§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi).

Foreningen er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Foreningens formål er:

 • aktiv påvirkning av medlemsbedriftenes rammebetingelser for å legge til rette for forutsigbarhet, lønnsomhet, økonomisk vekst og produkt- og kompetanseutvikling hos medlemmene
 • være medlemmenes talerør overfor myndigheter, andre organisasjoner og samfunnsaktører
 • synliggjøre betydningen av medlemmenes virksomhet og potensial overfor myndigheter og omverdenen (nasjonalt og internasjonalt)
 • aktivt formidle relevant informasjon mellom medlemmer, relevante myndigheter, andre organisasjoner og utenlandske
 • virksomheter/organisasjoner
 • bidra til å initiere og legge til rette for etablering av samarbeidsclustre bestående av medlemsbedrifter med kompletterende
 • kompetanse/produkter
 • tilrettelegge for etablering av samarbeid/allianser med utenlands industri/systemleverandører
 • tilrettelegge for etablering av nettverk medlemsbedriftene i mellom i den hensikt å styrke bedriftenes posisjon ved å realisere
 • synergieri f.t. markedet, produkter og kompetanse
 • støtte medlemmene i arbeidet med å dra nytte av utenlandske leverandørers gjenkjøpsforpliktelser knyttet til forsvarsanskaffelser fra utlandet
 • representere medlemmene i aktuelle nasjonale og internasjonale samarbeidsfora
 • levere tjenester og gi råd til medlemmene. Etter avtale kan foreningen levere/formidle konsulenttjenester til medlemsbedriftene
 • fremstå som en seriøs, troverdig og aktiv interesseforening
 • arbeide med bevissthet omkring etikk og samfunnsansvar, ref NHOs rådgivende utvalg for etikk og samfunnsansvar

§ 2 Medlemsskap

Virksomheter som har varig verdiskapning i Norge og leverer varer/tjenester til Forsvaret eller offentlige etater/organisasjoner som ivaretar oppgaver innenfor beredskap/samfunnssikkerhet, kan være medlemmer. Dette gjelder også norske virksomheter som representerer utenlandsk industri og som har forretningsinteresser på dette området. Medlemskap må godkjennes av Administrasjonen. Dersom det er tvil om hvorvidt en kandidat til medlemskap er kvalifisert, forelegger Administrasjonen saken for Styret som fatter vedtak.Et medlemskap gir rettigheter til den organisasjon (juridisk enhet) som er registrert som medlem. Holdingselskap/konsern kan være medlem, og de rettigheter som følger av medlemskapet er da avgrenset til å gjelde holdingselskapet/konsernet. Datterselskaper tilståes ingen medlemsrettigheter gjennom morselskapets medlemskap. Datterselskaper til medlemsbedrifter kan på individuelt grunnlag være medlemmer med samme rettigheter som øvrige medlemmer i den medlemskategori de hører inn under. På grunn av stor variasjon i medlemsbedriftenes størrelse, omsetning og markedsposisjon er det hensiktsmessig å dele medlemmene i tre kategorier.

a. Kategori I:
De største og nasjonalt dominerende forsvarsbedrifter.
Styret fastsetter spesielle rettigheter og plikter innen organisasjonens virksomhet. Etter forhandlinger innstiller Styret for Generalforsamlingen hvilke bedrifter som skal inngå i Kategori I. Etter vedtak i Generalforsamlingen 25 april 2007 består denne kategorien av de fire selskapene: KDA AS, Nammo AS, Thales Norway AS og NFM Group AS.

b. Kategori II (II A og II B og II C)
Øvrige medlemmer, med unntak av dem som faller inn under kategori III(mindre bedrifter).

c. Kategori III
Består av små bedrifter, f eks enkeltmannsforetak og bedrifter med inntil ti ansatte.

d. Kategori IV

Selvstendige foreninger/interesseorganisasjoner som har som formål å styrke norske leverandørers muligheter i forsvarsmarkeder utenfor Norge. Medlemmer i kategori IV kan ikke velges til foreningens styre og har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

e. Kategori V

Oppstartsbedrifter som er, eller har til hensikt å bli, leverandører til Forsvaret og/eller norske eller utenlandske forsvarsleverandører. Styret kan fastsette særlig fordelaktige betingelser for deltakeravgift og aktivitetstilbud på foreningens arrangementer for medlemmer i Kategori V. Medlemmer i Kategori V kan ikke velges til foreningens styre og har ikke stemmerett på generalforsamlingen. Et foretak kan være medlem i Kategori V en gang, i til sammen inntil tre år. Etter tre års medlemskap i Kategori V overføres medlemskapet uten varsel til Kategori II eller III, med mindre foretaket har meldt seg ut av foreningen, jfr. § 11.

Foretak i Kategori V må oppfylle følgende kriterier ved innmelding:

 • Foretaket har inntil 9 ansatte
 • Minimum 50% av foretaket eies og kontrolleres av foretakets ansatte
 • Foretaket har ikke hatt regnskapsmessig overskudd siste regnskapsår før innmelding
 • Foretaket har ikke utbetalt utbytte
 • Foretaket eier immaterielle rettigheter til teknologi/produkter utviklet i Norge
f. Kategori VI

Offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norge. Medlemmer i Kategori VI deltar på FSis aktiviteter på samme betingelser som representanter for norske myndigheter og myndighetsorganer. Medlemmer i Kategori VI kan ikke velges til foreningens styre og har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

§ 3 Foreningens status

FSi er en selvstendig interesseforening med organisasjonsnummer 992 931 183 MVA. Foreningen er samlokalisert med NHO, og foreningen samarbeider faglig med NHO og NHO-fellesskapets landsforeninger for å ivareta medlemmers interesser knyttet til rammebetingelser og politisk dialog. Samarbeidsforholdene NHO - FSi er regulert i en felles samarbeidsavtale.

§ 4 Medlemsavgift

FSis virksomhet finansieres i hovedsak ved en årlig medlemsavgift som fastsettes av Generalforsamlingen. Fastsatt medlemsavgift gjelder fra 1 juli inneværende år til 1 juli påfølgende år. Medlemsavgiften innkreves i januar og juli for det påbegynte halvår. Medlemsavgiften for de ulike medlemsgrupper fastsettes slik:

a. Kategori I medlemmer:
Styret forhandler og foreslår for Generalforsamlingen en medlemsavgift som er basert på disse medlemmers spesielle pålagte plikter og rettigheter, samt størrelsen av den enkeltes omsetning i forsvars- og sikkerhetsmarkedet. Nærmere beskrivelse av Kategori I medlemmers rettigheter og plikter finnes som Vedlegg til disse vedtekter.

b. Kategori II medlemmer:
Styret foreslår for Generalforsamlingen differensierte medlemsavgifter for hhv Kategori II A, Kategori II B og Kategori II C medlemmer. Satsene baseres på antall ansatte og omsetning i forsvar og samfunnssikkerhet.

c. Kategori III medlemmer
Styret foreslår en medlemsavgift for Kategori III som er lavere enn for Kategori II C. Ved innmelding beregnes medlemsavgiften pro rata for inneværende termin. Ved utmelding innkreves medlemsavgift til fastsatt sluttdato for medlemskapet ref § 11. Innbetalt medlemssavgift tilbakebetales ikke.

d. Kategori IV medlemmer

Styret forhandler og foreslår for Generalforsamlingen medlemsavgift for kategori IV medlemmer.

e. Kategori V og VI medlemmer

Styret foreslår for Generalforsamlingen medlemsavgift for kategori V og VI medlemmer.

Ved innmelding beregnes medlemsavgiften pro rata for inneværende termin. Ved utmelding innkreves medlemsavgift til fastsatt sluttdato for medlemskapet ref § 11. Innbetalt medlemsavgift tilbakebetales ikke.

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighet.Ordinær Generalforsamling skal avholdes senest innen utgangen av april måned hvert år. Varsel om Generalforsamling skal sendes medlemmene senest 6 uker i forveien. Varselet skal opplyse om at saker som ønskes behandlet må være Styret i hende senest 4 uker før Generalforsamlingen avholdes. Innkalling til Generalforsamling vedlagt program og alle saksdokumenter skal sendes medlemmene senest 2 uker før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen treffer beslutninger ved alminnelig flertall blant fremmøtte representanter. Alle medlemmer som har betalt årsavgiften har stemmerett på Generalforsamlingen. Hver medlemsbedrift har 1 stemme. Stemme(r) kan ikke avgis ved fullmakt, men en representant kan stemme på vegne av flere medlemsbedrifter innen samme konsern. Styrets medlemmer, når de møter som representanter for sine bedrifter, har stemmerett i alle saker unntatt Årsberetning og Regnskap. Generalforsamlingen behandler følgende saker:

1 Konstituering
a. Antall stemmeberettigede
b. Valg av møteleder
c. Valg av referent
d. Valg av tellekorps
e. Valg av 2 protokollvitner

2 Innkalling

3 Saksliste

4 Årsberetning

5 Regnskap m/revisjonsberetning

6 Medlemsavgift

7 Innmeldte saker

8 Valg
- Kategori I medlemmene utpeker hver sin styrerepresentant, og personlige vara
- Kategori II/III medlemmene velger 4 styrerepresentanter samt 3 vara i rangert rekkefølge.
Valg foretas skriftlig bare når det foreligger flere enn én kandidat til noen av stillingene, eller at noen av representantene krever det.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling innkalles når et flertall i Styret finner det nødvendig, eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det.Innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel, sakspapirer vedlagt. Ekstraordinær Generalforsamling treffer beslutning med simpelt flertall blant de fremmøtte representanter.

§ 7 Styret

Styret er ansvarlig for foreningens drift. Det består av oppnevnte representanter fra medlemsbedriftene i kategori I og valgte medlemmer fra medlemsbedriftene i kategori II og III. Styrets funksjonstid er 2 år. For å sikre kontinuitet i styrearbeidet utskiftes deler av Styret hvert år. Generalforsamlingen velger 4 representanter til Styret fra medlemsbedrifter i kategori II og III. Hver av medlemsbedriftene i Kategori I oppnevner representanter til Styret.

Styrets består av:
4 styremedlemmer, med hver sin personlige vararepresentant, oppnevnt av Kategori I medlemmer. Oppnevnelsen bekreftes på Generalforsamling
4 styremedlemmer og 3 vararepresentanter fra Kategori II/III medlemmer som velges av disse medlemmene på Generalforsamlingen for en periode på 2 år

Vararepresentanter innkalles etter behov (pers vara fra kat I og kat II/III tre vara i rangert rekkefølge)
Styret konstituerer seg snarest etter Generalforsamling og velger selv formann og nestformann. Konstituering skjer hvert år etter Generalforsamling. Ved valg av styremedlemmer fra Kategori II/III medlemmer skal det legges vekt på å finne kandidater som gjenspeiler bredden i medlemmenes produkter/kompetanse. I den grad det er mulig skal også geografiske hensyn søkes ivaretatt.

Styret er beslutningsdyktig når formann eller nestformann og 2 av styremedlemmene med en fra kategori I og en fra kategori II/III er til stede, og møtet er innkalt med minst 2 ukers varsel.

Vedtak i Styret fattes med simpelt flertall. Styrets forhandlinger og beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for Styrets medlemmer og revisor.

Styret er ansvarlig for at foreningen drives i h. t. vedtektene og beslutninger fattet av Generalforsamlingen, herunder foreningens økonomiforvaltning. Styret har ansvar for foreningens strategi og handlingsplaner. Det skal selv aktivt ta initiativ og følge opp saker som det anser viktig for medlemmene. Styret fremmer forslag til medlemmer av Valgkomiteen for Generalforsamlingen.

§ 8 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant kategori II og III medlemmer bestående av leder og 2 representanter som alle har en funksjonstid på 1 år. Valgkomitéens oppgave er å foreslå kandidater til styreverv overfor Generalforsamlingen etter de krav som stilles i § 7. Kontinuitet i Styrets sammensetning skal tilstrebes. Alle valg er basert på villighet fra de kandidater som foreslås. Valgkomitéen leverer sin innstilling slik at den kan sendes ut sammen med de øvrige sakspapirer senest 2 uker før Generalforsamlingen

§ 9 Administrasjonen

Administrasjonen forestår den daglige driften av foreningen. Driften skal bidra til å realisere foreningens formål. Administrasjonen rapporterer til Styret som i h. t. foreningens strategi gir retningslinjer og oppdrag. Styret tilsetter administrerende direktør. Administrasjonen er lokalisert til NHO.

§ 10 Endring av vedtektene

Vedtektsendringer vedtas av Generalforsamling med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Forslag til vedtektsendringer skal sendes medlemmene senest 2 uker før Generalforsamlingen.

§ 11 Utmelding

Utmelding må skje skriftlig og med minst 3 måneders varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned hvor utmelding mottas.

§ 12 Oppløsning

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall oppløse foreningen.

Vedlegg til Vedtekter for FSi § 4 a
Fastsatt på Generalforsamlingen 28 april 2009

Kategori I medlemmers plikter og rettigheter
Generelt

Kategori I medlemmer representerer de store forsvarsbedrifter som er villige til å ta et fadderansvar for organisasjonsfellesskapet. I kraft av at de er store både vil de og må de prege aktiviteten, men på en slik måte at det tjener hele organisasjonsfellesskapet. Kategori I medlemmene stiller ekstra ressurser til disposisjon for organisasjonens arbeid med å forbedre rammebetingelsene for medlemsbedriftenes industri, samt å sikre myndighetenes forståelse og støtte.

Kategori II/III medlemmene er representert i det samme arbeid, og skal innenfor organisasjonsfellesskapet finne generell støtte for sin egen selvstendige virksomhet. I tillegg forutsettes at flere kategori II/III medlemmer gjennom organisasjonsfellesskapet vil finne muligheter til å delta direkte og/eller indirekte i kategori I medlemmenes aktivitet.

Kategori I medlemmene tar et naturlig lederskap i grupper sammen med øvrige medlemmer når det gjelder å utvikle/ etablere koordinerte nasjonale industrigrupper som kan konkurrere om og ta ansvar for systemløsninger.

Plikter
Delta aktivt i gjennomføring av leverandørseminarer som har til hensikt å utvikle samarbeidet mellom kategori I- og kategori II/III medlemmene både metodisk og substansielt
Når det er forretningsmessig naturlig, delta aktivt i arbeid innenfor prosjektkomitéer og clustre
Betale en forholdsmessig meget høy medlemsavgift som fastsettes i forhandlinger med Styret

Rettigheter
Kategori I medlemmer har hver ett fast oppnevnt medlem i Styret med personlig vararepresentant.

Vedlegg til vedtektene

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: