To fly på rullebanen

Eksport av forsvarsmateriell

Forsvarsindustrien bidrar til å styrke forsvarsevnen og nasjonens og innbyggernes trygghet og sikkerhet. 

All eksport av forsvarsmateriell fra Norge er lisenspliktig og Norge har et av verdens strengeste eksportkontrollregimer. Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge har vokst betydelig de senere år. Det er et tydelig bevis på at norsk forsvarsindustri er internasjonalt konkurransedyktig.

Fordi det norske hjemmemarkedet er for lite, er det det nødvendig å eksportere for å oppnå lønnsomhet. Eksport er også nødvendig for at industrien skal kunne fortsette å videreutvikle et høyteknologisk kompetansemiljø med høy verdiskapning og  ringvirkningseffekter over hele landet, og sikre at vi har har nasjonal, bærekraftig utvikling innenfor norsk industri.

Eksport av forsvarsmateriell bidrar til å skape gjensidig avhengighet og dermed til å bygge tillit mellom nasjoner. Det er nødvendig å eksportere for å opprettholde og videreutvikle et nasjonalt industrielt kompetansemiljø på forsvarsmateriell. I Norge er forsvarsindustrien en viktig bidragsyter til å understøtte Forsvarets behov for kompetanse og kapasitet til vedlikehold, videreutvikling og tilpassing av Forsvarets eget materiell.

Eksport bidrar, på samme måte som forskning og teknologiutvikling, til at norsk industri blir en attraktiv partner i internasjonalt materiellsamarbeid. Knappe ressurser gjør det i økende grad nødvendig å samarbeide, og flere og flere fremtidige, større utviklingsprosjekter på forsvarsmateriellområdet vil komme til å være samarbeidsprosjekter mellom flere nasjoner. For at norsk forsvarsindustri skal kunne være en stabil og forutsigbar samarbeidspartner for amerikansk og europeisk forsvarsindustri, er det helt avgjørende at de nasjonale rammebetingelsene som regulerer eksporten ligger fast.

Myndighetene har understreket viktigheten av at norsk forsvarsindustri fortsetter å være konkurransedyktig i et internasjonalt marked og attraktiv som partner for utenlandske bedrifter i forbindelse med flernasjonale samarbeidsprosjekter. En forutsetning for dette er at Norge fortsetter å opprettholde et stabilt og forutsigbart eksportregelverk. FSi følger nøye utviklingen av det norske regelverket for eksport av forsvarsmateriell og arbeider aktivt for å sikre forutsigbarhet og stabile rammebetingelser.

Eksportkontroll

Les mer på regjeringen.no om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: