Fra v. Moderator Linn Marie Hammersnes, Statssekretær Anne Marie Aanerud, CEO Jostein Olsen, Adm. dir. Eirik Lie, Direktør Gro Jære og Generalmajor Lars Christian Aamodt.

Arendalsuka 2023 - Takk for i år

Fra v. Moderator Linn Marie Hammersnes, Statssekretær Anne Marie Aanerud, CEO Jostein Olsen, Adm. dir. Eirik Lie, Direktør Gro Jære og Generalmajor Lars Christian Aamod.

Maritim satsning og Forsvarsindustriens rolle i fremtidens forsvar på agendaen i Arendal.

FSi sine arrangementer på Arendalsuka var godt besøkt og ga anledning til gode meningsutvekslinger om viktige tema for både Forsvaret og forsvarsindustrien.

Oonsdag 16. august var temaet En nasjonal maritim satsning: Hvordan beskytte norske interesser både under og over vann? 

Velferden er bygget på ressurser, industri og næringer fra og langs kysten. Krigen i Ukraina har synliggjort Norges rolle som en strategisk leverandør av energi til Europa. Norge og våre naboland har, bl.a. som følge av sprengingen av gassrørledningen Nordstream II, fått en kraftig påminnelse om at å sikre og forsvare havområder og havbunnen er like viktig som landområdene. Blant Forsvarets viktigste oppgaver er derfor å beskytte, overvåke, kontrollere og hevde suverenitet langs kysten og i tilstøtende havområder.

Norsk teknologi er avgjørende for å være i stand til å gjøre det og vi har nylig sett eksempler på hvordan nyutviklet norsk teknologi kan bidra til raskt å etablere situasjonsforståelse under vann.  På overflaten forberedes det et program for å anskaffe nye moderne fartøyer som skal sikre Sjøforsvarets operative evne til etter 2060.

Forsvarskommisjonens rapport anbefaler en nasjonal maritim satsning og Forsvarssjefens fagmilitære råd gir høy prioritet til en satsning i det maritime domenet. Men hvilken kompetanse og teknologi trengs for å tette gapet i den maritime beredskapen, og hvordan kan vi legge til rette for at norsk teknologi og norske leverandører skal kunne levere det forsvaret behøver?

Christian Gabrielsen, CEO, Blueye Robotics og  Øystein Matre, Adm. Dir., Westcon Yards AS delte sine erfaringer og forventninger til en maritim satsning før et panel bestående av Chirsitan Cramer, Forsvarskommisjonen, Are Tomasgaard, LO-sekretær, LO og Even Aas, Executive Vice President Communication, Kongsberggruppen ASA, under ledelse av Malene Grieg, Hill+Knowlton Strategies, disukterte muilgheter og utfordinger som en martim satsning i tråd med Forsvarskommisjonens og Forsvarssjefens anbefalinger vil kunne innebære for norsk industri og Forsvaret

Torsdag stilte vi spørsmålet: Fremtidens Forsvar: Hvordan kan forsvarsindustrien bidra?

Den sterkt forverrede og langt mer usikre sikkerhetspolitiske situasjonen Norge og NATO befinner seg i etter Russlands angrep på Ukraina får stor betydning for utviklingen av Forsvaret. Både Forsvarskommisjonens rapport og Forsvarssjefens fagmilitære råd tar til orde for en kraftig styrking av Forsvaret. Begge er også tydelige på at den teknologiske utviklingen er en viktig premissgiver for utviklingen av fremtidens forsvar. For å utnytte mulighetene teknologien gir må samarbeidet mellom Forsvaret, industrien og akademia videreutvikles og styrkes. Totalberedskapskommisjonen legger også stor vekt på tettere og mer forpliktende samarbeid mellom Forsvarssektoren og næringslivet for å utvikle et sterkt Totalforsvar. Det synes å være bred enighet om at forsvarsindustrien, og næringslivet ellers, bør få en langt mer omfattende rolle i utviklingen og driften av morgendagens forsvar.  Hvordan kan forsvarsindustrien være en aktiv pådriver og bidragsyter i dette arbeidet?

Statssekretær Anne Marie Aanerud i Forsvarsdepartementet innledet til panel samtale mellom Lars Christian Aamodt, Generalmajor, Sjef FLO, Gro Jære, Direktør, Forsvarsmateriell, Eirik Lie, Adm. Dir., Kongsberg Defence and Aerospace AS og Jostein Olsen, CEO, Fieldmade AS som ble ledet av Linn Marie Hammersnes, Hill+Knowlton Strategies.

 

 

 

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: