Stø kurs

Velgerne har talt. Landet får en ny regjering. I skrivende stund er det hverken klart hvem som blir med i den nye regjeringen eller hvilke partier den skal utgå fra. Uavhengig av koalisjonens sammensetning og hvem som kommer i regjering hviler det nå et stort ansvar på den nye regjeringen for å legge til rette slik at den positive utviklingen norsk forsvarsindustri har hatt det siste tiåret kan fortsette.

Norsk forsvarsindustri er en viktig samarbeidspartner og leverandør av materiell, tjenester og kompetanse til Forsvaret og et innovasjonsdrevet høyteknologisk industrilokomotiv som skaper verdier og interessante og attraktive fremtidsrettede arbeidsplasser både hos de store forsvarsbedriftene og i mange innovative små og mellomstore bedrifter over hele landet. Skal det være slik også om fire år kreves det en aktiv politikk for å sikre forsvarsindustrien rammebetingelser som legger til rette for fortsatt vekst, verdiskapning og trygge arbeidsplasser.

Forsvarsbransjen skiller seg fra alle andre bransjer. Som en konsekvens av at den eneste lovlige sluttbrukeren av våre produkter, i alle nasjoner vi handler med, er det nasjonale forsvaret, er forsvarsmarkedet et gjennomregulert og politisk styrt marked.

Det innebærer bl.a. at det politisk blir besluttet:

  • Hva som anskaffes
  • Når det anskaffes
  • I hvilket omfang det anskaffes
  • Hvilke regler og prosedyrer anskaffelsene skal følge
  • Hva og til hvem industrien kan eksportere

I varierende grad er også staten fortsatt en betydelig eier av forsvarsindustrien i mange nasjoner.

Det betyr at det ikke nytter å legge til grunn at markedet alene skal styre forsvarsindustrien. Bransjen er fullstendig innforstått med at skal den lykkes må vi være internasjonalt konkurransedyktige og levere produkter i verdensklasse til en konkurransedyktig pris. Det er imidlertid lite til hjelp dersom markedene er lukket for norske leverandører, slik det i praksis er i mange nasjoner. Derfor er fortsatt støtte fra norske myndigheter og konsekvent bruk av Forsvarets kundemakt som døråpner til ellers lukkede markeder, helt avgjørende for norsk forsvarsindustris fremtid.

Med støtte fra norske myndigheter og Forsvaret har norsk forsvarsindustri lyktes internasjonalt. Bransjen har gjennom de senere år bevist at den er internasjonalt konkurransedyktig med norsk kostnadsnivå. På tross av sviktende budsjetter både i USA og Europa har industrien vunnet store nye kontrakter som bidrar til å sikre fortsatt vekst og utvikling.

Forsvarsindustrien har derfor følgende forventinger til den nye regjeringen:

  • Ytterligere styrking av det strategiske partnerskapet mellom Forsvaret og norsk industri, slik at vi kan opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri og sikre Forsvaret tilgang til kompetanse og teknologi som er uunnværlige for forsvarsformål.

Forsvarsindustriens kompetanse og kapasiteter er vesentlig for å ivareta nasjonens sikkerhet og et viktig bidrag til totalforsvaret, derfor bør, så langt det er praktisk mulig, norsk industri integreres i understøttelsen av Forsvarets materiell og systemer.

  • Forutsigbarhet i praktiseringen av eksportkontrollregimet som sikrer at Norge forblir en troverdig leverandør og partner i flernasjonale forsvarsmateriellprogrammer som f.eks. F-35.

Det betyr at praktiseringen av eksportkontrollregimet blir videreført uten endringer og at norske myndigheter viderefører sin støtte til norsk industris eksport av forsvarsmateriell

  • Anskaffelsen av nye kampfly må sikre norsk industri en posisjon i produksjonsprogrammet som både står i forhold til omfanget av anskaffelsen og til at Norge som en av de første nasjonene i Europa har forpliktet seg til å anskaffe fly til operative formål. Ytterligere forpliktende avtaler om anskaffelse av flere nye kampfly må derfor knyttes til fremdriften i realiseringen av leverandørenes industriplan.

Utviklingen av JSM missilet og APEX ammunisjonen må ferdigstilles og begge systemer integreres på flyet, slik at Luftforsvarets operative behov for F-35 blir ivaretatt.

Norsk industri skal være en del av det europeiske understøttelsesapparatet for F-35. Norge er en av de første og største brukerne av F-35 i Europa og denne posisjonen må utnyttes til å sikre norsk industri en vesentlig rolle i understøttelse av F-35 i Europa.

Forsvarsindustrien er en viktig byggekloss i en fremtidsrettet høyteknologisk fastlandsindustri og kan gi et viktig bidrag til å skape et levedyktig næringsliv som sikrer nasjonal verdiskapning når petroleumsalderen etterhvert er på hell.

Vi ønsker den nye regjeringen lykke til og ser frem til et tett og fruktbart samarbeid til beste for både Forsvaret, Forsvarsindustrien og nasjonen.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as