Langtidsplanen for Forsvaret - Høring i Stortinget

Forsvarsindustrien behøver stabile rammebetingelser og fortutsigbarhet - samarbeidet mellom Forsvaret og industrien må bli enda tettere og det må iverksettes tiltak for å styrke beredskapen og øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

På høringen i Stortinget 18. april ga FSI uttrykk for at det er bra at regjeringen nå legger frem en solid og langsiktig plan for forsvaret.  Planen forutsetter imidlertid at industrien kan levere.  Da må samarbeidet mellom Forsvaret og industrien styrkes. Oppbygging av forsvaret, styrkingen beredskapen og fortsatte leveranser til Ukraina, krever økt produksjonskapasitet og satsning på forskning og utvikling. I tillegg er sikkerhetssituasjonen og forsvarsmarkedet varig endret.

Derfor er det bra at regjeringen vil videreutvikle den forsvarsindustrielle strategien. Det støtter FSi.  Det er imidlertid også viktig at rammebetingelsene for forsvarsindustrien forblir forutsigbare og derfor at hovedelementene i den forsvarsindsutrielle strategien fra 2021 ligger fast..

FSi slutter oss til regjeringens mål for en oppdatert forsvarsindustriell strategi:

·      Økt utholdenhet, forsyningssikkerhet og nasjonal beredskap

·      En sterkere og mer robust nasjonal industribase

·      Aktiv og målrettet deltakelse i internasjonalt materiell- og FoU-samarbeid

Skal dette bli noe av mener FSi at industriens kapasiteter må bli en del av forsvarsplanleggingen. og Forsvarssektoren må som hovedregel anskaffe materiell direkte fra nasjonale leverandører når det er hensiktsmessig.  

Videre må kontraktene må bli mer langsiktige slik at industrien kan investere i økt kapasitet og tiltak for å gjøre leverandørkjeden mer robust må på plass

Strategiske partnerskap og samarbeidsavtaler, må benyttes i utstrakt grad, da kan Forsvaret konsentrere seg om kjernevirksomheten. Satsningen på forskning og utvikling må trappes kraftig opp, både for å møte den tkenologiske uviklingen og for å bidra til at alliansen skal kunne oppretttholde et teknologisk forsprang.

Forutsetninger for at vette skal kunne gjennomføres er at:

  • Handlingsrommet i regelverket, og særlig i EØS-avtalen (artikkel 123), må da utnyttes fullt ut, på linje med det mange land i EU nå gjør. Praksis i Forsvarssektoren er svært restriktiv.
  • De fleste store anskaffelsene vil være fra utenlandske leverandører.  Det er da særlig viktig at kravet om industrisamarbeidsavtaler ved alle anskaffelser fra utlandet til en verdi av over 50 millioner kroner videreføres, slik at også anskaffelser i utlandet bidrar til å styrke forsvarsindustrien.

Langtidsplanene omfatter mange sotre investeinger som er viktige for den videre utviklingen av forvarsindustrien. På kort sikt er den maritime satsningen i sen særstiling i så måte. Fregattkjøpet blir historiens største forsvarsanskaffelse. Det er svært viktig at den brukes strategisk for å posisjonere norsk forsvarsindustri. Modellen som ligger til grunn for ubåtanskaffelsen fra Tyskland er et godt utgangspunkt.

Anskaffelsen av Standardfartøyer er en unik mulighet både for forsvars- og maritim industri. Industrien har forberedt seg i mer enn fem år og eksportkontrakter kan bli en realitet i løpet av kort tid dersom prosjektet raskt kommer i gang.

FSis høringsinnspill kan leses på Stortingets nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: