Eksporten av forsvarsmateriell til USA økte med 45 %

Fortsatt stor etterspørsel etter norsk forsvarsmateriell i det internasjonale markedet.

Utenriksdepartementet har lagt frem den årlige Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge for 2018.

Her fremgår det at eksporten holder seg på et høyt nivå. Eksproten til USA i 2018 passerte 2 milliarder kroner i 2019, opp ca. 45% fra omlag 1,4 milliarder kroner i 2017. Det langsiktige samarbeidet mellom forsvarsindsutrin og Forsvarssektoren som har pågått siden 1990-tallet, gir resultater. USA har vært et hovedsatsningsområde for nrosk forsvarsindustri i mer enn 10 år.

Særlige krav til materiell som skal fungere under norske forhold, gjør det i noen tilfeller helt nødvendig å utvikle nye løsninger for å sikre at Forsvaret kan løse sine oppgaver, ivareta vesentlige norske sikkerhetsinteresser og sikre evnen til å forsvare norsk territorium. Dette er hovedårsaken til at det finnes en forsvarsindustri i Norge. Med utgangspunkt i Forsvarets behov, har norsk forsvarsindustri tatt frem moderne kosteffektive løsninger som mange nasjoner etterhvert har fattet interesse for og som nå gir seg utslag i stadig flere og større eksportkontrakter til norske forsvarsbedrifter

Det er av flere årsaker en forutsetning for å ha en nasjonal forsvarsindustri, at materiell og systemer som er utviklet for Forsvaret blir eksportert. Omfanget som anskaffes til Forsvaret er for lite til å sikre en rimelig avkastning av investeringene i utvikling og produksjonsanlegg. Videre er det for lang tid (20 - 40 år) mellom hver gang Forsvaret anskaffer en type materiell eller system, til at det er mulig å opprettholde relevante nasjonale teknologiske kompetansemiljøer som understøtter Forsvaret uten at disse miljøene styrkes og videreutvikles gjennom eksportkontrakter og/eller deltagelse i flernasjonale samarbeidsprosjekter. I tillegg kommer at utenlandske kunder til dels finansierer videreutvikling og oppgraderinger av materiell som er utviklet for Forsvaret. Dette nyter Forsvaret godt av når tiden er inne til å oppgradere materiellet som brukes i Norge. På denne måten bidrar eksporten av forsvarsmateriell til å redusere levetidskostnadene for Forsvaret, og til at systemene forblir relevante vesentlig lenger enn hva som hadde vært mulig dersom det norske forsvaret hadde vært eneste bruker.

De store satsningene på utvikling av forsvarsmateriell i Norge, og påfølgende leveranser til Forsvaret og utenlandske brukere, gir store ringvirkningseffekter. Et stort og økende antall små og mellomstore (SMB) teknologibedrifter i hele landet deltar i økende grad som partnere i de store nasjonale teknologiprogrammene på forsvarsområdet, som ligger helt i forkant av den teknologiske utviklingen. Dette hever disse bedriftenes kompetanse, styrker konkurransekraften både nasjonalt og i eksportmarkedet, og gjør dem attraktive når utenlandske leverandører til Forsvaret og annen utenlandsk høyteknologisk industri, søker samarbeidspartnere og underleverandører i Norge.

I tillegg til å tilføre Forsvaret materiell og systemer bidrar derfor forsvarsindustrien også betydelig til nasjonal verdiskapning, teknologisk og industriell utvikling, eksportinntekter og høyteknologiske arbeidsplasser. Omsetningen i norsk forsvarsindustri i 2017 var omlag 16 milliarder kroner. Industrien har om lag 6000 ansatte. Utvikling og produksjon av forsvarsmateriell skaper i tillegg ringvirkningseffekter tilsvarende ytterligere flere tusen årsverk over hele landet. Verdiskapningen er ca. 5 milliarder kroner p.r. år.

Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og måten disse håndheves og praktiseres på, sikrer god kontroll med eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Alle lisenssøknader behandles individuelt, basert på en løpende vurdering av forholdene i det aktuelle landet som det søkes om lisens til, og Regjeringen iverksetter de tiltak den finner nødvendig for å sikre at eksporten skjer i samsvar med Stortingets føringer og det som fremkommer i loven med tilhørende forskrift og retningslinjer. Utenriksdepartementets konsekvente og strenge praksis for å innvilge lisens for eksport av forsvarsmateriell, gir forsvarsindustrien nødvendig forutsigbarhet samtidig som eksporten skjer på en forsvarlig måte. Dette underbygges av at det, som det bl. a. fremgår av Meld. St. 5 (2017-2018), ikke er kjent at norskproduserte våpen har kommet på avveie, samtidig som forsvarsindustrien øker eksporten.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: