Eksportkontroll - forutsigbarhet en forutsetning for konkurranseevne

Stortinget har akkurat avsluttet behandlingen av meldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012. Det er betryggende at det hersker bred politisk enighet i Stortinget om at praktiseringen av eksportkontrollen skal videreføres uten endringer. Det sikrer norsk forsvarsindustri stabile og forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å satse langsiktig i det internasjonale forsvarsmarkedet i trygg forvissning om at så lenge bedriftene innretter seg etter etablert praksis vil nødvendige lisenser bli innvilget.

For norsk forsvarsindustri er det helt avgjørende at det ikke skapes tvil om hvordan norske myndigheter vil praktisere eksportkontrollregimet. I internasjonal sammenheng er norsk forsvarsindustri en liten aktør som er helt avhengig av et tett og forpliktende samarbeid med andre lands industri for å kunne hevde oss i en stadig mer krevende konkurranse.

Internasjonal forsvarsindustri er i endring. Et fremtredende trekk er at det etableres noen få store systemleverandører som er i stand til å utvikle og levere tunge komplekse våpensystemer og -plattformer. De aller fleste av disse hører hjemme i de store europeiske landene eller i USA. Et annet fremtredende trekk er at disse aktørene i mye større omfang enn tidligere benytter underleverandører, også for leveranser av kritiske delsystemer og komponenter som er helt avgjørende for at det komplette systemet skal fungere som forutsatt.

Tidligere var det gjerne slik at systemleverandørene hadde all kritisk kompetanse i egen organisasjon. Dersom det allikevel var behov for å gå til underleverandører var det ikke uvanlig at det ble etablert to alternative leverandører for å ivareta leveransesikkerheten. Slik er det ikke lenger. Fordi utviklingskostnadene har økt betydelig, volumet av anskaffelsene har blitt redusert, budsjettene er mindre og kompetanse er et knapphetsgode i forsvarsindustrien, er det ikke lengre mulig å gjennomføre store forsvarsmateriellprosjekter med et sett av overlappende underleverandører av kritiske delsystemer og komponenter.

Utvikling av nytt forsvarsmateriell tar gjerne ti år eller mer og kostnadene er ofte mange milliarder kroner. Derfor blir stadig flere prosjekter gjennomført som flernasjonale prosjekter der industrien i de landene som finansierer utviklingen samarbeider. Som regel er det en leverandør, hjemmehørende i ett land som er ansvarlig for å sluttmontere og levere det ferdige produktet. Det betyr selvsagt også at eksport av det ferdige produktet må følge eksportkontrollregimet i nasjonen der ferdigstillelsen skjer.

Det sier seg selv at dersom norsk forsvarsindustri i fremtiden skal få anledning til å delta i store flernasjonale forsvarsmateriellprosjekter, så må vi akseptere at våre leveranser av delsystemer og komponenter ikke begrenser muligheten til å eksportere det ferdige produktet. Hvis ikke vil norsk industri bli utelukket fra å delta i slike prosjekter. Andre nasjoners industri vil ikke akseptere å involvere partnere der det hersker tvil om hvorvidt myndighetene vil sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for eksport. Norsk industri må være en troverdig og pålitelig partner og leverandør i flernasjonale samarbeid, som ofte har tidshorisont på tretti år eller mer fra utvikling starter til materiellet avhendes. Hvis ikke, vil det meste av norsk forsvarsindustri måtte legge ned sin virksomhet fordi det ikke lenger er økonomisk grunnlag for bransjen til å opprettholde aktiviteten og investere i ny teknologi, kunnskap og industriutvikling. Da kan vi heller ikke opprettholde et nasjonalt kompetansemiljø som Forsvaret trenger, og som skaper attraktive, lønnsomme og utfordrende arbeidsplasser i høyteknologiske bedrifter over hele landet.

Heldigvis har et bredt politisk flertall på Stortinget forstått dette.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as