Organisasjonen

Styret

Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives i henholdt til vedtektene og beslutninger fattet av Generalforsamlingen, herunder at disponeringen av organisasjonens midler skjer i henhold til vedtatte budsjett. Styret har ansvar for å utarbeide organisasjonens strategi og handlingsplan. Det skal selv aktivt ta initiativ og følge opp saker som det anser viktig for medlemmene.
Les mer


Administrasjonen

Den daglige driften av foreningen er administrasjonens ansvar. Driften skal bidra til å realisere foreningens formål. Administrasjonen rapporterer til Styret som i henhold til foreningens strategi gir retningslinjer og oppdrag. Innenfor rammen av vedtatt budsjett beslutter Styret organiseringen av administrasjonen. Styret tilsetter/engasjerer administrasjonens personell. Administrasjonen er lokalisert til NHO.
Les mer

FSi Programutvalg

For å implementere strategien som ble lagt frem i St. meld. nr. 38 (2006-2007) "Forsvaret og industrien - Strategiske partnere", og senere videreført i Meld. St. nr. 9 "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" (2015-2016), besluttet Forsvarsdepartementet (FD) med utgangspunkt i Forsvarets seks investeringsprogrammer, at det skulle opprettes en støttefunksjon for å bistå programområdene i arbeidet med implementeringen av strategien. Strategien la også til grunn at industrien organiserte seg i produkt- og teknologiområder tilsvarende programmene i FD sitt investeringskonsept. Støttefunksjonene er sammensatt av av representanter fra FD, FMA og industrien representert ved FSi.

FSis programutvalg speiler de til enhver til gjeldende programområder i FDs investeringskonsept og består av seks representanter fra FSi sine medlemsbedrifter. Utvalgene oppnevnes av Styret blant kandidater nominert av medlemsbedriftene. Rapporteringen går gjennom administrasjonen til Styret.

Hensikten med programutvalgene er å øke medlemsbedriftenes forretningsmuligheter mot Forsvaret innenfor sine respektive programområder. Dette skal skje gjennom informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets programområder og promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom medlemsbedriftene, blant annet ved å:

  • Representere FSi i dialogen med programområdenes støttefunksjoner
  • Fremme forslag fra industrien om samarbeidsprosjekter innenfor respektive programområder gjennom områdenes støttefunksjoner
  • Forberede og koordinere industriens innspill til de årlige programkonferansene med Forsvarets programområder på vegne av FSi
  • Formidle informasjon fra arbeidet i støttefunksjonene til medlemsbedriftene
  • Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid mellom FSis medlemsbedrifter i den hensikt å øke forretningspotensialet i Forsvaret innenfor programområdet
  • Oppfordre og ta initiativ til etablering av klynger og andre nettverksordninger for å styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene overfor Forsvaret
  • Planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og arrangementer i samarbeid med FSis administrasjon
/share/mime/pdf.gifMandat for Programutvalgene
(mandat_for_fsi_programutvalg.pdf, 51kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as