Illustrasjon av samfunn

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet som begrep har fått stor oppmerksomhet, og er i dag et satsningsområde for norske myndigheter og myndighetene i andre nasjoner. Internasjonalt er det en trend at det i økende grad etableres samarbeid mellom offentlige aktører som har ansvar og roller innenfor samfunnssikkerhetsområdet, FoU-miljøer og kompetent industri.

Dette blir gjort for å ta frem kosteffektive og helhetlige integrerte løsninger for å møte skjerpede krav og økende utfordringer på samfunnssikkerhetsområdet. I mange tilfeller handler det om å utnytte eksisterende teknologi på nye måter, andre ganger er det nødvendig å utvikle nye løsninger. For å ta frem gode løsninger er det imidlertid avgjørende at det er en tett dialog mellom de offentlige aktører, som har ansvar for å utarbeide kravene til løsningene, de utøvende etatene og aktuelle industri- og FoU-miljøer.

Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å etablere en strukturert dialog med relevante myndigheter på dette området. Det skyldes i første rekke at området er fragmentert og lite koordinert ift styring, budsjetter, anskaffelser m.m. FSi har til hensikt å bygge relasjoner og nettverk mellom offentlige aktører og bedrifter.

 

Materiell for politi og beredskapsetatene


Medlemsbedrifter i FSi har kompetanse og produkter fra forsvarssektoren som også kan anvendes av Politiet og beredskapsetatene. I flere tilfeller er produktene og løsningene et resultat av forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien. FSi ser fram mot et tilsvarende samarbeid med Politi og beredskapsetatene.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: