Styret

Styret er ansvarlig for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene og beslutninger fattet av Generalforsamlingen, herunder at disponeringen av organisasjonens midler skjer i henhold til vedtatt budsjett. Styret har ansvar for å utarbeide organisasjonens strategi og handlingsplan. Det skal selv aktivt ta initiativ og følge opp saker som det anser viktig for medlemmene.

Styrets medlemmer

Pamela Willgohs (Styreleder), Kongsberg Defence and Aerospace AS

Gudmund Kjærheim (Nestleder), Fjord Defence AS

Jens-Petter Dieseth, NAMMO AS

Tom Tuhus, Thales Norway AS

Carl F. Sejersted Bødtker, NFM Group AS

Erlend Skjold, Chemring Nobel AS

Ivar Sehm, Datarespons AS

Egil Simonsen, Electronicon AS

Varamedlemmer

Øystein Håkonsløkken - (personlig vararep. for Dieseth)

Ivar Flage - (personlig vararep. for Willgohs)

Stian Kjensberg- (personlig vararep. for Tuhus)

Walter Øverland (personlig vararep. for Bødtker)

Christian Fuchs, Tinex AS

Trygve Sten Gustavsen, Axnes AS

Roar Langen, Aircontactgruppen AS

Om styrets sammensetning

Styret består av åtte representanter. Hver av de fire Kategori I bedriftene har ett fast oppnnevnt medlem i styret med personlig varamann. De fire øvrige medlemmer og varamenn velges av Generalforsamlingen blant kandidater nominert av de øvrige medlemsbedriftene. Styrets funksjonstid er 2 år. For å sikre kontinuitet i styrearbeidet skiftes deler av styret ut hvert år.

Ved valg av styremedlemmer fra Kategori II/III medlemmer skal det legges vekt på å finne kandidater som gjenspeiler bredden i medlemmenes produkter/kompetanse. I den grad det er mulig skal også geografiske hensyn søkes ivaretatt.

Styret konstituerer seg selv og velger selv formann og nestformann. Konstituering skjer hvert år etter Generalforsamling.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: