Den europeiske forsvarsindustristrategien er klar – Norge får anledning til å delta i gjennomføringen gjennom EØS-avtalen

Foto: European Commission

Europa satser på forsvarsindustrien og lanserer en rekke tiltak for å gjennomføre strategien i form av et nytt europeisk forsvarsindustriprogram. Forslaget innebærer bl.a. at kommisjonen vil tilføre 1,5 bn EUR frem til 2028, som skal bidra til å styrke industrien og legge til rette for felles anskaffelser og etablering av flernasjonale samarbeidsprosjekter i Europa.

EU ser det som avgjørende viktig å styrke europeisk forsvarsindustri for å bygge opp igjen EU-landenes forsvarsevne. Strategien omfatter etableringen av et Europeisk forsvarsindustriprogram (EDIP) som skal styrke konkurranseevnen til europeisk forsvarsindustri og gjøre leverandørkjedene mer robuste. Strategien fremhever viktigheten av å øke investeringene i forsvarskapasiteter, sikre forsvarsindustrien tilgang til finansiering og å utvikle en kultur på tvers av unionen som bidrar til å styrke forsvarsevnen og den forsvarsindustrielle basen. Partnerskap og samarbeid mellom medlemslandene vektlegges som viktig for å styrke beredskapen og utholdenheten til de væpnede styrkene, og det oppfordres til økt koordinering og felles investeringer for å oppnå dette.
 
Strategien er svært omfattende og introduserer en rekke tiltak og programmer:  
 
1. Styrket samarbeid og felles investeringer: EU-landene oppfordres til å øke forsvarsbudsjettene og samarbeide om investeringer for å styrke industriens kapasitet til å møte etterspørselsveksten mest mulig effektivt.
 
2. Innovasjon og teknologisk utvikling: Strategien legger opp til å fremme innovasjon innen forsvarsindustrien, spesielt blant små og mellomstore bedrifter (SMB-er), ved å utnytte ny teknologi og forskning for å holde tritt med raskt trusler som utvikler seg raskt.
 
3. Styrking av den europeiske forsvarsindustrielle og teknologiske basis (EDTIB): Det foreslås tiltak for å gjøre EDTIB mer konkurransedyktig og selvforsynt, særlig i lys av økende globale sikkerhetsutfordringer.
 
4. Økt produksjonskapasitet og forsyningssikkerhet: Strategien tar sikte på å sikre at EU-landene kan produsere og anskaffe nødvendig forsvarsmateriell raskt og i tilstrekkelige mengder, i fredstid, krise og krig.
 
5. Felles planlegging og anskaffelser: Kommisjonen foreslår å etablere nye rammer og mekanismer for å koordinere forsvarsanskaffelser på tvers av EU, for å øke effektiviteten og redusere overlappende kompetanse og produksjonskapasitet i Europa.
 
6. Internasjonalt samarbeid og partnerskap: Strategien vektlegger betydningen av å styrke samarbeidet med internasjonale partnere og organisasjoner for å styrke beredskapen og global sikkerheten.
 
Dette vil kreve betydelige investeringer, innovasjon og internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsmessige utfordringene EU står overfor, og strategien legger opp til en helhetlig tilnærming for å styrke forsvarsindustrien og forsvarsevnen.

EDIP forordningen er EØS-relevant. Det sikrer norsk deltagelse i programmet og norske bedrifter vil kunne delta i prosjekter som gjennomføres med finansiering fra EDIP. Det er helt naturlig i lys av at Norge deltar i de andre forsvarsprogrammene i EU: EDF, EDIRPA og ASAP. For norsk forsvarsindustri er det avgjørende viktig at Norge implementerer EDIP-forordningen umiddelbart når det er klart en gang i 2025, slik at det ikke oppstår usikkerhet om Norge har til hensikt å delta.  Det vil sikre at norske bedrifter kan delta i EDIP-programmer på like vilkår med virksomheter i EU og at norsk forsvarsindustri forblir integrert i EDTIB. Deltagelse i EDIP sikrer markedsadgang i EU for norsk forsvarsindustri og at bedrifter som deltar i utviklingsprosjekter i EDF kan videreføre deltagelsen i prosjektene når de går fra å være utviklingsprosjekter i EDF til industrialisering og anskaffelse gjennom EDIP. Deltagelse i EDIP er også avgjørende for at norske virksomheter skal forbli attraktive samarbeidspartnere i kommende EDF prosjekter som i økende grad bli videreført i EDIP etter fullført utvikling i EDF.
 
Det europeiske forsvarsindustriprogrammet skal behandles i EU-parlamentet og av medlemsstatene og det forventes at det vil bli vedtatt mot slutten av 2024, slik at oppstart kan skje fra 2025.
 
Mer informasjon om strategien og Det europeiske forsvarsindustriprogrammet finnes på EU-kommisjonens nettsider.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: