Ny regjering - utfordringer og forventninger

"Regjeringen vil bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri." Dette er budskapet den nye regjeringen har til forsvarsindustrien i sin politiske plattform, Sundvoldenplattformen.

For forsvarsindustrien er det viktig og positivt at den nye regjeringen i sin politiske plattform sender et tydelig signal om at Forsvarsindustriens rammebetingelser også under denne regjeringen skal utvikles slik at bransjen kan forbli en viktig del av den høyteknologiske fastlandsindustrien. Det bidrar til å skape tillit til at regjeringen vil legge til rette for at forsvarsindustrien kan videreføre satsningen på nye produkter og markeder. Dette i forvissning om at norske myndigheter vil fortsette å støtte norsk forsvarsindustris arbeid for å sikre nye kontrakter i det internasjonale forsvarsmarkedet, innenfor rammen av det norske regimet for eksportkontroll.

At det legges vekt på internasjonal konkurransedyktighet er særlig viktig fordi eksport er en forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle norsk forsvarsindustri. I et marked der budsjettreduksjoner i Europa og USA, kombinert med sterk vekst forsvarsinvesteringene i mange av de fremvoksende økonomiene, bidrar til økt proteksjonisme og skjerpet konkurranse, blir betydningen av sterk og synlig støtte fra myndighetene enda sterkere enn tidligere.

Utgangspunktet er godt. Av stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell, som den avtroppende regjeringen la frem i september, fremgår det at den samlede eksporten av varer og tjenester til militært bruk fra Norge i 2012 var på nesten 4,6 mrd. kr. i 2012, en økning på 17,7 % fra 2011. Det er et godt tegn at norsk forsvarsindustri er i stand til øke eksporten generelt, og særlig at eksporten til de store europeiske landene øker kraftig, i en tid da forsvarsbudsjettene i Europa er under sterkt press. Det vitner om en konkurransedyktig høyteknologisk norsk forsvarsindustri som evner å levere kosteffektive løsninger som etterspørres av våre nærmeste allierte. Forsvarsindustrien er en innovativ høyteknologisk, kunnskapsbasert del av norsk fastlandsindustri som er konkurransedyktig med norsk kostnadsnivå. Derfor er forsvarsindustrien en bransje for fremtiden som kan bidra til å sikre fortsatt økonomisk vekst, arbeidsplasser, innovasjon og utvikling av lokalsamfunn i hele landet, når etterhvert utvinning og produksjon av olje og gass får redusert betydning for norsk økonomi.

Regjeringsskifter skaper forventninger. For vår del er det særlig forventninger knyttet til det største regjeringspartiets vedtak på landsmøtet i mai i år der det ble programfestet å gi de høyteknologiske forsvarsbedriftene konkurransekraft gjennom robuste gjenkjøpsavtaler. Slike avtaler er et svært viktig virkemiddel for å sikre markedsadgang i lukkede nasjonale markeder, og i den svært uoversiktlige markedssituasjonen som for øyeblikket råder, særlig i Europa, er slike avtaler et uvurderlig virkemiddel for bryte ned handelsbarrierer. Derfor er det viktig at Norge i det videre arbeid med å tilpasse seg utviklingen i det europeiske forsvarsmarkedet sikrer at vi viderefører de virkemidlene vi har til rådighet for å sikre markedsadgang inntil de europeiske markedene blir reelt åpnet for norsk forsvarsindustri.

Norsk forsvarsindustri utvikler seg positivt. Det er store utfordringer i våre tradisjonelle markeder, men ved målrettet satsning på eksport i nye markeder og gjennom strategiske allianser og partnerskap har det lykkes å øke markedsandelene i en tid da mange av våre konkurrenter internasjonalt har store utfordringer, bl.a. som følge av manglende evne og vilje til å fatte beslutninger om høys påkrevde omstillinger og restruktureringer, særlig i Europa. I tett samarbeid med myndighetene og Forsvaret under den nye regjeringens ledelse, ser norsk forsvarsindustri frem mot å fortsette å utvikle bransjen som et internasjonalt konkurransedyktig høyteknologisk norsk indu

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as