Forsvarsdepartementet trapper opp FOU-støtten

Ubiq Aerospace er en av bedriftene som får støtte til utviklingsprosjekt med Forsvaret Foto: UBIQ Aerospace.

I forbindelse med at FD har tildelt støtte til FOU-prosjekter til tre bedrifter, opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding at stønadspotten til FOU-formål øker fra 71 millioner i 2019 til 91 millioner i år og 116 millioner kroner neste år. Dette er en økning i støtten til FOU-prosjekter med over 60 prosent.

Dette er en positiv utvikling og en opptrapping helt i tråd med forventningene som Stortinget ga uttrykk for ved behandlingen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien i 2016.

I regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret legges det stor vekt på at teknologi får økt betydning for den videre utviklingen av Forsvaret. Det vises også til at det er en klar sammenheng mellom operativ evne og FoU bevilgninger 10 - 25 år tilbake. Norges satsing på teknologimiljøer innenfor våpen-, undervanns- og sensorteknologi løftes frem som vellykkede eksempler. Forslaget til langtidsplan plan slår også fast at Forsvaret har særskilte behov, og stiller derfor i mange tilfeller egne krav til materiell og tjenester. Norsk topografi og klimatiske forhold stiller særlige krav til militær aktivitet og genererer, på noen områder, også særlige krav til teknologi eller bruk av denne. Det er derfor fortsatt behov for nasjonal militær teknologiutvikling. Dette er FSi helt enig i og vi synes derfor det er svært positivt på at det nå for første gang på lenge settes av mere penger til FOU-støtte til industrien.

Økt FOU-innsatts er helt nødvendig dersom Forsvaret og industrien skal kunne utnytte mulighetene ny teknologi gir for å styrke forsvarsevnen og å ta frem nytt materiell og nye systemer som er attraktive både for Forsvaret og for andre lands forsvar.

Les pressemeldingen fra FD her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: