse opprettholdes og forblir relevant. Det er en forutsetning for at industrien skal kunne understøtte Forsvaret i krise og krig. Leveranser til utenlandske kunder gir også stordriftsfordeler som bidrar til å redusere Forsvarets driftskostnader og til å redusere kostnadene ved oppgraderinger av materiell. Derfor er eksport av forsvarsmateriell avgjørende for å ivareta nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser.

I et internasjonalt forsvarsmarked der proteksjonisme er hovedregelen, er det også helt avgjørende at Forsvarets anskaffelser i utlandet konsekvent brukes til å bryte ned handelshindringer og sikre markedsadgang for norske systemer og løsninger, gjennom at det stilles krav om forpliktende industrisamarbeidsavtaler ved alle store anskaffelser til Forsvaret fra utenlandske leverandører.

I tillegg til forsvarsevne, bidrar forsvarsindustrien til økonomisk vekst, arbeidsplasser og industriell utvikling i lokalsamfunn mange steder i Norge. Forsvarsindustrien er en lønnsom fastlandsbasert høyteknologisk eksportindustri. I en tid da deler av norsk industri har store utfordringer, opplever forsvarsindustrien økt etterspørsel og økende ordreinngang fra utenlandske kunder. Forutsatt at rammebetingelsene er på plass, vil det sikre aktivitet og videre utvikling av industrien i lang tid fremover.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as