Norsk forsvarsindustri - en konkurransedyktig partner

Norsk forsvarsindustri er en viktig samarbeidspartner og leverandør av materiell, tjenester og kompetanse som er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle Forsvarets operative evne.

Industrien leverer også et betydelig bidrag til verdiskapning, teknologiutvikling og sysselsetting i hele landet. Ringvirkningene lokalt er betydelige i flere lokalsamfunn. Eksport er en forutsetning for å kunne opprettholde en nasjonal forsvarsindustri som kan forsyne det norske forsvaret med materiell og systemer som møter Forsvarets operative krav.

Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2011 er akkurat lagt frem. Den samlede eksporten i 2011 utgjorde i underkant av 3,8 mrd. kr, om lag det samme som i 2010. Ca. 95 % av den samlede eksporten gikk til NATO og øvrige europeiske land. Meldingen viser med all tydelighet at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i.h.t. regelverket og i samsvar med Stortingets føringer.

At norsk forsvarsindustri er i stand til å opprettholde en høy eksportandel i et stadig mer krevende marked, er et uttrykk for at samarbeidet mellom Forsvaret og industrien har resultert i kosteffektive løsninger. Dette skyldes bl.a. en bevisst satsning på å ta frem løsninger som gjør det mulig å forbedre den operative kapasiteten til eksisterende plattformer og våpensystemer til en kostnad som er langt lavere enn kostnaden forbundet med å anskaffe nye fly, fartøyer, kjøretøyer og våpen. I et marked der de økonomiske realitetene tvinger frem løsninger for å forlenge levetiden og øke ytelsene til eksisterende våpensystemer og plattformer, viser det seg at de norske løsningene, som er tatt frem med det for øyet å utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte, er konkurransedyktige.

Den generelt vanskelige økonomiske situasjonen i vesten har ført til økt fokus på flernasjonalt samarbeid for å utvikle og anskaffe forsvarsmateriell. Både innenfor rammen av NATO (Smart Defence) og EU (Pooling and Sharing) er det initiativ på gang for å stimulere til tettere samarbeid. Norske myndigheter har gitt sterk politisk støtte til disse initiativene.

Som følge av denne utviklingen vil det bli flere internasjonale prosjekter som forutsetter industrielt samarbeid på tvers av landegrenser. Norsk industri deltar allerede i flere slike. I mange tilfeller er norsk industri eneleverandør av kritiske komponenter og delsystemer. I den nye økonomiske virkeligheten er det ikke lengre rom for å operere med flere parallelle leverandører. På denne måten blir alle nasjoner som deltar i et slikt prosjekt helt avhengige av hverandre for at det endelige produktet skal kunne ferdigstilles og tas i bruk. Tillit til at leveranser av deler og komponenter vil være tilgjengelige gjennom hele levetiden er en forutsetning for at en nasjon og dens industri skal bli invitert inn i slike flernasjonale prosjekter. Det betyr at forutsigbarhet i det norske eksportkontrollregimet er helt avgjørende for at norsk industri skal kunne få delta. Det forutsetter bl. a. at det endelige produktet eksporteres etter eksportregelverket i landet der det ferdigstilles og at etablert praksis for lisens ved eksport av deler og komponenter videreføres.

En annen konsekvens av denne utviklingen er at EU kommisjonen har tatt initiativ til et eget direktiv for handel med forsvarsmateriell internt i Europa. Direktivet har til hensikt å forenkle prosessene og redusere den administrative byrden forbundet med overføringer av forsvarsmateriell mellom de europeiske nasjonene. Det svekker ikke kontrollen med eksporten. Norge vil i løpet kort tid implementere direktivet gjennom en ny forskrift. Det er vesentlig at rammebetingelsene for norsk forsvarsindustri videreutvikles og tilpasses på en slik måte at vi forblir internasjonalt konkurransedyktige og en attraktiv partner i fremtidige internasjonale samarbeidsprosjekter. Industrien er derfor positive til at Utenriksdepartementet nå følger opp og implementerer direktivet, slik at norske bedrifter får mest mulig sammenlignbare rammebetingelser med sine europeiske samarbeidspartnere i fremtidige flernasjonale prosjekter. Dette er viktig for å sikre at vi også i fremtiden forblir en konkurransedyktig industriell partner.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as