Ny teknologi gir muligheter

Norge er kommet langt i å utvikle mange "nye" teknologiområder, også i et internasjonalt perspektiv. En målrettet satsning kan bidra til å sikre at vi opprettholder posisjonen over tid. Det vil komme både Forsvaret og industrien til gode.

Som en del av forberedelsene til arbeidet med neste Langtidsplan for forsvaret, som er planlagt behandlet i Stortinget våren 2020, la FFI nylig frem rapporten "Hvordan styrke forsvaret av Norge?" Rapporten vurderer ulike retninger for videre utvikling av Forsvaret.

Rapporten inneholder også en beskrivelse av rammebetingelser som den videre utviklingen av Forsvaret må forholde seg til. En av rammebetingelsene er teknologisk utvikling som rapporten slår fast at bidrar til å skape konseptuelle endringer for militære styrker. Som eksempler på slike utviklingstrekk i dag trekkes den brede introduksjonen av elektronikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi frem som eksempel. Det vises til at kunstig intelligens, additiv produksjon, kvantedatamaskiner, nanoteknologi, tingenes internett og autonomi er teknologiområder som vil ha stor betydning for militære operasjoner i fremtiden.

FFI peker ut noen teknologiområder som særlig viktige for Forsvaret:

  • Sensorer for overvåking og målfatning på større dyp
  • Plattformer og systemer for robust kommunikasjon
  • Presisjonsstyrte avstandsleverte våpensystemer
  • Effektivt kommando- og kontroll- (K2)-system

Videre peker FFI på at konvergens, det at teknologiske fremskritt på ulike områder virker sammen og forsterker hverandre, bl.a. ved at det utvikles nye systemer der flere systemer og teknologier integreres på en slik måte at de gjensidig forsterker effekten ved å ta i bruk ny teknologi, som et viktig aspekt.

På samtlige av teknologiområdene finnes det høy kompetanse hos de tre hovedaktørene (Forsvarssektoren, FFI og forsvarsindustrien) som tradisjonelt har samarbeidet om å utvikle materiell og systemer til Forsvaret innenfor rammen av det såkalte trekantsamarbeidet. Videre faller samtlige av teknologiområdene som FFI har identifisert som særlig viktige også sammen med flere av de teknologiske kompetanseområdene der det, ifølge den nasjonale forsvarsindustrielle strategien (Meld. St nr. 9 (2015-2016)) av hensynet til vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser, er behov for å opprettholde industriell kompetanse i Norge. I tillegg er systemintegrasjon også et av kompetanseområdene industrien forutsettes å skulle videreføre.

Det ligger med andre ord godt til rette for å styrke og utvide samarbeidet mellom aktørene i trekantmodellen for å bidra til at ny teknologi omsettes i materiell og systemer som bidrar til å styrke forsvarsevnen. Det forutsetter imidlertid at det finnes midler til å satse på forskning og utvikling. I denne forbindelse er det betimelig å minne om at en enstemmig stortingskomité, ved behandlingen av den forsvarsindustrielle strategien, la til grunn at det skulle satses på forskning og utvikling innenfor de åtte teknologiområdene. I lys av FFIs vurderinger og behovet for å utnytte potensialet ny teknologi har i forhold til å styrke forsvarsevnen, er den kommende langtidsplanen en viktig mulighet til å realisere denne satsningen slik at industriens kompetanse, og teknologien industrien besitter, i enda større grad enn før kan omsettes i innovative og relevante operative kapasiteter. Norge er kommet langt i å utvikle teknologi på flere av områdene FFI trekker frem, også i et internasjonalt perspektiv. En målrettet satsning kan bidra til å sikre at vi opprettholder posisjonen over tid. Det vil komme både Forsvaret og industrien til gode.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as