Byggesett for å bygge et fly

Industri og forsvar

Forsvarsindustriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige betingelser.

Hvorfor har Norge en forsvarsindustri?

Statens første og viktigste oppgave er å sørge for sikkerheten til sine borgere og verne om og beskytte demokratiet. FNs 16. bærekraftsmål slår fast at fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Uten et forsvar er derfor grunnlaget for sikkerhet, og dermed de grunnleggende forutsetningene for frihet og velferd, truet. Besittelse av maktmidler og evne til forsvar er en helt grunnleggende forutsetning for et samfunns eksistens, funksjon og suverenitet - det fungerer som en "forsikring" for befolkingen og gjør det mulig å planlegge for og investere i fremtiden.

Derfor har Norge et forsvar. Skal Forsvaret fungere som en «forsikring» for befolkingen, er det helt avgjørende at det har tilstrekkelig kampkraft til at forsvarsevnen er troverdig. Norge har valgt å oppnå dette gjennom et tett politisk og militært samarbeid innen rammen av NATO-alliansen.  Det fungerer kun dersom Norge tar på seg sin forholdsmessige andel av byrden og er en fullverdig partner i alliansefelleskapet. Da må Forsvaret ha kapasiteter som er relevante og være i stand til å ivareta prioriterte oppgaver i hele konfliktspekteret fra overvåkning og suverenitetshevdelse til krisehåndtering og i ytterste konsekvens væpnet konflikt.

Forsvarsteknologisk- og industriell kompetanse er nødvendig for å utvikle teknologi og produkter tilpasset Forsvarets behov. Ettersom Forsvaret, verken i Norge eller de fleste andre land, besitter denne kompetansen, er derfor evnen til forsvar ubetinget knyttet til forsvarsindustrien. Muligheten til å kunne bruke militærmakt som et nødvendig virkemiddel for å sikre fred og en bærekraftig utvikling, forutsetter derfor at det eksisterer en forsvarsindustri som også er en del av den nasjonale beredskapen og en kritisk ressurs i Totalforsvaret.

En sterk forsvarsindustri er en forutsetning for et moderne norsk forsvar

Norsk forsvarsindustri bidrar til å opprettholde Norges forsvarsevne.

Forsvaret blir stadig mer avansert samtidig som aktivitetene er konsentrert om færre, prioriterte oppgaver. En konsekvens av dette er at Forsvaret i mindre grad enn tidligere selv besitter nødvendig teknologikompetanse. For å ivareta nasjonale sikkrhetsinteresser er det å oppretholde kompetansen i Norge. Derfor er norsk forsvarsindustri i dag en enda viktigere bidragsyter til at Forsvar kan beholde et høyt teknologisk nivå.

Forsvaret er forsvarsindustriens viktigste kunde. Industriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige priser.

Trepartssamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og norsk industri bidrar til et moderne forsvar og en sterk forsvarsindustri.

Gjennom dette samarbeidet får Forsvaret skreddersydde løsninger. Norsk industri leverer systemer og produkter til Forsvaret som er er kosteffektive og teknologisk innovative og som er konkurransedyktige i det internasjonale forsvarsmarkedet.

Hvorfor samarbeid mellom forsvar og industri?

Et langsiktig, strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien er et bidrag til fremtidig industriell vekst gjennom forskning, utvikling og innovasjon. Det gir Forsvaret tilgang til nødvendig kompetanse, teknologi og produkter som møter Forsvarets behov. Samtidig skaper det knoppskyting i sivilt næringsliv, legger grunnlag for nye næringer og medvirker til utvikling av trygge og attraktive arbeidsplasser.

Samarbeidet mellom Forsvaret og industrien gjør at begge parter både utfordrer og styrker hverandre. Dette er det viktig å videreutvikle slik at samspillet kan understøtte nødvendige endringsprosesser i Forsvaret. Investeringsbeslutninger i forsvarssektoren har horisonter opp mot 40 år. Det omfatter teknologiutvikling, produksjon, anskaffelse, drift og oppgradering av materiellet. Fordi Kostnadene er høye og konsekvensene av feilanskaffelser er store, kan feilbeslutninger best forebygges gjennom tett samarbeid mellom Forsvaret og industrien.

Fordi Forsvaret må prioritere kjernevirksomhet og operative funksjoner vil det ikke kunne å opprettholde teknologisk dybdekunnskap og spisskompetanse om eget materiell og systemer. Strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien kan sikre fortsatt nasjonal kompetanse og tjenester, på kritiske områder. I økende gra kan industrien være totalleverandør til Forsvaret i hele materiellets levetid; fra utvikling til leveranse, vedlikehold, oppgradering og avhending.

Norsk forsvarsindustri opplever hard internasjonal konkurranse, både hjemme og ute. Likevel har industrien lykkes utenlands som følge av kontinuerlig produkt- og teknologiutvikling i samarbeid med Forsvaret. Samtidig har målrettet bruk av gjenkjøp og aktiv posisjonering i flernasjonale samarbeidsprosjekter bidratt til økning i eksporten av norsk forsvarsmateriell.

Bilde av dokumenter.

Stortingsmelding

Om Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Nyheter om industri og forsvar

Norske forsvarsbedrifter bidrar til verdiskaping og sysselsetting i distrikts-Norge. Sysselsettingen i Norge er på drøyt 7000 årsverk og samlet årlige omsetning på mer enn 20 milliarder kroner, der omlag 4 milliarder omsettes i Norge.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: