Fortsatt stor eksport av forsvarsmateriell fra Norge

Båt med Container

Norge eksporterte forsvarsmateriell og tjenester for over 5,5 milliarder kroner i 2019 - Rekordstor eksport til USA

Utenriksdepartementet har lagt frem den årlige Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge for 2019.
 

Eksporten holder seg på et høyt nivå. Eksporten til USA passerte 2,6 milliarder kroner i 2019. Det er en økning på ca 35% fra omlag 2,0 milliarder kroner i 2018. Eksporten til USA utgjør nå nærmere 50% av den samlede eksporten av forsvarsmateriell fra Norge.  Det langsiktige samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarssektoren som har pågått siden 1990-tallet, gir resultater. USA har vært et hovedsatsningsområde for norsk forsvarsindustri i mer enn 10 år.

Det er viktig at Forsvaret har tilpasset materiell for å kunne løse sine oppgaver, ivareta vesentlige norske sikkerhetsinteresser og sikre evnen til å forsvare norsk territorium. Særlige krav til at materiellet skal fungere under norske forhold, gjør det i noen tilfeller helt nødvendig å utvikle nye løsninger.  Dette er hovedårsaken til at det finnes en forsvarsindustri i Norge. Med utgangspunkt i Forsvarets behov har norsk forsvarsindustri gjennom flere tiår tatt frem moderne, kosteffektive løsninger som mange nasjoner etterhvert har fattet interesse for og som nå gir seg utslag i stadig flere og større eksportkontrakter til norske forsvarsbedrifter

Det at materiell og systemer som er utviklet for Forsvaret blir eksportert, er en forutsetning for å kunne ha en nasjonal forsvarsindustri. Omfanget av norsk forsvarsmateriell som anskaffes til Forsvaret er for lite til å sikre en rimelig avkastning av investeringene i utvikling og produksjonsanlegg. Videre går det for lang tid (20 - 40 år) mellom hver gang Forsvaret anskaffer en type materiell eller system, til at det er mulig å opprettholde relevante nasjonale teknologiske kompetansemiljøer. Det er derfor nødvendig at disse miljøene styrkes og videreutvikles gjennom eksportkontrakter og/eller deltagelse i flernasjonale samarbeidsprosjekter. I tillegg er det slik at utenlandske kunder til dels finansierer videreutvikling og oppgraderinger av materiell som er utviklet her hjemme for Forsvaret. Dette nyter Forsvaret godt av når tiden er inne til å oppgradere materiellet som brukes i Norge. På denne måten bidrar eksporten av forsvarsmateriell til å redusere levetidskostnadene for Forsvaret, og til at systemene forblir relevante vesentlig lenger enn hva som hadde vært mulig dersom det norske forsvaret hadde vært eneste bruker.

De store satsningene på utvikling av forsvarsmateriell i Norge, og påfølgende leveranser til Forsvaret og utenlandske brukere, gir store ringvirkningseffekter. Et stort og økende antall små og mellomstore (SMB) teknologibedrifter i hele landet deltar som partnere i de store nasjonale teknologiprogrammene på forsvarsområdet. Dette er ofte programmer som ligger helt i forkant av den teknologiske utviklingen. Slik heves disse bedriftenes kompetanse, de får styrket konkurransekraften både nasjonalt og i eksportmarkedet, og de blir attraktive når utenlandske leverandører til Forsvaret og annen utenlandsk høyteknologisk industri, søker samarbeidspartnere og underleverandører i Norge.

I tillegg til å tilføre Forsvaret materiell og systemer, bidrar forsvarsindustrien også betydelig til nasjonal verdiskapning, teknologisk og industriell utvikling, eksportinntekter og høyteknologiske arbeidsplasser. Omsetningen i norsk forsvarsindustri er omlag 16 milliarder kroner pr år og industrien har om lag 6000 ansatte. Utvikling og produksjon av forsvarsmateriell skaper i tillegg ringvirkningseffekter tilsvarende ytterligere flere tusen årsverk over hele landet. Verdiskapningen er ca. 5 milliarder kroner pr år.

Norge har ett av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og måten disse håndheves og praktiseres på, sikrer god kontroll med eksporten av forsvarsmateriell fra Norge. Alle lisenssøknader behandles individuelt, basert på en løpende vurdering av forholdene i det aktuelle landet som det søkes om lisens til. Regjeringen iverksetter de tiltak den finner nødvendig for å sikre at eksporten skjer i samsvar med Stortingets føringer, og det som fremkommer i loven med tilhørende forskrift og retningslinjer. Utenriksdepartementets konsekvente og strenge praksis for å innvilge lisens for eksport av forsvarsmateriell, gir forsvarsindustrien nødvendig forutsigbarhet samtidig som eksporten skjer på en forsvarlig måte. Dette underbygges av at det, som det bl. a. fremgår av Meld. St. 5 (2017-2018), ikke er kjent at norskproduserte våpen har kommet på avveie, samtidig som forsvarsindustrien øker eksporten.

Les pressemeldingen fra UD her.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: