Styret

Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene og beslutninger fattet av Generalforsamlingen, herunder at disponeringen av organisasjonens midler skjer i henhold til vedtatt budsjett. Styret har ansvar for å utarbeide organisasjonens strategi og handlingsplan. Det skal selv aktivt ta initiativ og følge opp saker som det anser viktig for medlemmene.

Styrets medlemmer

Pamela Willgohs (Styreleder), Kongsberg Defence and Aerospace AS

Gudmund Kjærheim (Nestleder), Fjord Defence AS

Tomas Andersen, NAMMO AS

Tom Tuhus, Thales Norway AS

Mads Larsen, NFM Group AS

Christian Fuchs, TINEX AS

Ivar Sehm, Datarespons AS

Harald Lome, Hiddn Technologies AS

Varamedlemmer

Øystein Håkonsløkken - (personlig vararep. for Andersen)

Kyrre Lohne - (personlig vararep. for Willgohs)

Stian Kjensberg- (personlig vararep. for Tuhus)

Carl F Sejerstedt Bødtker (personlig vararep. for Larsen)

Roar Langen, Aircontactgruppen AS

Jan Erik Finseth, Rheinmetall Norway AS

Om styrets sammensetning

Styret består av åtte representanter. Hver av de fire Kategori I bedriftene har ett fast oppnnevnt medlem i styret med personlig varamann. De fire øvrige medlemmer og varamenn velges av Generalforsamlingen blant kandidater nominert av de øvrige medlemsbedriftene. Styrets funksjonstid er 2 år. For å sikre kontinuitet i styrearbeidet skiftes deler av styret ut hvert år.

Ved valg av styremedlemmer fra Kategori II/III medlemmer skal det legges vekt på å finne kandidater som gjenspeiler bredden i medlemmenes produkter/kompetanse. I den grad det er mulig skal også geografiske hensyn søkes ivaretatt.

Styret konstituerer seg selv og velger selv formann og nestformann. Konstituering skjer hvert år etter Generalforsamling.

Bilde av et tomt møterom

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: