Organisasjonen

Styret

Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives i h. t. vedtektene og beslutninger fattet av Generalforsamlingen, herunder at disponeringen av organisasjonens midler skjer i h. t. vedtatt budsjett. Styret har ansvar for å utarbeide organisasjonens strategi og handlingsplan. Det skal selv aktivt ta initiativ og følge opp saker som det anser viktig for medlemmene.
Les mer


Administrasjonen

Den daglige driften av foreningen er administrasjonens ansvar. Driften skal bidra til å realisere foreningens formål. Administrasjonen rapporterer til Styret som i h. t. foreningens strategi gir retningslinjer og oppdrag. Innenfor rammen av vedtatt budsjett beslutter Styret organiseringen av administrasjonen. Styret tilsetter/engasjerer administrasjonens personell. Administrasjonen er lokalisert til NHO.
Les mer

FSi sine Programutvalg

For å implementere strategien som ble lagt frem i St. meld. nr. 38 (2006-07) "Forsvaret og industrien - Strategiske partnere" besluttet Forsvarsdepartementet (FD) med utgangspunkt i Forsvarets seks investeringsprogrammer, at det skulle opprettes en støttefunksjon for å bistå programområdene i arbeidet med implementeringen av strategien. Støttefunksjonene består av representanter fra FD, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarets kompeta