Hva vil regjeringen egentlig med de små og mellomstore forsvarsbedriftene?

Publisert

Foto:Torbjørn Kjosvold/Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Regjeringen foreslår å kutte i tilskuddsordningen for FOU i Forsvarssektoren.

Da Utenriks- og forsvarskomitéen behandlet den forsvarsindustrielle strategien våren 2021 var det bred politisk enighet om hovedlinjene i strategien, bl.a. satsning på forskning og utvikling og at små og mellomstore bedrifter er en viktig del av norsk forsvarsindustri. En samlet komité ga uttrykk for forståelse for at langsiktighet og forutsigbarhet er avgjørende for at industrien skal kunne investere i utvikling av teknologi og produkter for forsvarsformål. Komitéen viste også til at det er utfordrin­ger knyttet til at anskaffelser skyves ut i tid og at det kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for små og mellomstore bedrifter og at stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjø­rende for norsk forsvarsindustri.

Nåværende regjeringspartier ga i en separat merknad uttrykk for at: «Desse medlemene vil peike på at fleire SMB-ar i dag rettar fokuset sitt mot eksportmarknaden, etter som Forsvaret vert sett på som ein for krevjande kunde. Det vert vist til mykje byråkrati, uføreseielege prosessar, tidkrevjande og rigide og ubalanserte kontraktar. Dette var også formidla gjennom høyringsinnspel til komiteen i høve handsaminga av denne stortingsmeldinga. Desse medlemene meiner at Forsvaret må bli betre på å få ut potensialet til desse bedriftene. Desse medlemene vil peike på at fleire NATO-land har etablert eigne ordningar som har som mål å leggje til rette for at det skal bli enklare for Forsvaret å nyttiggjere seg SMB-anes kompetanse og meiner at det må jobbast for at tilsvarande ordningar kan etablerast i Noreg. 

Så sent som i august i år uttalte statssekretær Bent-Joacim Bentzen i Forsvarsdepartementet at:  «-Det er viktig for statsråden og meg å lytte til de utfordringer og muligheter som ikke minst de små og mellomstore bedriftene står overfor. Regjeringen ønsker å legge best mulig til rette for at SMB-ene skal lykkes også i internasjonale markeder.»

Det er med andre ord skapt betydelige forventninger til at Forsvarssektoren skal legge til rette for å kunne dra nytte av kompetansen, teknologien og fleksibiliteten i de små og mellomstore bedriftene.

Det eneste synlige tiltaket som så langt, 16 måneder etter at Stortinget behandlet strategien, er iverksatt for å gjennomføre strategien, og som treffer SMBene, er at tilskuddsordningen for forsknings- og utviklingsprosjekter ble trappet opp fra 75 til 125 millioner kroner/år i 2021 og 2022. I forslaget til budsjett for 2023 går det frem at Regjeringen nå har besluttet å redusere tilskuddsordningen igjen fra 125 mill. kroner i 2022 til 75 mill. kroner i 2023.  Det fører til at midlene i 2023 vil gå med til å finansiere flerårige prosjekter hvor prosjektene har startet opp tidligere.  Konsekvensen er at det verken i år eller i 2023 er rom for å starte opp nye prosjekter.

Dette er svært alvorlig for mange små og mellomstore bedrifter som har søkt, eller planlegger å søke om tilskudd til FOU-prosjekter med Forsvaret.   Dette er prosjekter som er forankret i Forsvarets behov og som gjennomføres i tett samarbeid med brukermiljøene og Forsvarets forskningsinstitutt. Tilskuddene er ofte et helt avgjørende risikoavlastende tiltak som er utløsende for å starte opp nye utviklingsprosjekter. FOU-prosjektene er også en viktig døråpner og inngangsportal for SMBer til brukermiljøene i Forsvaret. Derfor er de også i mange tilfeller en forutsetning for at SMBer skal kunne dra nytte av trekantsamarbeidet slik den forsvarsindustrielle strategien legger opp til.  Forslaget vil bidra til det stikk motsatte av dette.  Det skaper uforutsigbarhet og bærer preg av kortsiktig tenkning. 

At Regjeringen, innenfor et budsjett som øker med 7 milliarder kroner, ser seg nødt til å redusere FOU-tilskuddet med 50 millioner kroner, kan vanskelig tolkes som annet enn at FOU ikke er prioritert og at ambisjonene om at Forsvaret skal kunne dra nytte av de små og mellomstore bedriftens fortrinn er ikke lengre er til stede.  Det undergraver tilliten til at den forsvarsindustrielle strategien vil bli gjennomført som forutsatt og bidrar ikke til å legge til rette for at Forsvaret skal kunne dra nytte av innovative små og mellomstore bedrifter.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: