Ny regjering - Forsvarsindustrien forventer stabile og forutsigbare rammebetingelser

Det er avgjørende at hovedlinjene for utvikling av forsvarsindustrien og eksportkontrollpolitikken ligger fast.

Valget er over. Landet får en ny regjering. Hvem som skal overta i regjeringskontorene er fortsatt uavklart. Uavhengig av hvem det blir, forventer forsvarsindustrien at den påtroppende regjeringen følger opp den forsvarsindustrielle strategien som det var bred politisk enighet om da den ble behandlet i Stortinget i juni i år.

Forsvarsindustrien er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle forsvarsevnen og en kritisk ressurs i Totalforsvaret.   I tillegg bidrar forsvarsindustrien med verdiskapning, arbeidsplasser og industriell utvikling i små og store bedrifter i hele landet.  I 2020, året da pandemien førte til store problemer for mange næringer, omsatte norsk forsvarsindustri for første gang for mer enn 20 milliarder kroner (21,3 milliarder). Nærmere 80% av dette kommer fra salg til kunder i utlandet. Eksporten økte med 20% og antall ansatte i forsvarsrelatert virksomhet økte med over 10% til nærmere 5 500.  Små og mellomstore bedrifter stod for 30% av både omsetningen og eksporten av forsvarsmateriell. Ordrereserven i norsk forsvarsindustri har aldri vært høyere enn ved inngangen til 2021.

Forsvarsindustrien er også en del av løsningen for å legge til rette for en bærekraftig utvikling.  Forsvarsevne og Statens evne til å ivareta innbyggernes og samfunnets sikkerhet er uløselig knyttet til eksistensen av en forsvarsindustri som kan utruste et militært forsvar.

At norsk forsvarsindustri leverer "all-time high" resultater i et år der verden langt på vei stoppet opp, viser med all tydelighet hvor viktig det er med stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det viser også at forsvarsindustrien evner å omstille seg raskt når markedet krever det.   Langsiktig og målrettet satsning på forskning og utvikling, samarbeid mellom Forsvaret og industrien, myndighetenes støtte til internasjonal markedsføring av forsvarsmateriell og et strengt, men forutsigbart og stabilt regime for eksportkontroll, har vært helt avgjørende for kunne levere resultatene industrien leverte i 2020.

Det hviler derfor et stort ansvar på politikerne som nå er i ferd med å avklare hvem som skal sitte i den nye regjeringen og politikken denne regjeringen skal føre.  Fortsatt stabile og forutsigbare rammebetingelser vil gjøre det mulig for forsvarsindustrien å fortsette å styrke forsvarsevnen og å skape verdier og arbeidsplasser. Det har tatt mange tiår å bygge opp forsvarsindustrien. Tas det feil politiske valg, vil det kun ta kort tid før industrien er bygget kraftig ned. Det vil i så fall være en irreversibel utvikling, da det ikke er mulig å reetablere en nasjonal forsvarsindustri.

Derfor er det betryggende at de politiske partiene som er i ferd med å avklare grunnlaget for landets neste regjering alle har sluttet seg til målet for den forsvarsindustrielle strategien. Den legger klare føringer for å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, med evne til helt eller delvis å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell og -systemer innenfor prioriterte teknologi- og produktområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. 

Partiene har også understreket viktigheten av at norske myndigheter ved forsvarsanskaffelser sikrer forpliktende industri- og samarbeidsavtaler som bidrar til nasjonal verdiskaping, utvikling og teknologioverføring.

At det over lang tid har vært stor grad av tverrpolitisk enighet om hovedlinjene for utvikling av forsvarsindustrien og om eksportkontrollpolitikken, styrker forventingene til at den nye regjeringen vil sørge for at rammebetingelsene for forsvarsindustrien forblir forutsigbare og stabile. Dette har vært, og er fortsatt, helt avgjørende for at forsvarsindustrien skal lykkes. Det innebærer også at hovedlinjene i eksportkontrollpolitikken må ligge fast.

Forsvarsindustrien forventer derfor at den nye regjeringen:

  • sikrer at Forsvaret anskaffer forsvarsmateriell og systemer fra nasjonal industri når norsk forsvarsindustri kan utvikle og levere løsninger som møter Forsvarets behov på en hensiktsmessig og kosteffektiv måte

 

  • stiller krav om juridisk bindene industrisamarbeidsavtaler med utenlandske leverandører til Forsvaret for å sikre norsk forsvarsindustri markedsadgang, integrasjon av eksisterende norskutviklede løsninger i materiellet Forsvaret anskaffer og deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter

 

  • viderefører hovedlinjene i eksportkontrollpolitikken, inkludert gjeldene forskrifter, retningslinjer og etablert praksis

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: