Stortinget vil styrke forsvarsindustrien

Den 1. mars avga Utenriks- og forsvarskomitéen innstilling (Innst. 185 S (2015-2016)) til stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld St. 9 (2015-2016)). Det er bred politisk enighet på Stortinget om målet og rammene for strategien. Bl.a. er komiteen tydelig på at Forsvaret bør velge nasjonale leverandører når forholdene ligger til rette for det og at det ved anskaffelser fra utlandet skal kreves industrisamarbeidsavtaler som sikrer norsk forsvarsindustri markedsadgang. Det bidrar til å legge til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser som er helt nødvendige for å videreføre og styrke forsvarsindustrien.

En enstemmig komite slutter seg til at det bør være et mål for strategien å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri med evne til helt eller delvis å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell og systemer innenfor prioriterte teknologi- og produktområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. Det er et ambisjonsnivå som er realistisk og nødvendig.

Innstillingen er tydelig på behovet for å satse på forskning og utvikling og at det er et offentlig ansvar å finansiere forskning og utvikling i tilknytning til større forsvarsanskaffelser. Den etablerte samarbeidsmodellen for teknologi- og produktutvikling mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien forutsettes videreført.

Komiteen er enig i at det etableres åtte teknologiske kompetanseområder som er vesentlige for Forsvarets behov og nasjonale sikkerhetsinteresser og at forholdene blir lagt best mulig til rette for å videreutvikle og styrke norsk forsvarsindustri innenfor disse områdene. En samlet komite forutsetter at ved anskaffelser av materiell der norsk industri har forutsetninger for å levere kosteffektive løsninger som møter Forsvarets behov, og som er relevante for å opprettholde industriell kompetanse innenfor de åtte teknologiske kompetanseområdene, bør Forsvaret benytte nasjonal industri. Dette er avgjørende for å opprettholde nasjonal industriell kompetanse som er nødvendig for å styrke forsvarsevnen og for å ivareta behovet for leveringssikkerhet og nasjonal beredskap. Komiteen er også innforstått med at konkurranse i det norske markedet innen de prioriterte teknologiområdene legger til rette for at utenlandske konkurrenter som opererer ut fra lukkede hjemmemarkeder, av strategiske hensyn, kan presse norsk industri. Dette mener vi tilsier at hovedregelen ved anskaffelser av materiell der norsk industri har forutsetninger for å levere kosteffektive løsninger som møter Forsvarets behov, og som er relevante for å opprettholde industriell kompetanse innenfor de åtte teknologiske kompetanseområdene, er at nasjonal industri prefereres, og at dersom utenlandske leverandører inviteres til å konkurrere om slike anskaffelser er det unntak som må begrunnes.

Det anses å være av vesentlig betydning for å ivareta nasjonens sikkerhetsinteresser at norsk forsvarsindustri sikres markedsadgang internasjonalt da slik adgang er en forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle forsvarsindustrien i Norge. Derfor forutsettes det i innstillingen at når Forsvaret anskaffer materiell fra utlandet, som har relevans for norsk forsvarsindustris evne og muligheter til å opprettholde og videreutvikle kompetanse og teknologi innenfor de åtte teknologiområdene, skal det stilles krav til utenlandske leverandører til Forsvaret om forpliktende industrisamarbeidsavtaler. Dette skal også være hovedregelen når anskaffelsen gjennomføres etter prosedyrene i Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) som gjennomfører EUs direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk rett.

Eksport av forsvarsmateriell forutsetter støtte fra norske myndigheter. Derfor er det viktig med enstemmighet om at regjeringen viderefører ordningen med myndighetsstøtte til markedsføring for eksport av forsvarsmateriell og at komiteen understreker viktigheten av at industrien får støtte også på politisk nivå. I denne sammenheng er det viktig at et bredt flertall i komiteen støtter at regjeringen viderefører dagens retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell. Det er også enighet om at det vil være positivt å etablere en ordning for myndighetssalg av forsvarsmateriell fordi det vil styrke norsk forsvarsindustris konkurranseevne.

Med de presiseringene som fremgår av komiteens innstilling ligger forholdene godt til rette for at den forsvarsindustrielle strategien vil sikre at norsk forsvarsindustri kan fortsette å bidra til nasjonal sikkerhet og til å styrke forsvarsevnen ved å levere løsninger som møter Forsvarets behov. Det er en forutsetning for at industrien skal forbli internasjonalt konkurransedyktig og bidra til nasjonal verdiskapning, industriell utvikling, arbeidsplasser og betydelige inntekter for Staten.

Nå er det Forsvarsdepartementet, Forsvaret, forsvarsindustrien og andre relevante aktørers ansvar å implementere strategien i tråd med Stortingets føringer.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as