Om FSi

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

FSi's formål er

 • Aktiv påvirkning av medlemsbedriftenes rammebetingelser for å legge til rette for forutsigbarhet, lønnsomhet, økonomisk vekst og produkt- og kompetanseutvikling hos medlemmene
 • Være medlemmenes talerør overfor myndigheter, andre organisasjoner og samfunnsaktører
 • Synliggjøre betydningen av medlemmenes virksomhet og potensial overformyndigheter og omverdenen (nasjonalt og internasjonalt)
 • Aktivt formidle relevant informasjon mellom medlemmer, relevante myndigheter, andre organisasjoner og utenlandske virksomheter/organisasjoner
 • Bidra til å initiere og legge til rette for etablering av samarbeidsclustre bestående av medlemsbedrifter med kompletterende kompetanse/produkter
 • Tilrettelegge for etablering av samarbeid/allianser med utenlands industri/systemleverandører
 • Tilrettelegge for etablering av nettverk medlemsbedriftene i mellom i den hensikt å styrke bedriftenes posisjon ved å realisere synergieri f.t. markedet, produkter og kompetanse
 • Støtte medlemmene i arbeidet med å dra nytte av utenlandske leverandørers gjenkjøpsforpliktelser knyttet til forsvarsanskaffelser fra utlandet
 • Representere medlemmene i aktuelle nasjonale og internasjonalesamarbeidsfora
 • Levere tjenester og gi råd til medlemmene. Etter avtale kan organisasjonen levere/formidle konsulenttjenester til medlemsbedriftene
 • Fremstå som en seriøs, troverdig og aktiv interesseorganisasjon
 • arbeide med bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar, ref NHOs rådgivende utvalg for etikk og samfunnsansvar

FSi Programutvalg

For å implementere strategien som ble lagt frem i St. meld. nr. 38 (2006-2007) "Forsvaret og industrien - Strategiske partnere", og senere videreført i Meld. St. nr. 9 "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" (2015-2016), besluttet Forsvarsdepartementet (FD) med utgangspunkt i Forsvarets seks investeringsprogrammer, at det skulle opprettes en støttefunksjon for å bistå programområdene i arbeidet med implementeringen av strategien. Strategien la også til grunn at industrien organiserte seg i produkt- og teknologiområder tilsvarende programmene i FD sitt investeringskonsept. Støttefunksjonene i dag består av representanter fra FD, FMA og industrien representert ved FSi.

FSis programutvalg speiler de til enhver tid gjeldende programområder i FDs investeringskonsept og består av seks representanter fra FSi sine medlemsbedrifter. Utvalgene oppnnvnes av styret blant kandidater nominert av medlemsbedriftene. Rapporteringen går gjennom administrasjonen til styret. Hensikten med programutvalgene er å øke medlemsbedriftenes forretningsmuligheter mot Forsvaret innenfor sine respektive programområder. Dette skal skje gjennom informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets programområder og promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom medlemsbedriftene, bl.a. ved å:

 • Representere FSi i dialogen med programområdenes støttefunksjoner
 • Fremme forslag fra industrien om samarbeidsprosjekter innenfor respektive programområder gjennom områdenes støttefunksjoner
 • Forberede og koordinere industriens innspill til de årlige programkonferansene med Forsvarets programområder på vegne av FSi
 • Formidle informasjon fra arbeidet i støttefunksjonene til medlemsbedriftene
 • Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid mellom FSis medlemsbedrifter i den hensikt å øke forretningspotensialet i Forsvaret innenfor programområdet
 • Oppfordre og ta initiativ til etablering av klynger og andre nettverksordninger for å styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene overfor Forsvaret
 • Planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og arrangementer i samarbeid med FSis administrasjon

Mandat for programutvalgene.

FSi in English

FSi, advocating the interests of the Norwegian Defence and Security Industries, is the primary interlocutor for the Norwegian government in matters of importance to the industry.

Our mission is to foster framework conditions for member companies to succeed in the domestic and global defence and security markets, thereby contributing to Norway's national defence and security goals.

FSi comprises about 150 member companies - a diversified group ranging from the major national defence contractors to one-man businesses, all with unique capabilities built on innovation and advanced technology serving both the military and the civil markets. About 85 per cent of our members are SMEs. Membership is open to any Norwegian registered company with commercial interests in the defence or homeland security markets. In our efforts to develop further and sustain a successful association, we encourage our members and other stakeholders to actively involve themselves in our affairs whether on a national or international level.

FSi is a focal point for foreign contractors seeking cooperation with Norwegian companies in relation to Norwegian defence procurements abroad and international collaborative programmes.

Our member companies employ more than 25,000 personnel, accounting for approximately 5000 man-years employed directly in defence-related activities. Turnover in the defence sector is estimated at NOK 18 billion (1.6 bn EUR/1,7 Bn USD) per year, of which approximately NOK 6 billion are exports.

See our Member Directory

 

Vedtekter

Årsrapporter

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: