FSi

Innhold

Få prosjektene i gang!

Leder i Militærteknikk 1/20: "Den kommende langtidsplanen for Forsvaret bør derfor legge til rette for å forsere anskaffelsesprosjekter som raskt kan gi effekt i norsk industri og å øke tempoet i moderniseringen av Forsvaret. "

Koronapandemien får omfattende konsekvenser også for forsvarsindustrien. Så langt er denne industrien mindre alvorlig rammet enn mange andre bransjer. Langsiktige kontrakter med solvente offentlige kunder gjør at de negative effektene av pandemien treffer de store forsvarsleverandørene først etter noe tid. På kort sikt, i en tid hvor mye annen industri bremser kraftig opp, bidrar forsvarsindustrien til å holde aktiviteten i gang i mange bedrifter og lokalsamfunn over hele landet.  Lokalmiljøene og lokalt næringsliv rundt de store forsvarsleverandørene, som er lokalisert utenfor de største befolkningskonsentrasjonene, påvirkes i stor grad av tilstanden i forsvarsindustrien. Når bedrifter i andre sektorer, som umiddelbart rammes hardt av pandemien, til dels er lokalisert i de samme områdene, blir det enda viktigere lokalt at forsvarsindustrien kan holde aktiviteten oppe. 

Forsvarsindustrien har også gode forutsetninger for å bidra til å reetablere økonomisk vekst når den akutte krisen er over. Det forutsetter at planlagte anskaffelser der forholdene ligger til rette for leveranser fra norsk forsvarsindustri gis prioritet og forseres. Det vil også bidra til at moderniseringen av Forsvaret går hurtigere.  For at underleverandørkjeden, som omfatter et stort antall SMBer i hele landet, ikke skal stoppe opp, er det også svært viktig at nye prosjekter kommer i gang.  Mange av disse bedriftene er nå særlig utsatt fordi de også er eksponert mot hardt rammede sektorer som f.eks. olje og gass, maritim bransje og øvrig industri. Uten nye oppdrag, kan konsekvensene bli svært alvorlige for flere underleverandører som forvalter kritisk forsvarsindustriell kompetanse og infrastruktur.

I tillegg til de store aktørene finnes det et også betydelig antall små og mellomstore høyteknologibedrifter som leverer egenutviklede systemer og høyteknologiske produkter til Forsvaret. Dette er levedyktige virksomheter som under normale forhold er lønnsomme. Disse bedriftene er enda mer utsatt enn de store og bedrifter som først og fremst er underleverandører. Flere av disse er leverandører av materiell som er svært viktig for brukerne i Forsvaret og for forsvarsevnen.

På lengre sikt er situasjonen uoversiktlig og uforutsigbar. Det er sannsynlig at det i mange land, over en lengre periode, vil bli betydelige reduksjoner i forsvarsinvesteringene som konsekvens av at ekstraordinære økonomiske krisetiltak må dekkes inn.  Videre ser vi allerede økt proteksjonisme og store økonomiske tiltakspakker rettet mot nasjonal forsvarsindustri i flere nasjoner.  Dette gjør en allerede vanskelig situasjon i forhold til markedsadgang for norsk forsvarsindustri enda mer krevende, samtidig som det bidrar til å styrke konkurrenter i eksportmarkedet.

I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang at forholdene legges til rette for å styrke og videreutvikle norsk forsvarsindustri. Den kommende langtidsplanen for Forsvaret bør derfor legge til rette for å forsere anskaffelsesprosjekter som raskt kan gi effekt i norsk industri og å øke tempoet i moderniseringen av Forsvaret.   Det er allerede identifisert behov for nye fartøyer, missiler, luftvern, ammunisjon, kommunikasjons-, kommando- og kontrollsystemer m.m. der norsk forsvarsindustri har gode forutsetninger for å levere. Høstens behandling i Stortinget av langtidsplanen for Forsvaret og forsvarsbudsjettet for 2021 er en anledning til å fatte nødvendige vedtak for å starte opp planlagte anskaffelsesprosjekter umiddelbart. Da kan bedrifter som forvalter teknologi, industriell kompetanse og kapasitet som er vesentlig for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og for forsvarsevnen komme gjennom krisen uten tap av kritisk kompetanse og med flest mulige arbeidsplasser intakt.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: